Projekt pavilonu v bytovém komplexu Čerešne

Projekt pavilonu v bytovém komplexu Čerešne

(4. 4. 2016) Soutěž pro studenty slovenských a českých vysokých škol

   
 
 
 
 

Projekt pavilonu v bytovém komplexu Čerešne

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania, najmä v oboroch architektúra a dizajn, a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Študenti slovenských a českých škôl majú za úlohu spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľno časového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú komunitu bytového komplexu Čerešne. Dominantným prvkom pavilónu by mali byť ikony Čerešní, ktoré budú predstavovať hlavný poznávací znak celého komplexu. Cieľom súťaže je podporiť talentovaných študentov a dať im možnosť prepojiť školskú teóriu s praxou a poskytnúť im náhľad do reálneho pracovného prostredia zabehnutej architektonickej kancelárie.
Pre súťažiacich sú pripravené okrem zaujímavých finančných odmien aj možnosť platenej stáže na realizáciu víťazného návrhu a mediálne zviditeľnenie svojho talentu v renomovaných médiách.

Študenti sa môžu do súťaže registrovať zaslaním emailu s kontaktnými údajmi na adresu sutaz@itb.sk. Odovzdanie súťažných materiálov bude možné do 2. 5. 2016 do 12:00. Po tomto termíne odborná porota určí víťazné riešenia. Viac informácií o súťaži, podklady a pravidlá na stiahnutie nájdete na stránke www.ceresne.sk/sutaz

 

ŠTUDENTSKÁ SÚTAŽ

ARCHITEKTONICKÝ A KONŠTRUKČNÝ NÁVRH EXTERIÉROVÉHO PAVILÓNU – IKONY BYTOVÉHO KOMPLEXU ČEREŠNE

Termín odovzdania: 02. 05. 2016, 12:00

Preambula: Navrhovanie a realizácia architektonických pavilónov je dnes jednou z najzaujímavejších a najatraktívnejších architektonických úloh. Najslávnejšie architektonické kancelárie a osobnosti, ako aj najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie demonštrujú realizáciami architektonických pavilónov technologické a realizačné možnosti súčasnej architektúry 21. storočia.

VYPISOVATEĽ SÚŤAŽE: Architekti Šebo Lichý s.r.o., Bratislava v spolupráci s ITB Development a.s.

CIEĽ A ZÁMER SÚŤAŽE

1. Architektonicko-dizajnérske riešenie a konštrukčno-technologický návrh pavilónu v komplexe ČEREŠNE

2. Podpora kreatívnych študentov vysokých škôl architektonických, dizajnérskych, inžinierskych a študijných programov

3. Iniciovanie prepojenia akademického univerzitného prostredia s architektonickou a realizačnou praxou

4. Zrealizovanie pavilónu podľa študentského návrhu.

Zámerom investora je vybudovanie architektonicky príťažlivého bytového projektu s názvom Čerešne (etapa I. 173 bytových jednotiek, etapa II. 177 bytových jednotiek) v Dúbravke v Bratislave s vlastným uzavretým vnútroblokom, obchodnými priestormi, pobytovými terasami, zeleňou, komunitnými záhradami, podzemnými a nadzemnými parkovacími miestami. Pavilón, ktorý je predmetom súťaže, má byť umiestnený nad blokom E a má byť dominantou celého komplexu. Ústredný poznávací prvok, pavilón a ikona projektu Čerešne, architektonický návrh, ako aj návrh konštrukčného riešenia je hlavným zadaním tejto súťaže. Pri návrhu by mali súťažiaci prihliadať na súhru vlastností príťažlivej architektúry, praktického využitia, čo najjednoduchšiu a cenovo prístupnú technologickú realizovateľnosť za použitia súčasných prírodných alebo syntetických materiálov. Investor predpokladá dlhodobé a trvalé využívanie pavilónu obyvateľmi bytového komplexu a chce sa vyvarovať návrhom na jednosezónne využitie.

