Centrum obce Žádovice

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko urbanistického návrhu revitalizace centra obce Žádovice. Cílem návrhu bylo zvýšení atraktivity veřejného prostranství s důrazem na estetické a funkční propojení občanské vybavenosti, služeb, komerčních a kulturních aktivit.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž
Vyhlašovatel: Obec Žádovice
Datum konání soutěže: 10. 6. – 26. 10. 2016; zveřejnění výsledků 9. 11. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 8
Porota: Bronislav Seďa, starosta obce, Ing. Luboš Kopecký, Agro Žádovice s.r.o., vlastník pozemků a nemovitostí v řešeném území, prof. Ing. arch. Petr Hrůša , Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. Petr Velička; náhradníci poroty – Lukáš Vrábel Dis., místostarosta obce, Ing. Petr Smítal, dopravní inženýr

První cena: CITY Upgrade – Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Vratislav Ansorge. Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová; spolupráce Bc. Štěpánka Úlehlová, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Anita Prokešová, Mgr. Jarin Krouz, Jan Poslušný, Bc. Jan Matoušek

Hodnocení poroty
Návrh se opírá o podrobné analýzy území se zohledněním širších vazeb zpracované nad standard ostatních návrhů. Mezi jeho pozitiva patří naplnění vize vytvoření nového centrálního prostoru obce ve formě jasného, přehledného centrálního prostoru – návsi, a to při respektování charakteru obce. Návrh respektuje terénní konfiguraci a měřítko stávající zástavby, kterou citlivě dotváří. V rámci hmotové koncepce je zřetelné pochopení a přečtení území a obce jako celku. Vazba centra s kostelem je řešena nenásilně, ale promyšleně a účinně opět s respektem k terénu a to včetně nuancí jako mírné odklonění hmoty domova seniorů v kontextu s přilehlým terénem a průhledem na kostel. Návrh hřbitova okolo kostela je zde z pohledu funkčního chybou (ochranné pásmo, hygienické aspekty), ovšem motiv zahrady okolo kostela obehnané zdí je jasným pozitivem.
Dalším z kladů návrhu je podrobná a promyšlená náplň jednotlivých objektů. Autoři jasně definují veřejnou část a část poloveřejnou, provozně oddělitelnou. Nově vytvořená náves pak přirozeně vystupuje prostorově vymezená navazujícími budovami. V severní části návrh ve vazbě na definované funkční náplně navazujících objektů logicky pracuje s tématem vinice a sklepů, lemujících severojižní ulici. Vhodně je pak naznačeno propojení areálu statku s vinařstvím Maňák.
Ve své celistvosti návrh nejlépe řeší zadaný úkol s respektem Žádovic. Negativem je nedostatečné rozvinuté dopravní řešení, kde chybí podrobnější rozlišení vlastního provozu a parkování. Dalším z negativ je nereálně stanovená výše nákladů na realizaci (zhruba poloviční). Návrh sjednocuje veškeré dopravní plochy na novou kamennou dlažbu, čemuž neodpovídá kalkulace nákladů. Trajektorie průjezdů motorových vozidel přes zpevněnou plochu návsi musí být usměrněny liniemi zapuštěných obrubníků nebo jinou skladnou materiálu, aby se stal jednoznačným pro uživatele. Tento dopravní režim musí být vyznačen příslušnými dopravními značkami. Na ploše nejsou vyznačena parkovací stání, díky tomu je navržená kapacita nedostatečná a je nutné ji značně posílit. Návrh vhodně řeší pěší propojení s kostelem.
Doporučení poroty: Funkci hřbitova nahradit jinou náplní při zachování navržené ohradní zdi. Dopracovat návrh dopravního řešení. V rámci korekce nákladů ověřit i výši maximálního honoráře pro JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění). Korigovat i diskutabilní přesun památníku – jedná se o výrazný zásah, který se nezdá být k citlivosti k tomuto tématu pro obyvatele obce opodstatněný.

Autorská zpráva
Nová náves má být tepajícím moravským srdcem těla obce, v jehož žilách kolují vůně i chuť vína a ovoce. K čemu by však bylo srdce bez ostatních orgánů – a ty Žádovicím chybí. Řešením širšího okolí obce se snažíme nastartovat ideál fungování obce, která má co nabídnout. Cesty, propojky a atrakce jsou žíly, kterými je pumpováno centrum obce. Samo o sobě atrakcí být nemusí: je univerzální plochou určenou kvalitou materiálu i přilehlými funkcemi.

