Domov s pečovatelskou službou

Koncept řešení, kromě hospodárnosti, cílí hlavně na kvalitní oslunění, které má na člověka významný vliv, o to více v pozdním věku, proto se také stavba snaží o vytvoření co nejlepšího prostředí pro obyvatele domu. Jak v bytech, tak v exteriéru, ale i společných prostorech, které budou v našich klimatických podmínkách v chladnějších měsících o to důležitější. Stavba se snaží vytvářet optimální podmínky pro zachování aktivního života, dává možnosti sociálních kontaktů, vytváří prostory pro setkávání a aktivity, a jejich silným propojením díky centrální části stavby vytváří zase motivace k rozvoji těchto aktivit a vztahů. Komunikační prostor se tak stává srdcem domu a komunity. Venkovní plocha v předprostoru slouží k oddělení od ulice ale zároveň pro setkávání a komunikaci s vnějším světem. Za objektem vzniká soukromá klidová zahrada s jihozápadním osluněním. Zde je také v chráněné a osluněné poloze denní stacionář. Byty jsou orientovány za sluncem, stavba k severozápadu pilovitě ustupuje, aby nestínila, neosluněná část domu je využita pro zázemí objektu. V neosluněné části pozemku je parkoviště a obsluha stavby.
Za špatných klimatických podmínek bude svou funkci plnit atrium, kde tónované osvětlení bude nahrazovat denní sluneční režim a atrium tak bude víc než jen komunikací, zimní zahradou a společenským prostorem.

Jako nejvhodnější řešení pro kvalitní oslunění všech bytů i pozemku bylo zvoleno podélné/chodbové uspořádání domu/bytů a zachování shodné orientace ke světovým stranám jako u okolních staveb při dodržení orientace uliční sítě.

Stavba se skládá z kompaktního bloku (1. etapa) se zázemím a byty, a z křídel přistavěných v druhé etapě. Dvě osluněné strany bloku slouží pro bydlení, severozápadní část pro komunikace a společenské prostory, neosluněná severovýchodní část skrývá servisní prostory.
Umístění rovnoběžné s ulicí a zapuštěné v zástavbě umožňuje v přijatelné míře zachovat výhledy – soukromé zóny stávajících bytových domů i nových bytů. Před objektem vzniká zklidněný prostor zeleně, kam jsou orientovány byty. Prostor má zároveň dostatečný kontakt s okolím. V předprostoru jsou dlážděné a štěrkové cesty, vodní plocha, posezení s šachovými stolky a hřiště na pétanque. Za objektem se uzavírá soukromá zahrada a menší část zahrady pro stacionář, který je do tohoto prostoru také orientován – do chráněné polohy s jihozápadním osvětlením. Z důvodu zachování zeleného a klidného předprostoru je parkoviště a zásobování orientované v hůře osluněné severní části pozemku.

Návrh se snaží využít výhod stavby kompaktního bloku s možností dostavby jednoduchých křídel s byty. Přízemí slouží pro zázemí objektu, dvě osluněné strany bloku tvoří byty. V centru bloku jsou vertikální komunikace, které společně s atriem se společenskou funkcí tvoří srdce stavby. Je vytvořen prostor sloužící pro přirozené setkávání a shromažďování obyvatel. Prostor je doplněn zelení a přistíněním zavěšenými plachtami, které prostor vyplňují a vyrušují výšku atria, vznikají příjemné celoročně využívané prostory důležité pro společenský a sociální kontakt obyvatel domu.
Architektonické řešení je jednoduché, základní hmoty jsou jednoduchého symetrického rozvržení. Do bílé hmoty jsou prolomeny lodžie kombinované s balkony, otevírají jemně barvený vnitřní povrch. Část lodžie bude obložená dřevem, které fasádu oživuje. V severozápadním průčelí se uplatňuje prosklené atrium. U křídel jsou ze severozápadní fasády vykloněny části průčelí, které směřují výhledy z menších shromažďovacích prostorů na chodbách k západu. Kompozici oživují volně umístěné vstupy do objektu, provedené jako masivní portály, které také přispívají k čitelnosti stavby.
Zahrada je doplněna o pergolu a altán rozletných forem. Zelené plochy jsou protnuty dlážděnými spojovacími chodníky a klikatějšími štěrkovými cestami.

Velikost objektu vychází z požadavků zadání, všechny byty a společné prostory jsou řešeny jako bezbariérové. Objekt je rozvržen tak, aby bylo zajištěno všem bytům kvalitní oslunění a aby novostavba zapadla do původní zástavby bez negativních vlivů na původní bytové domy.

 

Konstrukční řešení
Jednoduchý stěnový konstrukční systém s kombinovanou orientací bude mít zdivo z porobetonových tvárnic, stropní konstrukce železobetonové (zmonolitněné ztracené bednění). Založení na základových pasechze železobetonu. Stěny zateplené, opatřené stěrkovou omítkou, kombinace s dřevěnými obklady v přírodním odstínu. Výplně běžné konstrukce a provedení, zastřešení a opláštění atria z typizovaných systémových nosníků a zasklení.

Autorská zpráva

 

Návrh získal druhou cenu v soutěži na Dům s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí, bude se realizovat

Autorský tým: Ing. arch. Jiří Šťáva, Ing. arch. Veronika Kejdová, Ing. arch. Milan Grygar

 
Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel: Město Sezimovo Ústí
Řádní členové poroty: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová , Ing. arch. Dagmar Buzu, Ing. arch. Radek Zeman, Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí, RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí
Náhradníci poroty: Ing. Arch. Jan Stach, Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice Města Sezimovo Ústí
Přizvaní odborní znalci: Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí, Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor
Datum konání soutěže: 19. 8. 2014 – 24. 10. 2014
Výsledky byly zveřejněny 4. 5. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 16

 
Na těchto stránkách už jsme o soutěži psali 1. 9. 2015 a 12. 10. 2015
http://stavbaweb.dumabyt.cz/v-sezimov-usti-vybrali-projektanta-domu-s-peovatelskou-sluzbou-12787/clanek.html

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*