Co chystá Národní knihovna ČR v nejbližších letech?

Proč je nutná revitalizace Klementina a dostavba Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři?

Praktická nemožnost řešení výraznější modernizace knihovnických služeb v rámci Klementina vyvolala potřebu stavby nového objektu s technickými parametry na úrovni 21. století. Po odstoupení od záměru realizace objektu Novodobých fondů a služeb na Letné došlo k nutnému přehodnocení připravované revitalizace areálu Klementina a obsahu jeho uživatelského záměru. Veškeré aktivity řešené na vysoké technické úrovni v novém objektu bylo nutné alokovat zpět do historických objektů Klementina a do Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři.

Příprava revitalizace a rekonstrukce Klementina byla zásadně ovlivněna nutností vypořádat se s významnou změnou, kterou je vrácení nejsložitější problematiky knihovny a největšího objemu knihovních fondů zpět do Klementina a s kritickým nedostatkem depozitárních kapacit. Po zastavení projektu nové knihovny bylo nutné hledat přijatelné řešení vzniklé situace jak z hlediska poskytování služeb, tak z hlediska uskladnění knihovního fondu, a v neposlední řadě i z hlediska stavebně technické rekonstrukce areálu Klementina. To vše za předpokladu, že se Novodobé fondy a služby nemohou vystěhovat, což velmi zkomplikuje stavební práce, které musí probíhat de facto bez omezení provozu knihovny.

S ohledem na současnou situaci, kdy o celé řadě technických řešení a stavebních úprav Klementina není z hlediska památkové ochrany rozhodnuto a je nezbytné konat, bylo přijato řešení celou revitalizaci Klementina rozdělit do etap a zahájit jejich postupnou realizaci – počínaje objekty, které nebudou výraznou měrou dotčeny při řešení stavebních úprav ve vztahu k zajištění nové kvality provozu novodobých fondů a služeb a jejichž úpravy jsou pro orgány památkové péče akceptovatelné.

Projektově je připravena I. etapa, ve které jsou řešeny prostory uvolněné Státní technickou knihovnou, nárožní objekt u Mariánského náměstí, Zrcadlová kaple a Barokní sál a části dalších objektů. Stavební úpravy spočívají především v odstranění novodobých příček, rekonstrukci inženýrských sítí, repasi okenních a dveřních výplní, obnově povrchů, rekonstrukci fasád a zateplení střech. V části objektu bude zbudován klimatizovaný depozitář. Prostory po Státní technické knihovně budou využívány v jednotlivých etapách pro dočasné provozy kanceláří, depozitářů a studoven z právě rekonstruovaných objektů. Uvedení objektu do finálního stavu se předpokládá až v závěru rekonstrukce areálu. Ostatní objekty, které jsou součástí prvé etapy, budou po dokončení plně sloužit určenému poslání.

Na první etapu bylo již vydáno stavební povolení a ve veřejné soutěži byl vybrán zhotovitel — konsorcium společností Metroprojekt, a. s. a Arstav, s. r. o. Dle uzavřené smlouvy činí náklady na stavební práce I. etapy 203 mil. Kč a realizace proběhne v letech 2010 až 2011.

Do II. etapy jsou zahrnuty objekty kolem Studentského nádvoří a celé křídlo do Křižovnické ulice. Rekonstrukce je nyní ve fázi projektové přípravy. Stavební úpravy jsou shodné s úpravami v I. etapě, dojde zde rovněž v souladu s požadavky památkářů k redukci novodobých vikýřů. Bude zřízeno nové datové centrum a klimatizovaný depozitář. Předpokládané náklady činí 287 mil. Kč. realizace v letech 2011 až 2012.

Tato etapa musí probíhat v těsné koordinaci s Magistrátem hl. m. Prahy a DP hl. m. Prahy, protože její součástí jsou i rekonstrukce přípojek v Kři/žovnické ulici.