Základní principy řešení
Jsme si vědomi, že nová náves v blízkosti Obecního úřadu není zcela vhodně umístěna ve středu obce. Původní návsí je ulicovka sever-jih. V místě Obecního úřadu se vždy jednalo o periferii dvora a původního zámku, které se více než k obci otevíraly do krajiny. V době socialismu více než severojižní osa získala na významu osa západ-východ, na kterou se navěsily jednotlivé funkce (prodejna, kulturní dům s tělocvičnou, hřiště a nový Obecní úřad v místě původní školy z 19. století. Také hasičárna z 19. století je ve středu těchto os. 
Pozdější dostavby a kumulace zástavby kolem hlavní komunikace umocnily důležitost horní části severojižní osy. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vhodné místo vzhledem k urbanistické struktuře je v místě poblíž autobusových zastávek na křížení severojižní osy s hlavní ulicí. Ovšem přítomnost frekventované silnice je více než problematická a pro skutečné fungování jádra obce devastující. A právě proto, i vzhledem k posílení západně-východní spojující osy a tím i těžiště celé obce, je dle našeho názoru vhodné, aby náves vznikla na severojižní ose v blízkosti Obecního úřadu jako prostor, kde bude docházet k novému křížení a koncentraci cest především pro pěší obyvatele a také turisty a cykloturisty. Z těchto důvodů neumísťujeme náves mimo tuto osu a podobně jako v historii se ani nesnažíme urbanisticky náves uzavírat ze všech stran. Náves pojímáme jako rozhraní mezi obcí a krajinou. Tyto dva póly posilujeme novou zástavbou a také otevíráním se do krajiny. Funkčnost návsi posilujeme dvěma novými ulicemi s bydlením v rodinných domech. Jde o doplnění několika objektů na západní frontu ulice jižně od náměstí, dále o vytvoření další ulice západním směrem. Další novou ulici, kterou vedeme přímo do centra obce, je ulice přímo naproti obecnímu úřadu.
Za stejně důležité považujeme vše, co se odehrává okolo – i proto promýšlíme propojky jak s potokem, tak i dvorem, kostelem se hřbitovem… žádná část pak nemá být bariérou, naopak, necháváme do centra obce trychtýřem volně plynout okolní krajinu.

Rozvržení funkcí v celém území
Prostor nové návsi koncipujeme podobným způsobem, jako tomu bylo v historii. Objekt č. 2 u potoka z jeho jižní strany otevíráme do krajiny, k potoku. Ze severní strany jej otevíráme do nové návsi, která zde vznikne díky zbourání zdi poblíž Obecního úřadu. Zmenšujeme tedy velikost dvora, který je vzhledem k novému účelu příliš rozlehlý. Zmenšení provádíme vestavbou budovy informačního centra, která je současně prodejnou místních výrobků a recepcí s kavárnou a dětským centrem. Vestavbu vkládáme do středu mezi dvůr a náves.
Prostor návsi z jedné strany uzavíráme novým objektem a branami do areálu. Její západní strana bude otevřena do krajiny, konkrétně k potoku a směrem po cestě kolem nového rybníka a dále pro pěší do Kyjova po nové turistické trase. Náves se otevírá do krajiny jak ze západu, tak také z východu, kdy se dá jít kolem potoka dále. Východní strana návsi je pouze polouzavřená Obecním úřadem a novým objektem služeb k němu přistavěným. Pomník přemísťujeme poblíž úřadu, kde uzavíráme pozemek plotem, který navazuje na uliční frontu na východní straně návsi.
Jižní stranu návsi uzavírá původní objekt dvora, ve kterém nově umísťujeme restauraci. Dále se zde nachází velký nevytápěný (jen dvěma obřími krby) prostor sloužící pro kulturní účely. Prostor je otevřen jak do návsi, tak i na jih k potoku. V zimním období zde můžou probíhat trhy, v letních měsících se budou trhy konat na návsi. Prostor tak může sloužit jako krytý veřejný prostor návsi. 
Na jihu rušíme komunikaci u potoka a zmírňujeme svah, díky kterému bude možné k potoku sejít – potok se tak stává součástí návsi. Kolem potoka vysazujeme několik vrb a olší. 
Do prostoru v severní části návsi, tedy mimo hlavní dopravní směr, umísťujeme dřevěnou kašnu s vodou. Poblíž tohoto místa je v dlažbě otvor pro vsazení máje či vánočního stromu. Prostor dláždíme štětováním nepravidelnou sekanou dlažbou podlouhlého charakteru, která v částech, kde se napojuje do krajiny, přechází v zatravněnou a dále v zatravněný mlat.
Na návsi umísťujeme několik stromů, které zajistí v letním období stín a navazují na krajinu.

