První cena v soutěži na Mendlovo náměstí

První cena v soutěži na Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí, Brno

(23. 11. 2018) Michal Palaščák, Michal Poláš, Jan Flídr

   
 
 
 
 

První cena v soutěži na Mendlovo náměstí

Hodnocení poroty: Návrh vychází ze schváleného konceptu dopravního řešení. Nový charakter řešeného území pak utváří tři základní prvky: dostavba bloku uprostřed území, nově navržený solitérní objekt s tržnicí na zklidněné východní straně náměstí a ponechání západní části území pro rozsáhlý park.
Na prostor dopravního terminálu na jižní straně náměstí navazuje nově vymezená pinzeta příjemného měřítka, s domy rámujícími průhled na baziliku. Rozšíření stávajícího parčíku až po novou komunikaci protínající území odůvodňují autoři absencí dostatečně velkého pobytového parku v souvislosti s předpokládanou výstavbou v okolí. Návrh tak nabízí zklidněný prostor se zelení vhodně propojený s předprostorem pivovaru.
Porota se neshodla v hodnocení kompozice objektů a jimi vymezených veřejných prostranství a definování prostoru. Charakter nového objektu tržnice s volným přízemím a hřištěm na střeše porotu rovněž nepřesvědčil. Návrh plně nevyužívá potenciál dostavby severní části ulice Hybešovy v dotčeném území.

Autorská zpráva
Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor – pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrtě.

Urbanistická koncepce: Roztříštěnost zástavby kolem Mendlova náměstí není jednoduché zacelit.  Válečné události a následně ty poválečné radikálně narušily rostlou městskou strukturu. Socialistická výstavba na západní straně je neslučitelná s relikty původních staveb na východě. Zároveň s připravovanou kompaktní zástavbou je důležité novou zástavbou vymezit veřejný prostor. Místo, kde je možnost strávit část dne a dobře se cítit. 
Silniční doprava dělí území na dvě části. V první významně rozšiřujeme revitalizovaný parčík a zakládáme pobytový park se vzrostlými stromy. V druhé, v místě přestupního uzlu, definujeme doplněním stávající zástavby prostor nového Mendlova náměstí.
Příliš velký blok výrobního areálu je rozdělen na menší části.  Zachováním systému původních průchodů je zachována prostupnost území i specifický charakter vnitřních dvorů.

Veřejný prostor:
Náměstí je živý prostor, přirozené centrum celé čtvrtě. Na jihu je uzavírá původní uliční fronta, naproti pak augustiniánské opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Nová zástavba rámuje pohledy na ikonické stavby Starého Brna a vrací místu ztracenou identitu. Přestupní uzel přináší do lokality náměstí velký sociální a ekonomický potenciál.   
Pobytový park je jedna z věcí, která v lokalitě dříve chyběla. Nedávno provedená úprava zeleného prostranství potvrdila hlad po trávení času ve veřejné zeleni, její velikost není však dostatečná. Návrh zvětšuje parkovou plochu v maximální míře a dává celému místu nový rozměr. 

Architektura: Špalíček uprostřed náměstí je doplněn do kompaktní hmoty. Předpokládá se polyfunkční charakter nových objektů s obchodním parterem. Do domů se vstupuje z poloveřejného dvora.
Zelená kostka je multifunkční objekt, v kterém se odehrávají společenské a sportovní akce. Veřejný charakter domu je podtržen tržištěm umístěným ve volném parteru. Volné proluky jsou dostavěny a navazují na římsy okolních domů.

Doprava
: Mendlovo náměstí zůstane i nadále dopravním uzlem, ale významným způsobem usnadňuje prostupnost a pobyt pěších v území. Doprava v klidu je řešena podzemním parkováním o kapacitě 130 míst. Cílem je minimalizovat stání ve veřejném prostoru na povrchu.

Zeleň a hospodaření s vodou:
Jen těžko si lze představit centrum čtvrtě bez zelených ploch, které město ochlazují, zlepšují klima a zadržují vodu. Nově navržený park sceluje fragmentovanou zeleň. Stávající stromy a nově založený parčík je doplněn vzrostlými stromy do pobytového parku anglického typu. Zpevněné jsou jen hlavní trasy,  štěrkotrávníkové a mlatové plochy umožňují volný průchod územím. Uvažuje se použití kontejnerů s občerstvením a toaletami. 
V prostoru ulic a náměstí se předpokládá výsadba vzrostlých stromů. Fasáda veřejného domu je plošně porostlá popínavou zelení. Dešťová voda z náměstí a zastřešení zastávek se shromažďuje v akumulační nádrži v podzemí, odtud je pak čerpána k zavlažování zeleně a do fontán na náměstí. 

Etapizace a ekonomika: Celá koncepce nového Mendlova náměstí stojí na zásadní změně dopravy. Rozsah investic do dostavby samotného prostoru není takového rozsahu, aby nešel zrealizovat v jedné etapě s dopravními stavbami. Tím, že jsou nové stavební zásahy minimální, je celková ekonomika projektu příznivá.

 

Architektonická soutěž na Mendlovo náměstí v Brně

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu pro změnu Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno.

Vyhlašovatel: Statutární město Brno
Organizátor: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace; sekretář soutěže Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Porota: Ing. arch. Petr Bořecký, Ing. Petr Vokřál, Mgr. Martin Ander, PhD., Ing. arch. Zdeněk Eichler, doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, Ing. arch. Adam Halíř, akad. arch. Ladislav Kuba; náhradníci poroty: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ing. arch. Robert Sedlák, Ing. arch. Luboš Františák
Přizvaní odborníci: Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. - dopravní specialista, Ing. arch. Pavel Weviora - ÚOP NPÚ v Brně, Ing. arch. Martin Zedníček - vedoucí OPP Magistrátu města Brna, Ing. Jan Seitl – DPMB
Počet odevzdaných návrhů: 7

1. cena: Ing. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Jan Flídr, spolupráce Lukáš Černý, Petr Rozsypal

O soutěži už jsme psali zde.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz