Beton a uhlíková stopa

V současné době se Evropa a celý svět zaměřují na opatření, která mají za cíl omezit emise skleníkových plynů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na klima. Jedním z hlavních směrů v boji proti klimatickým změnám je přechod k obnovitelným zdrojům energie, elektromobilita, zalesňování a ochrana ekosystémů a udržitelná výroba a spotřeba.

Do tohoto odvětví spadá i výroba betonu a betonových směsí. TBG METROSTAV je dlouhodobě aktivní v podporování lodní dopravy k přepravě materiálů, což výrazně přispívá ke snižování uhlíkové stopy. Jako další krok v rámci snahy o měření uhlíkové stopy společnost zavedla metodiku LCA (Life-Cycle Assessment) hodnocení životního cyklu betonu, jímž se hodnotí dopady výroby na životní prostředí. Tato metodika zahrnuje hodnocení všech materiálových vstupů, energie potřebné k výrobě, dopravě betonu na stavbu a samotné likvidaci, v tomto případě k demolici při ukončení životnosti dané stavby. Takto se posuzují všechny environmentální dopady, které jsou s životním cyklem materiálu spojené.

Samotná výroba betonu je proces, který má významný dopad na uhlíkovou stopu, což je množství skleníkových plynů emitovaných během celého životního cyklu výrobku. Beton, jako stavební materiál, je významným producentem emisí CO2, přededším kvůli výrobě cementu, který je jedním ze základních komponentů betonu.

KLÍČOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ UHLÍKOVOU STOPU VÝROBY BETONU:

VÝROBA CEMENTU V CEMENTÁRNĚ
Cement je hlavní složkou v betonu a je získáván především spalováním vápence (CaCO3) za vzniku oxidu vápenatého (CaO). Tento proces pálení vápna vyžaduje vysoké teploty a spotřebovává výrazné množství energie, často z fosilních paliv, což vede k emisím CO2. Nízkoemisní cementy, jako např. CEM III, které používáme při výrobě v TBG METROSTAV, pomáhají snižovat celkové vyprodukované množství CO2.

VÝROBA BETONU V BETONÁRNĚ
Výroba betonu v betonárně spočívá zejména ve smíchání všech složek betonu (cementu, kameniva, vody a příměsí) ve správném poměru a k tomu je třeba určité množství energie. K výrobě této energie můžou být částečně použity obnovitelné zdroje.

DOPRAVA A ULOŽENÍ BETONU NA STAVBĚ
Další etapou vytváření uhlíkové stopy betonu je jeho transport. Materiály (např. cement, kamenivo, písek) musí být přepraveny na výrobní místo a poté musí být hotový beton dopraven na místo ukládky. Doprava zahrnuje použití nákladních vozidel a autodomíchávačů.

RECYKLACE A ALTERNATIVNÍ MATERIÁLY
Snížení uhlíkové stopy betonu lze dosáhnout i prostřednictvím recyklace a používání alternativních materiálů. Recyklace zdemolovaných betonových konstrukcí a používání alternativních pojiv mohou snížit potřebu nového cementu a také emise spojené s jeho výrobou. TBG METROSTAV v Praze nabízí beton s použitím recyklátu pod svojí značkou R-CRETE®.

INOVACE VE VÝROBĚ
Výzkum a inovace ve výrobě cementu hledají způsoby, jak snížit emise CO2. To zahrnuje vývoj nových typů cementu s nižším obsahem vápníku, využívání alternativních paliv nebo procesy s nižšími emisemi CO2.

Na základě metodiky LCA se vypracovává pro betonárnu Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ČSN ISO 14025:2010 a EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021. Tento dokument poskytuje informace o environmentálních vlastnostech produktu v průběhu celého jeho životního cyklu. Slouží k informování zákazníků, spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran o dopadech daného produktu na životní prostředí.

Pro společnost TBG METROSTAV je snížení uhlíkové stopy při výrobě betonu komplexním úkolem, který vyžaduje kombinaci inovací ve výrobě, využívání recyklace a alternativních materiálů a optimalizaci dopravy. Stavební průmysl hraje klíčovou roli v celkových úsilích o udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů. Pokud se chcete dozvědět o snižování produkce CO2 ve výstavbě více, kontaktujte nás.

www.tbg-metrostav.cz

Publikováno v časopise Stavba 1/2024

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*