Baumit Tools

Projektování staveb pomocí modelovací metody BIM získává v současnosti stále větší podporu u projektantů či architektů v ČR. Větší efektivitu do jejich práce s BIM může již od února letošního roku vnést i zcela nová plugin aplikace Baumit Tools. Více nám přednosti této novinky představil Ing. JAKUB MOC, marketingový ředitel společnosti Baumit, spol. s r. o.  
    

Současnost projektování a přípravy staveb patří dnes progresivní metodě BIM. Jak vy osobně vnímáte její přínos?
Já v této metodě předně vidím velkou budoucnost v projektování, výstavbě i následném provozu stavby, protože BIM vnáší do těchto činností pořádek, efektivitu a systém. Díky této technologii můžeme po celou dobu přípravy, realizace a následného provozu daného objektu využívat všechna nashromážděná data již od prvního návrhu architekta. Využití těchto dat vidím například v oblastech stanovení životnosti materiálů či v průběhu správy objektu, myslím tím plány údržby a revizních zkoušek.

Přestože některá architektonická studia či projekční kanceláře využívají BIM již několik let, větší zájem o tuto technologii přichází až v současnosti. Proč tomu tak je?
Myslím, že jedním z důvodů většího zájmu o BIM je probíhající legislativní proces, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní střednědobý a dlouhodobý plán, jak BIM více využít. Velké kanceláře se samozřejmě snažily při velkých veřejných zakázkách na tuto efektivní metodu přejít co nejdříve. Důvodem je rovněž rychlejší návratnost investic do BIM technologie, náklady na pořízení jsou znatelně nižší, než tomu bylo dříve.  Současný vývoj tak stále více zpřístupňuje BIM technologii i těm menším studiím a kancelářím, což je pro tento obor nesmírně dobře.

V odborných kruzích se také poukazuje na skutečnost, kdy v některých zemích je BIM technologie dokonce povinná u nadlimitních veřejných zakázek v rámci standardizace výběrového řízení. Souhlasíte s takovým uzákoněním?
Rozhodně ano, protože to zpřehlední veřejné zakázky. Jinými slovy s použitím BIM technologie nemůže docházet k navyšování nebo umělému ponižování zakázek ve výkazu výměr. Tady prostě pracuje zadavatel, investor a vyhlašovatel veřejné zakázky s množstvím a typem materiálu, který je v BIM jednoznačně zadán. Každý materiál si nese své parametry a každá konstrukce rovněž dané množství, takže nemůže dojít k jakékoliv manipulaci s těmito daty, a to je pro práci při veřejné státní zakázce velmi důležitý faktor. V České republice se také v této věci aktivně jedná a mohli bychom se takového uzákonění dočkat po roce 2022 s přihlédnutím k vyhodnocení pilotních projektů.

Na stále vzrůstající zájem o BIM technologii reagovala letos společnost Baumit představením zcela nového produktu pro architekty s názvem Baumit Tools. Co je cílem tohoto nástroje?
Naším cílem bylo dát aktivním uživatelům BIM technologie účinný nástroj pro přímou aplikaci našich produktů ve stejném softwarovém prostředí. Jinými slovy dnes je stavební architektura nesmírně náročným procesem a každé zrychlení a zefektivnění práce architekta je obrovskou pomocí. Proto jsme vyvinuli plugin Baumit Tools, která umožňuje nacházet ta nejlepší řešení v oblasti výběru vhodné skladby materiálů přímo v prostředí BIM při návrhu staveb.

Jak vlastně Baumit Tools funguje?
Odlišuje se především tím, že nepracuje jako běžný katalog, ve kterém hledáte vámi zvolené materiály. Baumit Tools je nástroj, kterému architekt zadává požadované vlastnosti dané konstrukce a zpět od nás získává ta nejvhodnější řešení k dosažení těchto vlastností při použití našich výrobků.

Pokrývá tento nový nástroj kompletní sortiment produktů značky Baumit?
V tuto chvíli máme v Baumit Tools všechny naše produktové kategorie, kromě těch základních, jako jsou zdicí malty a betonové směsi. Zaměřen je však na řešení v ostatních kategoriích od fasád přes vnitřní povrchové úpravy, podlahy, stěny, obklady, dlažby až k sanaci. To vše již dnes Baumit Tools nabízí.

Jak dlouho trval vývoj této plugin verze a co bylo při něm největší výzvou?
První vývoj začal na podzim loňského roku a tzv. tvrdé programování aplikace trvalo přibližně 4 měsíce a vlastně díky neustálým aktualizacím pokračuje i dnes. Pokud se zaměříme na tu nejtěžší část vývoje, pak to bylo rozhodně co nejpřesnější vydefinování požadavků projektanta při jeho každodenní práci. Jinými slovy připravit vnitřní matici Baumit Tools aplikace tak, abychom byli schopni dát na jednotlivé konstrukční požadavky ta nejlepší doporučená produktová řešení.

Jak náročná je instalace této nové plug in verze Baumit Tools?
Je to velmi jednoduchý proces, protože se jedná pouze o nadstavbu softwaru, který projektant již vlastní a využívá. Instalace programu je realizovaná přes jedno tlačítko a je automatická, stejně jako jeho následné aktualizace.

Jaký je tedy ten největší přínos pro uživatele Baumit Tools?
Především se jedná o nástroj, který zrychluje projektantovi jeho práci a šetří tak jeho čas pro ostatní činnosti v rámci projektu. Další výhodou je práce s aktuálními daty. Při jakékoliv změně dat se tato okamžitě promítne do našeho plugin prostředí, a tudíž není možno pracovat se staršími daty, což zcela eliminuje případnou tvorbu chyb v projektu. Nemohu nezmínit také obrovskou výhodu práce projektanta v jednom softwaru, kdy například návrh konstrukce kotvení při zateplení objektu se dříve musel řešit v jiném prostředí a vracet se zpět do BIM programu. Baumit Tools dnes umožňuje projektantovi nadefinovat jeho požadavky a pak sám navrhne skladbu kotvení v jednom softwarovém prostředí.

Samozřejmě pracujete v konkurenčním prostředí. Existuje tedy podobný plugin produkt na trhu? Pokud ano, v čem se odlišuje?
Na trhu se již podobné plugin verze vyskytují, ale pracují dosud pouze na bázi elektronických katalogů, kde si pouze listujete a vybíráte vámi stanovené materiály. Baumit Tools, jak jsem již zmínil, umožňuje zadat požadované parametry konstrukce a následně nabídnout nejvhodnější skladbu konstrukce. Další zcela jasnou identifikací našeho nástroje jsou nadstavby, a to tepelně technické posouzení a kotvení. Právě tyto vlastnosti ho jednoznačně odlišují od konkurenčních produktů a dělají ho na trhu výjimečným.

Baumit působí v mnoha evropských zemích. Existuje podobný produkt, jakým je Baumit Tools také pro jiné obchodní trhy?
Tady musím s přirozenou skromností, ale i trochou vnitřní hrdosti říci, že jsme to právě my, kdo v tomto směru udává orientaci pro ostatní obchodní trhy naší společnosti. Baumit Tools byl primárně vyvíjen pro český trh a v okamžiku, kdy jsme ho představili na Baumit Akademii a následně ho doplnili o nadstavbu ohledně řešení kotvení, přišel požadavek připravit také anglickou mutaci této plugin aplikace. Nyní máme poptávky již od 4 evropských zemí, konkrétně z Velké Británie, Španělska, Bulharska a Rakouska. To nás nesmírně těší a motivuje v další práci.

Vaše Plugin aplikace je dnes nabízena pro dva architektonické modelovací programy, Graphisoft ArchiCAD nebo Autodesk Revit. Zvažujete další rozšíření na jiné programy?
My jsme pro začátek volili právě tyto dvě nejrozšířenější modelovací programové platformy na českém trhu. Třetí možnou platformou pro aplikaci Baumit Tools by mohla být také BIM technologie od společnosti Nemetschek Allplan Systems sídlící v německém Mnichově. To je však zatím ve stadiu úvah o dalším budoucím využití naší aplikace. Nyní se však plně soustředíme na neustálý vývoj plugin verze pro již zmíněné dva modelové programy.  

Každý produkt se vyvíjí také jeho ověřováním v praxi. Spolupracovali jste v rámci vývoje tohoto nástroje s nějakou renomovanou architektonickou kanceláří či studiem?
Rozhodně ano. Všechny vývojové pracovní verze se ověřovaly nejen interně, ale i za pomoci několika externích zdrojů. Jednalo se však většinou o jednotlivce, zkušené uživatele BIM technologie, kteří měli chuť otestovat náš produkt a sdílet s námi jeho pozitiva i případná negativa. Přirozeně jejich pohled na věc byl pro nás nesmírně důležitým a nenahraditelným zdrojem informací v dalším postupu vývoje.

O neustálém vývoji nástroje Baumit Tools jste se již zmínil. Existuje však nějaký plán jeho pravidelné aktualizace?
Průběžná aktualizace produktu je zcela přirozená věc, a to se již dnes děje. My chceme ale s každou další verzí přinést pro uživatele něco nového, co bude zejména efektivním přínosem pro jeho práci. Mám na mysli především nové prvky a funkce tohoto nástroje, a tady je plán představit zásadní aktualizaci alespoň jednou za rok.

Jakým způsobem marketingově komunikujete tento váš nový nástroj mezi skupinou projektantů či architektů?
Hlavním komunikačním kanálem s naší cílovou skupinou je Baumit klub. Jedná se o webovou platformu pro projektanty či architekty. Právě tady mohou zájemci získat nové informace o navrhovaných řešeních, diskutovat na různá odborná témata, ale také získat jednoduchý přístup k pluginu Baumit Tools. Dalším místem prezentace tohoto nástroje je již zmíněná Baumit Akademie a regionální odborné konference po celé ČR. Na sdílení pozitivních zkušeností s aplikací Baumit Tools máme velký zájem.
Komerční sdělení

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*