Klášterní a farní kostel Altenburg

Benediktinský klášter Altenburg, založený roku 1144, leží 5 km jihozápadně od města Horn. Město Horn bývalo v 16. století majetkem roku Puchheimerů a důležitým protestantským centrem. Vojáci tzv. Hornského spolku, šířícího novou víru, vydrancovali roku 1619 rovněž klášter Altenburg. Následně komplex poškodili Švédové.
Ve sklepě, datovaném k r. 1308, se nacházela loď špitálního kostela, vchod do špitálního traktu a empora. V úrovni pod nynějším sklepem je kostnice ze 12. – 13. století. Vše překrývá gotická, resp. barokní fáze, kdy sklep sloužil jako krypta s hrobkou zakladatele kláštera uprostřed.
V roce 1650 proto byla zahájena rozsáhlá a ještě po většinu 18. století pokračující barokní přestavba, na níž se podílel také Josef Munggenast. Jeho dílem je především klášterní kostel sv. Lamberta. Uvnitř mohou návštěvníci shlédnout fresky P. Trogera stejně jako v klášterní knihovně. Kryptu vyzdobili freskami znázorňujícími tanec smrti Trogerovi žáci.

Soutěž na koncepční řešení uspořádání kostela a nové liturgické vybavení
Provizorní řešení presbytáře s jednoduchým dřevěným mobiliářem nevyhovovalo nejen po stránce estetické, ale především liturgickému dění v relativně dlouhém chóru klášterního kostela. Na celkové nové uspořádání jednotlivých liturgických funkcí v presbytáři a v lodi kostela s požadavkem na řešení nejen nového mobiliáře presbytáře, ale umístění křtitelnice, mobilních chórových varhan a dalšího vybavení byla vypsána vyzvaná soutěž. Mezi účastníky byli vyzváni i autoři úspěšného soutěžního návrhu na nové uspořádání liturgického prostoru farního kostela ve Waidhofenu, PhDr. Karel Rechlík a Ing. arch. Zdeněk Bureš. Soutěžní podmínky obsahovaly podrobný soupis požadavků na řešení potřeb společných i soukromých bohoslužeb v celém prostoru klášterního a farního kostela, na jejichž základě mělo být vyřešeno definitivně často provizorní uspořádání a navrženo definitivní dispoziční řešení a prvky mobiliáře. Odevzdání návrhů bylo v červenci 2012.

