Návštěvnické centrum na Kvildě

Návštěvnické centrum na Kvildě

(29. 4. 2016) Ateliér AND

   
 
 
 
 

Návštěvnické centrum na Kvildě

U obce Kvilda byl realizován unikátní projekt inspirovaný podobnými záměry v západní Evropě. Návštěvnické centrum je věnované prezentaci jelení zvěře a nemá ve střední Evropě obdoby. Do šumavské krajiny byl ohleduplně umístěn nový dům, který má špičkové technické a provozní parametry a zároveň vzhled tradiční šumavské chalupy.
Součástí prezentace je poskytování informací o výskytu a způsobu života jelenů v NP Šumava. V obecném smyslu centrum demonstruje soudobé přístupy Správy Národního parku Šumava k přírodnímu prostředí a jeho ochraně a moderní ekologickou architekturu inspirovanou místní stavební tradicí.
Areál centra se skládá ze dvou celků - vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky, tvoří ji objekt s dětským hřištěm, přístupovou cestou a parkovištěm. Naučný okruh je určen především k prezentaci jelení zvěře v jeho přirozeném prostředí.
Objekt návštěvnického centra na půdorysu 30,0 x 11,5 m má sedlovou střechu s podkrovím, částečně je podsklepený. Jeho hmotové uspořádání vychází z místní stavební tradice - sedlová střecha je asymetricky osazená na obdélníkové přízemí, asymetrie se projevuje v přetažení střechy v podélném směru nad krytou vstupní částí.
V interiéru je výstavní prostor, součástí prezentační části je malý sál pro pořádání přednášek. Hřiště je vybaveno drobnými herními prvky z přírodních materiálů. Přístupové komunikace a parkoviště byly navrženy tak, aby se co nejpřirozeněji začlenily do stávajícího terénu. Cesty i parkoviště jsou uspořádány v nepravidelných křivkách a s přírodním štěrkovým povrchem. Parkovací stání byla záměrně rozčleněna do menších skupin nepravidelně rozmístěných v zeleni.

Ve venkovní části umožňuje prezentaci živých zvířat rozlehlý výběh, kterým vede naučný pěší okruh. Expozice umístěná ve volné krajině simuluje zážitky z pozorování přirozeně se pohybující zvěře. Naučný okruh je v souvislém lesním porostu, všechny jeho části byly navrženy s ohledem na maximální zachování přírodního prostředí a autentického charakteru biotopu. Expozice je založena na prožitku z bezprostředního kontaktu návštěvníků s divokými zvířaty bez umělých zábran. Odstup oplocení od naučného okruhu je ve vzdálenosti 60-80 m na každou stranu, což je již vzdálenost mimo pohled diváka.  Pozorovací místa jsou řešena formou „loveckých“ posedů výšky 3-4 m nad terénem. Jejich konstrukce je dřevěná, tvarově nepravidelná a surová, usměrňující pohledy různými směry s ohledem na členitost terénu.

Konstrukční řešení objektu
Jedná se o kombinaci železobetonových konstrukcí (stěny, stropy 1. PP), zděných konstrukcí (nadzemní podlaží) zastřešených dřevěnou rámovou konstrukcí, kde jsou hlavními nosnými prvky trojkloubové rámy z lepeného dřeva, které tvoří sedlovou střechu objektu se sklonem 42° na obě strany.
Dvouplášťová konstrukce obvodového pláště má provětrávanou vzduchovou mezeru. Na nosné konstrukci je ve směru do exteriéru upevněn tepelný izolant a dále vytvořena provětrávaná vzduchová mezera a osazen vnější plášť z prken na pero a drážku. Upevnění na svislo na vodorovném laťovém roštu. 
Materiálové a barevné řešení objektu návštěvnického centra vychází z principů místní tradiční architektury. V detailech provedení a ve vybraných prvcích byla navržena současná technická řešení, odpovídající soudobému charakteru objektů a jejich funkci.
Ostatní drobné objekty v areálu (vyhlídky, krytá odpočivná místa) jsou navrženy v soudobém tvarosloví s použitím tradičních materiálů.

Zdroj tepla a vytápění
Stavba je koncipována jako nízkoenergetická se standardem blížícím se pasivnímu domu. Byl využit systém několika zdrojů: hlavním zdrojem tepla jsou fotovoltaické panely na jižní straně sedlové střechy. Energie z panelů se ukládá do vnitřní beztlaké akumulační nádrže o objemu 16,4 m3. Do této nádrže je umístěno tepelné čerpadlo typu voda-voda s topným výkonem 14,9 kW, které dokáže využít i nižšího potenciálu tepla nashromážděného v akumulační nádrži. Tepelné čerpadlo je prioritně v provozu před přídavným elektrokotlem, který po vybití akumulační nádrže na teplotu cca 7 °C a v případě nevhodných energetických podmínek zamezí zamrznutí vody v nádrži.
Pro budovu návštěvnického centra bylo navrženo kombinované teplovzdušné vytápění s nuceným větráním a rekuperací tepla Část objektu je vytápěna teplovodním podlahovým systémem. Topný okruh pro teplovzdušný systém je provozován jako topný systém s nuceným oběhem a teplotou topné vody max. 55°C, předpokládaný spád je 45/40. Výstupní teplota pro podlahové vytápěcí systémy v budově bude pracovat se spádem 35/30.
Ohřev TUV je řešen pomocí dvou zásobníků o celkovém objemu 750 l. Zásobníky jsou osazeny elektrodohřevem o výkonu 2x12 kW. V rozvodu TUV je osazeno cirkulační čerpadlo s časově programovatelným spínáním.

Autorská zpráva

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KVILDA
Investor: Správa Národního parku Šumava
Architekt: AND, spol. s r.o., architektonický atelier - Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka
Stavební části: Ing. Tomáš Šmejkal, Ing. Eva Šmejkalová
Generální projektant: AND, spol. s r.o., architektonický atelier ve spolupráci s PPAA s.r.o.; vedoucí týmu Ing. arch. Vratislav Danda
Významní kooperanti: Atrea, Ing. Zdeněk Zikán - návrh systému vytápění a vzduchotechniky, energetická bilance, průkaz energetické náročnosti; společnost Sviták - návrh zdroje tepla (solární kolektory + akumulační nádrž tepla); Ing. arch. Kristina Ullmannová – návrh interiéru; Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. – TZB, PBŘ
Generální dodavatel stavby: AUBÖCK s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz