Expozice Zámecká zahrada v proměnách času

Expozice je vstupní branou k bližšímu poznání historického a stavebního vývoje unikátní zámecké zahrady v Ostrově. Cílem expozice, která navazuje na stálou expozici vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských v kapli sv. Anny v areálu Posvátného okrsku, je prezentovat nejširší veřejnosti význam zámecké zahrady v Ostrově. Ta je jednou z podstatných kulturně historických atraktivit města Ostrova. Pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti označována jako „osmý div světa“. V českých zemích neměla obdoby. V průběhu svého více než tři a půl století dlouhého trvání zaznamenala čtyři (a dnes již celkem pět) vývojových slohových etap. I v ryze odborných studiích a publikacích velmi často splývají jednotlivé etapy zámecké zahrady do jediné podoby. V rámci střední Evropy byla zámecká zahrada v Ostrově pojímána jako mimořádné umělecké dílo a sloužila i jako vzor pro další zámecké zahrady v Evropě.

Základní popis expozice
Pojetí interaktivní expozice v prostorách kulturní památky a její výrazové prostředky se snaží moderní, jednoduchou formou prezentovat zvolená témata v nových, nezvyklých souvislostech. K tomu se částečně využívá především techniky s důrazem na interaktivu, velkoplošné projekce nebo otisku barevnosti, promlouvajících zřetelným jazykem moderní grafiky a jasně čitelných odkazů. Důraz je kladen na zónování expozice s ohledem na jednotlivá hlavní témata (5). Návštěvník prochází expozicí a setkává se s nimi neotřelým způsobem především pomocí fyzických modelů, zajímavého textu i multimédií a interaktivity. Celá expozice má jednotný charakter, založený na několika výrazových prostředcích (archetypální obrys členění – výřez z rané výpravné fáze zahrady, implementovaný do grafiky formou potisku a polepu části podlahy sala terreny, ale i obecně do logotypu grafiky souvisejících propagačních materiálů, webových stránek atd.). Nepřehlédnutelná je i navržená barevnost v přírodních barvách, kdy polepy jsou v motivech trávníku, vody a oblázkové dlažby, panely v okrových tónech, a taburetové sezení v barvě svěží jarní zeleně.

Do tohoto základního aranžmá jsou zasazena jednotlivá přirozená témata, spojená s historií zahrady a jejím vývojem ve všech jejích slohových etapách, a též vývojové předlohy, které vedly k vytvoření skvostné podoby zahrady v Ostrově. Současně jsou zmíněny i areály, pro které ostrovská zahrada sloužila jako vzor a předobraz.

Po jednotlivých krocích je návštěvník proveden nejvýznamnějšími objekty zahrady a je seznámen s jejich podobou i funkcí. Prezentováno je jak utváření prostoru, tak i jeho vybavení vodním programem, sochařskou výzdobou, a vegetativní složkou se záhony a rostlinami.

Jednotlivé slohové úseky ostrovské zahrady jsou prezentovány jak na výstavních panelech a velkoplošných fotografií, tak i formou modelů. Zároveň jsou prezentovány i cenné nálezy učiněné během nedávné úpravy zámeckého areálu na sídlo městské samosprávy.

Nedílnou součástí je i vrstva multimediální a interaktivní (tzv. dětská linka). Pomocí audio a video techniky se speciálně vloženými multimediálními obsahy je moderní formou prezentována ve 3D vizualizaci a animaci proměna zahrady napříč časem, staletími. Své místo v expozici má také dotykový LCD monitor pro individuální vyhledávání rozšířených informací a souvislostí jednotlivých témat expozice, které nejsou graficky anebo fyzicky s ohledem na omezený prostor a podrobnost přímo prezentovány. 

K podkreslení romantické nálady je prohlídka doplněna ambientními zvuky (např. šum tekoucí vody u fontány grotty, zpěv ptáků, šum listí v korunách stromů ve větru, barokní hudba s využitím skladeb ostrovského skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera).

Neopomenuto a významně prezentováno je i téma samotné sala terreny s odkazem na stavebně historický průzkum a dochované artefakty. Jedná se o výklenek s grottou i hypotetickou konstrukci podoby sala terreny s průhledy do barokní zahrady, naznačení polohy původního trojramenného schodiště, náznak štukatury na stěnách kolem grotty atd.  Děje se tak především formou multimediální (čtyři gobo projektory). Expozice graficky formou polepu na podlaze integruje i reminiscenční odkaz na labyrint, který bude znovu rekonstruován – rehabilitován v samotné zahradě.

Cílem je dát i obecně známým základním skutečnostem a znalostem jednotlivých témat možnost nového propojení, jejich interpretace do nových souvislostí, a umožnit návštěvníkovi díky interaktivitě tu možnost, aby si sám individuálně v části expozice mohl nadefinovat okruhy svého zájmu, zvolit si míru hloubky a podrobnosti poznání, a mohl tak ovlivnit svůj způsob poznávání jednotlivých okruhů.

Výstava je určena pro různé věkové kategorie i sociální skupiny návštěvníků. Pro děti je vytvořen pracovní sešit, který je hravou formou uvede do povahy a forem zámecké zahrady v Ostrově.  Součástí je i mechanická interaktivita (skládačka / puzzle zahradnicko-krajinářského řešení zahrady ve schematické, zjednodušené podobě).

Denní osvětlení je zredukováno, a to formou rolet před okny s potiskem s motivem historických vyobrazení zahrady (rytin), aby účinky a možnosti umělého osvětlení exponátů, gobo projektorů a AV projekce jednotlivých témat byly maximální.

Autorská zpráva
Foto: Ivo Kraml

Architekt:
 Ars Fabrica s.r.o. / Květa Čulejová, Ivo Kraml 
Kurátor expozice: Luboš Zeman
Návrh: 2020
Realizace: ACTPRO, s.r.o
Plocha: 248 m2
Realizace: 2021–2022

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*