• Soutěžní podmínky a zadání

Chrám v centru areálu je využíván současně jako klášterní i farní kostel. Liturgický a pastoračně-kulturní podmínky pro návrh liturgického uspořádání a uměleckého zpracování mobiliáře byly stanoveny na základě následujících požadavků.
Barokní klášterní kostel je multifunkční a jako takový musí být řešen tak, aby vyhovoval několika funkcím, především bohoslužbám v průběhu celého liturgického roku, dále společné souhře mnišské a farní liturgie a konečně i doplňkovým aktivitám jako jsou například průvodcovské akce a kostelní koncerty (související s existencí tradičního altenburského dětského chóru, který má kolem 40 členů – chlapců).
Nové liturgické zařízení musí primárně sloužit nedělním bohoslužbám a církevním slavnostem, teprve sekundárně bohoslužbám mnišských hodinek a bohoslužbám všedního dne.
1) Bohoslužby v průběhu liturgického roku
 Při bohoslužbách během církevního roku podle římského misálu předsedající u sedes vede úvodní modlitby, vyznání víry, přímluvy atd., u ambonu se odehrává čtení z lekcionáře a evangeliáře a homilie, eucharistická bohoslužba pak u pevného oltáře. Počítá se s několika kredenčními stolky (pro obětní dary, kalich, patény), s mobilním stolkem vedle sedes pro popel, lavabo pro mytí nohou, knihu, mitru apod. Pro opatskou berlu je třeba umístit držák na chórové židli (sessio). Procesní kříž a ve velikonoční době velikonoční svíce budou používány při slavnostních příležitostech (inzensiert). Pro květinovou výzdobu oltáře bude v soutěžním návrhu určeno konkrétní místo. Liturgické vybavení musí umožňovat slavení bohoslužeb podle jednotlivých období církevního roku. Pro adventní dobu je zapotřebí navrhnout místo pro adventní věnec, který byl dosud zavěšen nad sedadlem kněze. Pro dobu vánoční navrhnout vhodné místo pro vánoční betlém, dosud na mense levého bočního oltáře. V kostele se také slaví pontifikální mše (biřmování, Nový rok, Epifanie, slavnost sv. Benedikta (21.3.) v chóru, je tedy zapotřebí vyřešit vhodné místo pro opatskou berlu a odložení mitry a knihy, při slavnosti sv. Benedikta počítat s účastí opata z Geras, větším množstvím spolubratří a pěveckým sborem. Mezi další liturgické slavnosti, které mohou ovlivnit dispoziční řešení i potřebné vybavení patří Slavnost křtu Páně: místo křtu – žehnání vody, obnova křtu, Asperges-Ritus, slavnost Zjevení Páně: se svěcením svíček a světelným průvodem, Svatoblažejské požehnání s požadavkem na místo pro svíčky, liturgická procesí, Popeleční středa s požadavkem na místo pro popel, lavabo atd., Květná neděle s zahájením průvodu a žehnáním ratolestí na prelátském dvoře a pašijemi provedenými pěveckým sborem, Zelený čtvrtek s místem pro sezení 12 apoštolů při mytí noho. Také je počítat modlitbami u Olivetské hory před oltářem se svatostánkem, ty dosud probíhaly u pravého bočního vchodu do konventu napravo, kde je i místo Božího hrobu. Na Velký pátek je potřeba zajistit místo pro prostraci, místo pro čtení pašijí (prováděné zpěváky), místo pro uctívání kříže, květiny atd., místo pro tiché uctívání u Božího hrobu). Sobotní vigilie počítá se světelnou slavností na dvoře, místem pro oheň, velikonoční chvalozpěv Exultet, místem pro velikonoční svíci a také s prostorem pro slavnost křtu. Pro velikonoční neděli je třeba nalézt vhodné místo pro svěcení pokrmů (v košících). Nejen pro první sv. přijímání ve farnosti, ale také pro měsíční „rodinné mše“ je zapotřebí vymezit místo pro občasné hudebníky s elektronickými nástroji. K dalším slavnostem patří Slavnost Těla a Krve Páně s procesím v zahradě a na dvoře, Slavnost Nanebevzetí P. Marie (pontifikální mše s hudbou Allegro vivo), Neděle sv. Lamberta při níž se střídají sbory z farností apod.
Altenburský dětský chór má cca 40 chlapců – je třeba pro ně často určit liturgicky, akusticky a opticky vhodné místo v chóru a mobilní varhany. Chórové varhany budou používány i u chórové liturgie a ve všední dny.
Hudebníci, kteří při orchestrálních mších potřebují více místa, mohou skladby provést z varhanní empory, stejně tak hostující sbory bez liturgických zkušeností. V rámci soutěžního návrhu by mělo být vyřešeno i místo a způsob ukazatele čísel písní. Je také nutné zajistit dobrou slyšitelnost v kostele, mikrofony by měly být umístěny u sedadla celebranta, u ambonu, u mobilního ambonu pro liturgii hodinek (chórová), mohou být doplněny mikrofony na obou stranách chórových lavic a bezdrátovým mikrofonem pro loď, křty, přímluvy, rodinné akce atd.