OPIS PROJEKTU Čerešne
Hlavnou ideou projektu je vytvoriť komunitné bývanie so silnými susedskými väzbami. Autori projektu považujú anonymitu, odcudzenie a nedostatočné sociálne väzby za jeden z najväčších problémov súčasných miest.
Názov projektu je odvodený od lokality, kde bude samotná stavba umiestnená a bola v minulosti známa predovšetkým čerešňovými sadmi a vidieckym prostredím. Na tomto základe stavia aj celá marketingová komunikácia. Samotný pavilón by mal vytvárať zaujímavé miesto na stretávanie susedov a zároveň by mal podporiť identitu projektu. Komplex bude postavený na ploche cca 11 000 m2 (etapa I.). Developer, ktorý stojí za projektom, ako aj architektonická kancelária, sú známi najmä inovatívnymi projektmi, nadčasovou architektúrou, presadzujú súlad projektov s okolím vo všetkých smeroch (zeleň, architektúra, občianska vybavenosť, komunita) pri zachovaní vysokého dôrazu na spoločné priestory. Viac informácií je umiestnených priamo na predajnej stránke projektu www.ceresne.sk, prípadne na stránke developera www.itb.sk. Na stránkach sú použité vizualizácie projektu, kde je zobrazený predbežný návrh pavilónu, ten by mal byť pri realizácii zamenený za návrh, ktorý vzíde z tejto súťaže.

PREDMET ZADANIA
Vytvorenie uceleného architektonicko - dizajnérskeho návrhu a konštrukčno - technologického riešenia pavilónu (ikony) „Čerešní“.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Študenti bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov vysokých škôl bez určenia miesta štúdia samostatne alebo v tímoch. V prípade tímov si tím vyberie jedného zástupcu na komunikáciu.

REGISTRÁCIA
Záujemcovia zašlú mail na adresu sutaz@itb.sk s kontaktnými údajmi a s informáciou o zapojení sa do súťaže. Registrácia je bez určenia termínu, súťažiaci musia brať ohľad na termín odovzdania materiálov.

VYPRACOVANIE
1. Architektonický návrh
2. Ideový návrh technologického a konštrukčného riešenia pavilónu

Návrh pavilónu by nemal prekročiť hranice, ktoré sú zobrazené v dokumentácii umiestnenej na internetovej stránke www.ceresne.sk/sutaz. Súťažiacim sa nevylučuje možnosť inšpirovať sa navrhnutým riešením uvedeným na stránkach projektu www.ceresne.sk. Pavilón by mal korešpondovať s konceptom celého komplexu, s jeho názvom (Čerešne) a s marketingovou komunikáciou projektu. Predmetom súťaže je aj návrh výroby a realizácie konštrukcie pavilónu. Jazykom súťaže sú slovenčina, čeština alebo angličtina. Tlač materiálov zabezpečí vyhlasovateľ súťaže vo svojej réžii a na svoje náklady. Súťažiaci nie sú povinní dodať materiál v tlačenej forme. Jednotlivé výkresy grafickej časti budú dodané vo formáte .PDF a .DWG.
Materiál musí pozostávať z konceptu, grafickej dokumentácie tvaru, rozmerov, mierky, materiálov, farebnosti a konštrukčných detailov v takej forme, mierke a rozsahu, ktoré dobre a kompletne demonštrujú návrh a jeho unikátny charakter, vizualizácie celkovej formy v kontexte, dokumentácie postupu výroby, spracovania materiálov, použitých technológií pred a počas výstavby na mieste a približný zoznam položiek rozpočtu.
Na grafickú a textovú časť odporúčame využiť predpripravené podklady dostupné na internetovej stránke projektu www.ceresne.sk/sutaz formátu A1 (panel 1, panel 2 a doplnkový čistý panel) na materiál vypracovaný podľa nasledovného kľúča:

Grafika:

1. Pôdorys M 1:100

2. Rezy M 1:100

3. Pohľady M 1:100

4. Vizualizácia (príp. iný 3D pohľad napr. axonometria)

5. Konštrukčné schémy – dizajn charakterizujúci konštrukčné princípy a materializácie prefabrikácie

6. Schematický detail vysvetľujúci konštrukčný princíp

Text:

1. Popis, scenár, idea, návrhy a jeho riešenia

2. Technologické riešenie a krátka technická správa vysvetľujúca ideové, materiálové a konštrukčné riešenie

3. Odhadovaná cena realizácie pavilónu (nepovinné)

4. Praktické využitie (nepovinné)

 

HODNOTIACE KRITÉRIA POROTY
Hlavným meradlom na výhru bude architektonické a dizajnérske riešenie pavilónu s prihliadnutím na dostupné realizačné technológie. Poradie dôležitosti kritérií je nasledovné:

1. Architektúra/Dizajn/Inovatívnosť/Estetické a programové hodnoty

2. Zostrojiteľnosť/Konštrukčné riešenie

3. Cena realizácie (odhadovaná porotou)

4. Praktické využitie pavilónu (doplnkové kritérium)

Ikona (pavilón) má doplniť marketingovú stratégiu projektu a podporiť stretávanie sa komunity obyvateľov. Cena, rýchlosť a jednoduchosť realizácie budú medzi rozhodovacími kritériami. Navrhované materiály a použité technológie musia byť dostupné v mieste a čase realizácie. Jednotlivým návrhom bude priraďovaná hodnotiaca váha porotcov nasledovne: 1. Architektúra/Dizajn: 40 %, 2. Zostrojiteľnosť: 30 %, 3. Cena realizácie: 30 %. V prípade rovnosti bodov dvoch návrhov určuje poradie predseda poroty.

