IKEM Praha

Navrhujeme doplnit komplex IKEM pouze jednou budovou kvádrového a jednoduchého tvaru. Ta by měla ze severovýchodní strany uzavřít a sjednotit areál, který se skládá z několika různě tvarovaných budov. Nový dům by měl výškově i objemově navazovat na objekt k Vídeňské ulici, držet jeho zastavovací čáru a přitom zachovat přírodní charakter areálu s průhledy na Krčský les.
Dodržujeme již zavedený modul 3 x 7,2 m, který nám umožňuje umístit dům mezi komunikaci a zachovat při tom vedle něj průjezd do zásobovacího dvora a ke stávajícímu objektu magnetické rezonance. Menší zastavěná plocha v dolních patrech oproti zadání je naopak doplněna objemem ve vyšších podlažích. Dům má potom kompaktnější tvar a úspornější provoz.
Jasný pravoúhlý objem je osazen do měkce tvarovaného terénu. Kvůli jeho přirozenému spádu jsou nové komunikace omezeny pouze na nezbytné minimum – rampa s předjezdem sanitek k akutnímu příjmu kardiocentra a průjezd do zásobovacího dvora a k magnetické rezonanci. Přes rampu zásobovacího dvora mimo atraktivní část areálu IKEM také předpokládáme zásobování lékárny umístěné o patro výš a odvoz odpadů.

Jednoduchý kvádr stavby tedy uzavírá areál, drží stavební čáru a výšku objektu G. Příchod pro pěší vedeme lávkou na úrovni 2. NP, nekříží se s urgentním příjmem v 1. NP. Základní modulace 3 x 7,2 x 7,2 m i modulace fasád po 3,6 m navazuje na stávající objekty, větší měřítko podporuje velký formát oken a pravidelný rastr fasády z pohledového železobetonu.
Typické patro jsme řešili jako pětitrakt mezi dvěma bloky vertikálních jader, které přes spojovací krčky navazují na komunikace v objektech G a D. Dvojice výtahů u vstupu pro pěší a akutního příjmu bude sloužit především docházejícím pacientům, návštěvníkům a lékařům. Druhé vertikální jádro je služební a hospodářské. Vertikální komunikace doplňují bloky sociálních zařízení a zázemí.
Pro co nejpřímější napojení objektu na budovu D s operačními sály navrhujeme zvážit možnost zrušení stávajícího výtahu v ose chodby objektu D a jeho nahrazení dvojicí nových kapacitních výtahů. Stávající rozvodna nn na úrovni 2. NP by pak mohla být přesunuta do nového objektu.
Rozmístění provozů je do navrženého objemu řešeno následujícím způsobem:
V návaznosti na akutní příjem je v 1. NP umístěna jednotka intenzivní péče kardiologie. Ve 2. NP je angiologické oddělení kliniky kardiologie spolu s jeho ambulantní složkou u vstupu pro pěší pacienty přes lávku.
Klinika anesteziologie a resuscitace je spolu s archivem a sklady lékárny umístěna v 1. PP.
Ambulantní část je ve 3. NP nad vstupem pro pěší pacienty z lávky ve 2. NP. Dále je tu zázemí katetrizačního oddělení a metabolická jednotka intenzivní péče.
Ve 4. NP jsou soustředěny laboratoře buněčné terapie s vyšetřovnami a centrální příjem vzorků s odděleními klinické biochemie, hematologie a imunologie.
5. NP s terasou je vyhrazeno pro vedení a administrativu IKEM, prostory doplňují lékařské pokoje.
Ve 2. PP je soustředěno technické zázemí objektu – hospodářská a technická část spolu s odpadovým hospodářstvím. Zásobování je řešeno ze zásobovacího dvora mezi objekty, u objektu D je umístěn služební vstup na úrovni komunikace.

Konstrukční řešení
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet v základním modulu 7,2 x 7,2 m. Prostorovou tuhost a stabilitu zajišťuje dvojice vertikálních jader s železobetonovými monolitickými stěnami. Řešení stropů bez průvlaků (max. lokální sloupové hlavice) umožňuje flexibilní vedení rozvodů nad podhledem ve středu dispozice).
Pravidelně členěná fasáda je z prefabrikovaných dílů z železobetonu s tepelnou izolací a akumulačními schopnostmi. Okna stíní žaluzie, jihovýchodní dvorní fasádu pevné vodorovné žaluzie. Okna v hliníkových rámech jsou ve velkém formátu s motorickým otvíráním pro případ poruchy VZT. Spojovací krčky se stávajícími objekty G a D mají skleněnou fasádu.

Vnitřní klima
Dle zadání předpokládáme, že budova je plně vzduchotechnicky větraná, spíš lze mluvit o klimatizaci (je možné ji redukovat ve 2. PP s hospodářským a technickým zázemím domu a v horním patře s vedením nemocnice a TH pracovníky). Vytápění objektu je navrženo topenými podlahami v kombinaci s ohřevem čerstvého vzduchu pro VZT (předpokládáme nutné minimum s rekuperací z odpadního vzduchu). Navržené řešení omezuje proudění horkého vzduchu a prachu, které je nevýhodou klasických radiátorů. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v objektu napojená na sekundární teplovodní rozvod IKEM a přes centrální VS na rozvod Pražské teplárenské.
Pro chlazení budou využity železobetonové stropy bez podhledů po obvodu objektu (s možností využití nočního nachlazování) v kombinaci s VZT opět s využitím rekuperace chladu z odpadního vzduchu.

Autorská zpráva

  

Projektová architektonická soutěž na realizaci budov G1 a G2 v areálu IKEM Praha

Zadavatel soutěž zrušil v lednu 2015

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na dostavbu areálu rozšířením léčebné preventivní péče a upravením jejích standardů pro 21. století. Jde o předložení kapacitního řešení stavby, a to jak do jeho umístění na daný pozemek, celkové kubatury objektu, tak i zajištění provozního hlediska s ohledem na stávající objekty a zakomponování nových budov G1 a G2 v rámci celého areálu. Při posuzování návrhů měla váhu 70 % ekonomicko-hospodářská kritéria (hospodárnost a ekonomická přiměřenost řešení, funkčnost a efektivita provozu, zvláštní požadavky na stavbu, cenový návrh honoráře na zpracování dokumentace). Urbanistické řešení novostavby v rámci nemocničního areálu a města mělo váhu 10 % a komplexní architektonická kvalita návrhu 20 %. Autoři měli předložit kapacitní řešení stavby – její umístění na daný pozemek, celkovou kubaturu objektu a požadované HPP, zajištění provozního hlediska s ohledem na stávající provozované objekty a LPP a zakomponování nových budov v rámci celého areálu.

Vyhlašovatel soutěže: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 – Krč, MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel IKEM
Porota: MUDr. Michal Želízko, CSc., Ing. Lubomír Matěna, MUDr. Pavel Trunečka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Ing. arch. David Wittasek, Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. Martin Kovařík, Ing. arch. Milan Veselý; náhradníci poroty – doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., MUDr. Milan Ročeň, Ph.D., Ing. Roman Vejmelka. Přizvaný odborný znalec – Ing. Leoš Fedr.
Datum konání soutěže: 19. 9. 2014 – 17. 11. 2014, výsledky byly zveřejněny 18. 12. 2014
Počet odevzdaných návrhů: 15

Vítězem soutěže byl ateliér Helika, projekt týmu z ateliéru Aleny Šrámkové získal druhou cenu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*