Radnice Prahy 12

Radnice Prahy 12

(4. 4. 2022) Studio LOXIA

   
 
 
 
 

Radnice Prahy 12

Nový symbol pražských Modřan byl po dvou letech od zahájení stavby dokončen. Obyvatelé Modřan tak již nemusí při vyřizování úředních záležitostí objíždět úřady rozmístěné v sedmi budovách po celé čtvrti, ale vše potřebné vyřídí na jednom místě. Budova nové radnice, která se vyznačuje technicky zajímavými a nadčasovými řešeními, navíc nabízí obyvatelům Prahy 12 i možnosti pro volnočasové aktivity. 

Projekt nové radnice se podařilo dokončit v rekordně krátkém čase – od zadání projektu uběhly pouhé 4 roky. „Byla radost pracovat na tak zajímavém a významném projektu, protože nejde jen o klasickou kancelářskou budovu, ale o nové, přirozené centrum městské části. Jako takové musí mít duši a musí svým obyvatelům přinášet mnohem více než běžný úřad,“ uvádí Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které je autorem návrhu nové radnice.

Kromě zvýšení komfortu pro místní obyvatele i pro úředníky přináší otevření nové radnice také další velmi důležitý aspekt – významnou úsporu nákladů. Nová radnice byla totiž navržena jako maximálně úsporná z hlediska údržby a energetické náročnosti. 

Architektonické řešení
„Při návrhu nové radnice nám nešlo jen o budovu samotnou, ale naším cílem bylo vytvořit nového genia loci Prahy 12. Naší inspirací byl modřanský cukrovar, který hrál v historii Modřan zásadní roli. Nová radnice má tedy tvar tří kostek cukru a já jsem přesvědčena, že se nám podařilo navrhnout jedinečnou budovu, díky které každý pozná, že se nachází právě v Praze 12,“ říká architektka.

Budova v sobě zahrnuje všechny atributy, které tomuto typu stavby nesmí chybět –  dvoje impozantní radniční hodiny, piazzettu (prostor před radnicí), balkon pro řečníky, vysoký sloupový řád značící důstojnost a důležitost budovy, loubí, vstupní dvoranu, obřadní síň, zasedací sál zastupitelů a zasedací sál radních. 

Zároveň ale díky vizionářství a komplexnímu přístupu architektonického studia nabízí nová radnice ambici stát se místem, kde se místní budou potkávat a společně se bavit při nejrůznějších aktivitách. Obyvatelé Modřan budou moci využít nejen velkou restauraci, ale také multifunkční sál, kde se budou konat akce jako divadelní představení, hudební produkce atd. Služby veřejnosti zajistí ve vstupní hale kromě dětského koutku i kavárna, menší obchody a další poskytovatelé služeb. Veřejný prostor před budovou osázený zelení je ideálním místem pro setkávání sousedů, příjemné posezení a konání menších akcí, například trhů, slavností, koncertů nebo různých kulturních představení.
Konstrukční řešení
Objekt nové radnice se vyznačuje zajímavými technickými řešeními. Stavba je tvořena nadzemní částí s rozlohou 12 700 m2 a suterénní částí o rozloze 2 650 m2. „Z dostupných archivních údajů jsme zjistili, že na pozemku, kde nyní stojí radnice, byla dříve pískovna, která byla zavezena navážkou o mocnosti až 5 m. Podloží je tvořeno také říčními písky a svahovými sutěmi, což jsou zeminy, které mají rozdílné geotechnické vlastnosti a rozdílnou únosnost. Bylo nám tedy jasné, že konstrukce podlah podzemního podlaží bude potřeba navrhnout tak, aby vlivem rozdílných vlastností zemin nedošlo působením nerovnoměrného sedání k poškození konstrukce budovy,“ vysvětluje řešení Ing. Michal Hendrych, hlavní inženýr studia LOXIA.

Celý objekt je založen na vrtaných pilotách vetnutých do břidlic a je navržen jako sloupový železobetonový skeletový systém, který je zasazen do současného mírného jihovýchodního svahu. Nosné sloupy jsou rozmístěny v pravidelném rastru ve všech třech budovách až na tři výjimky, a to v prostoru vstupní haly, multifunkčního sálu a obřadní síně. Tam je z hlediska optimálního využití těchto prostor třeba překlenout mnohem větší rozpětí, aby se zabránilo umístění sloupu uprostřed místností. Ve zmíněných prostorách se tedy jedná o „rozvolnění“ sloupového systému – právě z toho důvodu jsou okolní sloupy naprojektovány masivnější, tedy o větších dimenzích, na větší vzpěr, přes více podlaží.

„Zajímavé konstrukční řešení, které názorně ukazuje efektivní spolupráci architektů a projektantů v našem ateliéru, je „levitující“ schodiště ve vstupní hale, které bylo přáním architektů. Zaměřili jsme se tedy na možná technická řešení a výsledkem je sloup stabilizující podestu se schodišti díky kterému jsme vytvořili pěkný otevřený prostor s iluzí „levitující“ desky, jehož výsledný dojem nenarušují žádné sloupy tzv. navíc. Přenesení sil z vyšších podlaží je vyřešeno stěnovým nosníkem v úrovni třetího nadzemního podlaží,“ popisuje jedno z originálních řešení Ing. Michal Hendrych, hlavní inženýr studia LOXIA.

Součástí technického řešení byla také ochrana objektu před bludnými proudy. V rámci primární ochrany navrhli projektanti zvýšené krytí výztuže s využitím betonové směsi Permacrete. Do betonu byly přidány i plastifikační a provzdušňovací elektricky nevodivé příměsi. V rámci konstrukčního řešení radnice se upustilo od požadavku provaření měkké výztuže pomocnými bodovými svary. Provařování bylo realizováno pouze u pilot. Pro dočasné pažení stavební jámy bylo použito záporové pažení s podmínkou, že ocelové prvky nepřijdou do přímého kontaktu se železobetonovými konstrukcemi stavby.

Všechny tři pomyslné kostky cukru jsou jedním dilatačním celkem a jsou, kromě sloupového systému, vyztuženy také monolitickými jádry v podobě ztužujících schodišť a výtahových šachet. V objektu jsou tři schodiště a čtyři výtahy, které zajišťují bezbariérovost radnice.

Projektování metodou BIM
Radnice byla od samotného počátku projektována metodou BIM (z anglického building information modeling) a to se všemi profesními částmi. Celý projektový tým pracoval současně na jednom modelu, díky čemuž měli všichni, kdo na projektu pracovali, neustále k dispozici nejaktuálnější modely a každý tak mohl ihned reagovat na případné změny. Modely TZB i konstrukčního řešení byly vytvářeny v jednotném softwaru, což je nejideálnější způsob navrhování jednoho projektu. Při předávání IFC modelů z jiných softwarů by mohlo docházet k neúplnému přenosu dat a ztrátě souřadnic.

„Projektování ve 3D nám v době tvorby projektové dokumentace výrazně pomohlo při zpracování požadovaných změn ve vnitřních dispozicích. To by při způsobu 2D projektování nebylo v tak krátkém čase možné. Projektování ve 3D má oproti 2D také velkou výhodu v tom, že se jednodušeji odhalí kolize a komplikace, a je tedy možné najít řešení ještě v počítači před samotnou realizací stavby. Podmínkou je dobrá znalost softwaru a dobře nastavené procesy,“ vysvětluje Michal Hendrych.

Nadčasová řešení
Možnosti budoucnosti jsou téměř nekonečné, proto je střecha nové radnice připravená pro osazení fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem max. FVE 50 kWp, která ve špičkách výkonu může pokrýt 5–10 % spotřeby elektrické energie objektu během pracovního týdne a většinu spotřeby elektrické energie nezbytné pro údržbu objektu během víkendů.

Na parkovišti budou instalovány stanice pro nabíjení elektromobilů – nabíjecí stanice typu Hypercharger (rychlé nabíjení – 1x) a Voltdrive (standardní nabíjení – 3x). Instalaci, která je plánovaná na polovinu července, zajistí PRE, a. s. Srážková voda ze střech objektu a navazujících zpevněných ploch je sváděna srážkovou kanalizací do akumulační a retenční nádrže, které jsou umístěné pod parkovištěm. V areálu je osazena retenční (cca 200 m3) a akumulační nádrž (cca 40 m3, s možností rozšíření až na 70 m3). Retenční nádrž slouží pro nárazové zadržování a postupné vypouštění dešťové vody do vodoteče. Zásoba vody v akumulační nádrži je určena pro zálivku zeleně v areálu. 


Vize tří nových center Modřan
Nová radnice, která nahradila nevyužívaný a nevzhledný brownfield, je velmi dobře dopravně dostupná. Navíc okolí radnice, ve kterém se nacházejí další brownfieldy, má velký potenciál k dalšímu rozvoji. „Při navrhování radnice jsme se zaměřili na Modřany jako na kompaktní urbanistický celek a vytvořili jsme vizi tří nových center Modřan, z nichž jedním je právě dokončená nová radnice. Z mého pohledu je totiž velmi důležité nezaměřovat se jen na jednotlivé budovy, ale vytvářet komplexní projekty a smysluplné celky, díky kterým se lidem ve městech dobře žije. Architekti zároveň musí pracovat i jako vizionáři, protože to, s čím začneme dnes na papíře, přivítá první uživatele až za pět, u některých projektů klidně i za deset let,“ vysvětluje architektka Mastíková.

Koncept tří nových, ale zároveň přirozených center městské části pracuje s pomyslným trojúhelníkem, jehož vrcholy tvoří kulturní a společenské centrum v podobě radnice a jejího okolí, volnočasové centrum v přírodě v lokalitě Na Hupech a centrum obchodu a služeb, které by mohlo vzniknout přestavbou bývalého Prioru a okolních budov. 

„Já i moji kolegové máme rádi velké výzvy a věříme, že pro vizi tří nových center Modřan se podaří najít osvíceného investora a tento ambiciózní a nadčasový projekt bude brzy zrealizován,“ zakončuje architektka. 

Technické parametry:
Plocha
HPP nadzemní části: cca 12 700 m2 (včetně strojoven na střeše)
HPP suterén: cca 2 650 m2
Multifunkční sál a foyer včetně technického zázemí: 435 m2
Restaurace: 360 m2, z toho veřejná část pro hosty cca 173 m2
Pronajímatelné kanceláře: cca 830 m2 včetně zázemí a komunikací
Pronajímatelné obchodní plochy: cca 157 m2

Parkování
Suterén: 55 parkovacích míst, 4 místa na motorky, stání pro jízdní kola
Veřejné parkoviště před radnicí: 46 parkovacích míst
Parkoviště na východní straně pozemku: 62 parkovacích míst

Další parametry
Kapacita radnice: 262 trvalých pracovišť
Restaurace: kapacita 600 jídel denně

Identifikační údaje o stavbě:
Stavebník a investor: Městská část Praha 12
Objednatel: Společnost radnice Praha 12 (sdružení společností GEOSAN GROUP a.s. a KLEMENT a.s.)
Generální projektant, architekt, inženýring, interiéry společných prostor radnice: LOXIA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., KLEMENT a.s.
Realizace: 04/2019 – 07/2021

Tisková zprávaZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

14. 7. 2021 10:50:42. Re: Radnice Prahy 12. Tomáš Hájek

23. 6. 2023 22:24:17. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:17. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

 
 
 
 

14. 7. 2021 10:50:42. Re: Radnice Prahy 12. Tomáš Hájek

  Za ty peníze hrozná nuda. Opět nic převratného a zajímavého. Kdyby tam nebyl ten sloupcový vstup, je to další panelák. Ach jo.

23. 6. 2023 22:24:17. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:17. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:18. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


23. 6. 2023 22:24:19. Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč. Josef Brabec

  Nová, rychlá půjčka pro firmy až 20 000 000 Kč.
Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček.
Úrokové sazby od 3 % ročně.
Rozhodnutí a vyplacení úvěru do 24 hodin (1 den).
Minimální formality.
Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti.
Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
E-mail: BRABEC.EXPRESNIPUJCKA01@GMAIL.COM.


Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a