Dvůr: Areál koncipujeme jako otevřený do pěti stran, kde pouze dvě otevření slouží pro automobily. Nový vjezd ze severu vznikne protažením komunikace. Prostor bude uzavíratelný včetně pěších bran. Ideou dvora je prolínání různých funkcí v jednotlivých stavbách a otevřenost objektů či jejich částí pro klienty, turisty a obyvatele. Prolínání probíhá jak na úrovni ubytování, které se prolíná s atraktivní výrobou produktů Žádovicka, tak i na úrovni vkládání historických zemědělských a výrobních strojů a nářadí do různých prostor ve dvoře. Podobně je také žádoucí přítomnost menšího množství domácích zvířat typu: koza, ovce, poník, kráva, slepice, husy a kachny, které budou zpestřením pro ubytované. Dvůr řešíme jako mlatový, v místě s větším sklonem jako štětový v kombinaci s mlatem. Uprostřed zachováváme travnatý svah a přidáváme dva nižší ovocné stromy. 

Budova č. 6: Objekt očistíme od socialistických přestaveb a odstraňujeme krov. Necháváme pouze jeho historickou slupku s průchody. Do interiéru vestavujeme objekt na nohách, který vylézá nad hmotu původní zdi. Jedná se o ubytovací kapacity, 13 pokojů otevřených na jih oknem s balkonem a severní pavlačí. Pod objektem díky tomu vzniká velká otevřená salla terena – vysoký sloupový otevřený prostor pro konání velkých akcí. Místo, kde může dočasně být umístěn například historický zemědělský stroj, kde se dá pořádat workshop… místo, kde budou probíhat vinařské i jiné akce. Prostor je otevřen do dvora, také se dá skrze všechny otvory propojit se severní částí – má být zřetelný i od hlavní silnice.

Budova č. 11: Po rekonstrukci dům koncipujeme jako místo, kde se prolínají malé výrobní agro provozy s ubytovacími kapacitami v podkroví. Chceme vytvořit prostory, které umožní mísení a aktivity lidí ubytovaných v horních patrech s aktivitami v 1. NP, kde bude čtyři až pět provozů (například různé druhy zpracování ovoce). Chceme, aby se tradiční gurmánské a agro výrobky vyráběly právě zde. Podobně i do budovy 8 vkládáme provozy a malé výrobny, kde je také možné se něčemu přiučit, něco vytvářet.

Budova č. 10: Doporučujeme sem umístit provozy, ve kterých se vyrábí domácí zemědělské produkty. Ideou těchto výroben je jejich prolnutí s ubytováním a možností otevření jak do dvora, tak i do prostoru obce.

Budova č. 2: Z části by se měla využívat jako restaurace, z části jako sezonní kulturní prostor mimo jiné určený i k pořádání svateb, konferencí a dalších akcí.

Budova č. 9:  Slouží jako Informační centrum a pro prodej žádovických produktů.

Budova č. 3: Slouží pro menší vanové koupele (vinná, bylinná a další ovocné koupele, dále by tu mohla být vířivka a finská sauna). Je zde záloha pro další pokoje či provozy. Rovněž zde může být prodejna bicyklů s opravnou a půjčovnou kol, elektrokol a hůlek nordic walking.

Budova č. 4: Objekt bude opraven, sloužit by měl především jako kancelářský prostor, ve 2. NP budou hotelové pokoje.

Budova č. 5: Vinařský dům Štěpána Maňáka.

Přístřešek se zvířaty u potoka č. 15: Přístřešek bude opraven a pod ním bude v části jednak dětský objekt a také zde budou v části domácí zvířata.

Přístřešek v nové vinici č. 14: Vzhledem k jeho prestižnímu místu vizuálně exponovanému v blízkosti hlavní silnice bude sloužit pro upoutání pozornosti projíždějících.

Objekt č. 13: Objekt a především jeho zahrada by měla být upravena nebo uzavřena tak, aby dotvářela charakter dvora.

Objekt č. 12: Sklad a výrobna vína vinařství Štěpána Maňáka

Objekt č. 7: Byty pro seniory (4 samostatné jednotky).

Objekt č. 8 V objektu se nachází ordinace doktora, kadeřnice a manikúra. Do čekárny lékaře se vstupuje z návsi směrem od OÚ. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*