Konference VODA 2020

Ve třetí sekci konference VODA 2020 nazvané Urbanismus, architektura a voda odborníci upozorní na možnosti zapojení vody do urbanistických řešení měst a obcí a její význam při navrhování staveb i veřejného prostoru. Zároveň bude krajinné plánování představeno jako nástroj adaptace krajiny na klimatické změny.

Již u starověkých civilizací nacházíme první stopy urbanistické tvorby úzce provázané s využíváním a regulací vody, která se stala jedním z nejdůležitějších činitelů při vzniku sídel. Vliv na fungování těchto míst je neustále patrný. „Ačkoliv si znalosti práce s vodou po staletí neseme jako genetickou výbavu, kterou používáme i v současné urbanistické tvorbě, chybí nám větší pokora vůči vodě a vůči vodnímu režimu v území. Naučili jsme se sice zkrotit vodu (zatrubnění a regulace vodních toků, protipovodňová opatření), využívat její potenciál (vodní elektrárny, vodní doprava, teplonosná látka) a blahodárné účinky (lázeňství, vodní prvky veřejných prostranství), ale také jsme zvýšili ohrožení sídel a krajiny v důsledku některých neprozíravých a někdy nevratných kroků, které způsobily nedostatečnou retenční schopnost půdy, sucho, extrémní povodně a vodní erozi“, říká autorizovaný architekt v oboru územní plánování a pedagog Ing. Václav Jetel, Ph.D.

Mezi konkrétními příklady promyšleného hospodaření s vodou se na konferenci objeví nejen starobylé kambodžské město Angor, ale i přestavba ústřední čistírny odpadních vod v Praze, současné citlivé řešení revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích. Další inspirací budou příklady zdrojů pitné vody či osvěžení v podobě fontán a jiných uměleckých prvků v různých městech světa. Podrobněji se přiblíží také fenomén posledních let, jímž jsou zábavní aquaparky. „Na aquaparku Olomouc, který funguje již od roku 2009, si ukážeme celý proces realizace – od prvopočátečních úvah, nastavení kritérií investice a příklady rozpočtů, přes projektování a stavbu, až po zhodnocení provozu včetně hospodaření s bazénovými vodami,“ upřesňuje garant sekce akad. arch. Ing. arch. Jan Vrana.


Program Konference VODA 2020
úterý 20. října 2020

Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana


Téma 1 – Urbanismus a voda
Téma 2 – Voda v krajině z pohledu urbanisty
Téma 3 – Městský park a vodní hrad
Téma 4 – Angkor – hydraulické město
Téma 5 – Fontány, kašny
Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz

_____

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3
Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství – v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele

Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce B  24.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce A  20.8.2020
Voda 2020 – stavba a voda  30.6.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*