Ve III. etapě budou řešeny objekty ve střední části areálu, úpravy budou shodné jako v předchozích etapách, tj. odstranění novodobých prvků, repase povrchů a výplní, fasády a nové inženýrské sítě. V této části jsou situovány zejména prostory pro veřejnost — studovny, půjčovny apod. Součástí etapy je i stavba nového depozitáře v prostoru Hospodářského dvora a vyřešení vertikálních komunikací. Akce by měla proběhnout v letech 2012 až 2013 s nákladem cca 729 mil. Kč.

Ve IV. etapě se předpokládá rekonstrukce povrchu všech nádvoří, kromě Technického, nahrazení asfaltu dlažbou a parkovou úpravou. Realizace v letech 2012 až 2013 s nákladem cca 150 mil. Kč.

V V. etapě se předpokládá výstavba podzemních garáží pod Technickým nádvořím, cca 22 parkovacích míst bude sloužit výhradně potřebám provozu NK. Bude uveden do konečného stavu objekt po bývalé Státní technické knihovně. Realizace se předpokládá v letech 2014 až 2015 s nákladem cca 301 mil. Kč.

Klementinum je druhým největším historickým architektonickým objektem v Praze a svým rozsahem a významem patří do kategorie národních kulturních památek. Silueta stavby na horizontu staroměstského břehu a fascinující srostlice budov z různých období a od mimořádných autorů je dílem prvořadé architektonické kvality. Stavebně technickými cíli revitalizace jsou pečlivá rekonstrukce s odstraněním dodatečných provozních řešení a nekoncepčních zásahů, důsledné využití stávajícího prostoru, reorganizace provozních částí, pracovišť a fondů, zvýšení kapacity přestavbou stávajících a vybudováním nových kapacit. Každý zásah do této jedinečnosti však vyvolává zvýšenou pozornost laiků i odborníků.

V současné době je připraveno několik variant optimalizace komunikačních a dopravních vztahů s hlavním důrazem na Novodobé fondy a služby. Prvořadým úkolem je přinést do Klementina světlo, kvalitní veřejné prostory a čítárny, jasnou strukturu a orientaci v objektech. Soustředit plochy pro veřejnost v části Novodobých fondů, vymezit zónu Slovanské knihovny a zónu Historických a hudebních fondů. Vybudovat sály s dobrou variabilitou a propojeností s knihovnou a exteriérem, zrušit automobilovou dopravu v areálu a umožnit bezbariérový přístup do hlavních částí objektu.

Východiskem ze situace nedostatku depozitních míst je urychlená výstavba depozitářů a provozních ploch v areálu Národní knihovny v Hostivaři, která je z důvodu maximálního urychlení plánována ve dvou stavbách a jejíž příprava je v současné době ve fázi probíhajícího územního řízení. Po dokončení první stavby – předpokládaný termín je rok 2011- bude možné postupně vystěhovat knihovní fondy a některé provozy z Klementina, a tím uvolnit další prostory pro stavební práce. Po dokončení druhé stavby v Hostivaři, cca v roce 2014, bude celková kapacita (stávajícího i nového) depozitáře v Hostivaři cca 8 mil. svazků a budou zde v provozu zpracovatelské linky, digitalizační pracoviště, restaurátorské pracoviště a další kancelářské prostory s celkovým počtem pro 250 pracovníků.

Předpokládané náklady realizace I. stavby depozitáře v Hostivaři činí 434 mil. Kč a II. stavby cca 597 mil. Kč.

Rekapitulace:
â?¢ Náklady na výstavbu depozitářů a provozních ploch v Hostivaři činí
1 031 mil. Kč a jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

â?¢ Náklady na rekonstrukci a revitalizaci Klementina činí cca 1 884 mil. Kč
a jsou hrazeny z části z prostředků zrušeného Fondu národního majetku,
po vyčerpání zdrojů pak z prostředků státního rozpočtu.

â?¢ Předpokládaná celková výše nákladů je v souladu s dokumentací Programu péče o národní kulturní poklad.

â?¢ Náklady jednotlivých etap budou upřesňovány v průběhu zpracování projektové dokumentace a zejména na základě výběrových řízení na zhotovitele.

Zdroj: Národní knihovna ČR, 12.4.2010

Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*