2) Společná souhra mnišské a farní liturgie
Konventní mše: počítá se se čtením od samostatného pultu, slavnostní modlitby Vesper budou celebrovány, kantor a ceremoniář stojí u sessio. Samostatný čtecí pult se bude využívat pro zvláštní bohoslužby, svatby, zlaté svatby apod.
V interiéru kostela je také potřeba nalézt vhodné místo pro křtitelnici, situování křtitelnice má být v návrhu věnována zvláštní pozornost. V rámci koncepce řešení je zapotřebí navrhnout i dobře viditelné místo pro sv. oleje. Paškál má stát po celý rok u křtitelnice, avšak ve velikonočním čase a eventuálně u pohřbů u ambonu. K dispozici je raně barokní křtitelnice (kamenná, poškozená) a Velikonoční svícen, které by mohly být při novém osazení použity.
Svátost smíření: v kostele jsou dvě stávající zpovědnice, autoři celkového řešení mohou navrhnout ve vnitřním prostoru kostela zřízení zpovědní místnosti – nabízí se nynější Kerzenkapelle – svíčková kaple.
Svíčky u mariánské sochy nebo také místo pro knihu proseb – nabízí se dřívější severní vchod do kostela, odkud se vchází i na emporu.
Celkové liturgické uspořádání prostoru by mělo také nabídnout více bohoslužeb slova – ekumenické i pro turisty např. promluvy v poledne.
Přístup do kostela má být v návrhu řešen bezbariérový (místo pro vozíky, mše pro nemocné).
Při pohřbech je zvykem, aby rakev stála před oltářem se svícemi, věnci atd.
Pro zvláštní slavnosti klášterního společenství je zapotřebí počítat s místem například pro benedikaci opata, obláčky, primice, s místem před oltářem pro sedadlo světitele, místem pro prostraci při svěcení apod.

3) Průvodcovské akce a kostelní koncerty
V rámci prohlídek s výkladem budou vysvětlovány nejen fresky, ale i nové liturgické zařízení.
Při zvlášť velkých koncertech bude nutno montovat mobilní pódium a součástí soutěžního návrhu bude nejen jeho umístění, ale i technické řešení a také možnost jeho uložení a potřebná manipulace. 

• Navrhované řešení a jeho koncepce
 
Základní myšlenka:

Brána světla
Nové liturgické vybavení je pojato jako brána k liturgii, brána k benediktýnské spiritualitě, otevřené dveře ke konkrétnímu společenství křesťanů.
Návrhy liturgické výbavy mají základní myšlenku nejen symbolicky ilustrovat, ale mají ji umělecky vyjadřovat a v denní praxi podporovat. Nový oltář stojí v blízkosti hranice mezi prostorem mnišské liturgie a farní liturgie. Ve tvaru oltáře se soustřeďují obě tyto funkce. Půdorys oltáře je utvářen především společným prostorovým ohniskem, které stanovila barokní přestavba celého kostela. Oltář má působit pevně a stabilně. Zároveň nemá vytvářet dojem předělu mezi oběma částmi kostela. Proto je oltář ve všech variantách proražen otvorem, je tedy „prostupný“ pro světlo. Tato myšlenka může mít podobu od světelné štěrbiny až po „bránu světla“. Motiv prostupujícího světla se objevuje i u ambonu, který je otočný, aby mohl sloužit jak pro chórové, tak pro farní bohoslužby. Osvětlení přirozeným světlem je intenzivnější v prostoru presbytáře – chóru. Proto bude umělecký i symbolický efekt procházení světla výraznější při pohledu z kostelní lodi. Otvory pro světlo jsou vyplněny bílým taveným opaktním sklem, které není průhledné a dopadající světlo rozptyluje. Toto působení světla může být v ranních, večerních nebo nočních hodinách lehce podpořeno umělým nasvětlením.
Otevřme naše oči pro božské světlo…“ (Benediktsregel 9).    
Všechny důležité součásti liturgického vybavení jsou tvarovány (formovány) s ohledem na jedno společné ohnisko. Tentýž formální princip má i křtitelnice a sedilie s vlastním ambonem. Jednotu charakteristických radiálních forem mají mít i menší předměty (například svícny). Symbolika společného těžiště, společného východiska tak jako společného středu je důležitá pro celý kostel a má mít svoji ozvěnu v různých detailech. Geometricky se ohnisko nachází ve středu klenby lodi, symbolicky je ve středu shromáždění věřících.
AUTORSKÁ ZPRÁVA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*