POROTA: Prof. ak. arch. Imrich Vaško; Ing. arch. Mgr. art. Ján Pernecký; Ing. arch. Tomáš Šebo – ASL; Mgr. arch. Igor Lichý – ASL; Ing. arch. Juraj Mihálik – ASL

CENY
1. cena - 1000 eur a platená stáž v spoločnosti Architekti Šebo Lichý s.r.o. (počas stáže dostane výherca možnosť participovať na vypracovaní realizačnej dokumentácie návrhu pavilónu formou platenej stáže)
2. cena – 600 eur
3. cena – 300 eur

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Všetky potrebné podklady, výkresy, prílohy, vizualizácie budú lokalizované na webstránke www.ceresne.sk/sutaz. Všetky podklady budú zároveň poskytnuté príslušným zamestnancom vysokých škôl.

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky, resp. mailom, zverejnení na web stránke vypisovateľa najneskôr 20 pracovných dní po termíne odovzdania súťažných podkladov, ako aj zverejnením vo vybraných médiách.

PODMIENKY ODOVZDANIA A TERMÍNY
Práce a vypracované podklady je potrebné odovzdať elektronicky, poštou alebo osobne tak, aby boli doručené na adresu: ITB Development a.s., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava najneskôr do 02.05.2016 12:00. V prípade využitia elektronickej formy je návrhy potrebné zaslať na adresu sutaz@itb.sk s predmetom „POL/sutazny navrh CERESNE“. V odovzdanom návrhu musia byť uvedené identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mail, škola/fakulta/katedra, v prípade skupiny ich zástupca).

AUTORSKÉ PRÁVA
Autorské právo patrí autorovi návrhu. Vyhlasovateľ súťaže má právo na zverejnenie prác pri uvedení mena príslušného autora, k čomu nepotrebuje súhlas autora. Odmenené a ocenené súťažné návrhy prechádzajú do vlastníctva vyhlasovateľa. Súťažiaci vyhlasujú, že si nebudú nárokovať žiadne ďalšie finančné nároky za autorské práva. Vyhlasovateľ súťaže má právo na zmenu časti víťazného návrhu v procese spracovania projektu. Vyhlasovateľ má právo podľa víťazného návrhu ikonu (pavilón) zrealizovať, publikovať, upraviť, vyhlásiť za svoj. Súťažiaci nie je oprávnený vymáhať žiadne ďalšie finančné, materiálne ani duševné náhrady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Na súťaž sa nevzťahujú ustanovenia § 281 až §288 z.č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka o verejnom návrhu na uzavretie zmluvy a o obchodnej verejnej súťaži a ustanovenia §847 až 852 z.č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník o verejnej súťaži a verejnom prísľube. Na súťaž sa taktiež nevzťahujú ustanovenia z.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a vylučuje sa aplikácia ustanovení súťažného poriadku Slovenskej komory architektov. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zrušenie platenej stáže v prípade, ak súťažiaci nebude akceptovať štandardné podmienky zadávateľa. Za zdanenie výhry je zodpovedný výherca. Súťažiaci bezvýhradne a s vylúčením právnej cesty súhlasí s pravidlami a podmienkami tejto súťaže, čo potvrdzuje aj odovzdaním súťažnej práce. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínov vyhodnotenia súťaže. Akékoľvek rozhodnutia poroty sú právne nevymáhateľné a sú tvorené ich voľným úsudkom. Vyhlasovateľ má právo pri spracovaní realizačnej dokumentácie a realizácii urobiť v návrhu úpravy z dôvodov konštrukčných, ekonomických a statických.

OTÁZKY, INFORMÁCIE
V prípade potreby je možné poslať doplňujúce otázky na adresu sutaz@itb.sk, prípadne kontaktovať Ing. arch. Juraja Mihálika, spoločnosť Architekti Šebo Lichý na telefónnom čísle 02/32101726.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz