Administrativní budova na Pankráci

Navrhovaná administrativní budova je řešena jako proluka respektující výškové uspořádání sousedního objektu včetně ustupujícího posledního podlaží. Půdorysná stopa je v uliční části poněkud zúžena (hloubka 10 m) a rozšiřuje se (na obvyklých 15 metrů — viz okolní zástavba) až po cca 20 metrech vzhledem k dvorní fasádě sousedícího objektu v jihovýchodní části blokové fronty. V místě rozšíření vybíhá do vnitrobloku snížené křídlo dosahující nejnižší dvoupodlažní částí k regulační čáře.
Architektonický výraz objektu je založen na principu převládající hladké světlé stereotomické fasády s pravidelně hluboce prořezanými otvory, „lemované“ ze tří stran (podnož, komunikační vertikála, ustupující poslední podlaží) přiznanou tektonikou rámů konstrukční modulové osnovy, jež je odlehčena prosklením v subtilních profilech rámů. V místě styku se stávajícím nárožním domem je kontakt zjemněn celoproskleným polem, jež v 6. NP ustupuje obdobně jako u sousedícího domu. Poslední podlaží je ustoupeno jak vzhledem k ulici Na Pankráci, tak k nárožnímu domu. Tím je vytvořena římsa, která při pohledu z ulice ukončuje souvislou fasádu v 6. NP, čímž dává vyniknout nároží dotvářeného bloku, neboť rohový dům charakterizuje arkýř s převýšenými lodžiemi v sedmém podlaží.
S důslednou ortogonalitou fasád kontrastuje jemně tvarovaná deska zastřešující poslední ustupující podlaží.
V zadní části pozemků (dvorní strana) jsou navrženy kancelářské trakty o dvě až pět podlaží nižší než uliční hmota objektu. Tyto trakty vytvářejí vnitřní klidné atrium. Zbývající plochy pozemků jsou řešeny jako zahrada s pohledovou a pobytovou zelení (keřový podrost, solitérní stromy, travní a břečťanové koberce). Terasy ustupujících podlaží jsou řešeny jako intenzivní střešní zahrady pro zvýšení komfortu uživatelů budovy a příznivé působení ve vztahu k okolní bytové zástavbě.
Vnitřní dispoziční řešení koresponduje s požadavky na racionální a bezkolizní provoz. Konstrukční systém společně se situováním nutného vybavení budovy (vertikální komunikace, sociální zázemí, instalační a technické prostory) umožňuje vysokou flexibilitu členění prostor, tedy možné přizpůsobení dispozice při změně provozu a nároků na užívání stavby. Počítá se s možností propojení s objektem II. etapy jednak v komunikační části (společný vstup, hlavní schodiště) a také ve dvorním traktu dle aktuálních dispozičních potřeb.
Hlavním a jediným komunikačním prostorem je schodišťová hala otevřená přes všechna podlaží, které dominuje zalomené schodiště (tmavým kamenem obložená bílá subtilní žb. lomenice) s tyčovým nerezovým zábradlím. Velké obloukové zrcadlo umožňuje průhled skrze jednotlivá podlaží, čímž je podpořená vzájemná sounáležitost jednotlivých kancelářských úseků. Prostorová transparentnost je také umocněna celoprosklenou zalomenou stěnou schodišťové haly do ulice Na Pankráci.
Kancelářský nábytek je navržen jako standardní stavebnicový systém s asymetrickým rohovým dílem. Je uvažována sestava s jedním pracovním stolem v plné hloubce (800 mm) a doplňkovým stolem v hloubce zmenšené (600 mm, příp. 425 mm). V kancelářích jsou počítačové a telefonní rozvody vedeny v systémových lištách pod sníženou parapetní deskou hlubokou 182, respektive 313 mm, překrývající otopná tělesa. „Veřejné“ komunikační prostory jsou vybaveny kovovým sedacím nábytkem (požadavek nehořlavého mobiliáře v únikovém požárním úseku) a doplněny zelení.


Adresa: Na Pankráci 125/1690, 140 21 Praha 4
Klient: Oksystém, s. r. o.
Architekt: Roman Roupec
Projekt: Helika, a. s. — p. Tomšů, p. Jileček
Dodavatel: Metrostav
Stavbyvedoucí: p. Sláma
Soutěž: 06/1998
Projekt pro ÚR: 10/1998
Realizace: 02/2000-02/2001
Plocha stavebního pozemku: 2770 m2
Zastavěná plocha: 532 m2
Zpevněná plocha: 340 m2
Kancelářská plocha: 994 m2
Učebny, sál: 384 m2
Celková podlažní plocha: 5621 m2
Celkový obestavěný prostor: 17 932 m2

Stavební náklady
Pozemek: 33 900 000 Kč
Vybavení díla: 10 000 000 Kč
Celkem stavba: 89 900 000 Kč
Celkové náklady bez DPH: 99 900 000 Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 15 990 Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 5013 Kč
Energetická náročnost objektu: 38,5 kWh/m2/rok

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*