Letiště Praha se rozvíjí. Udržitelně a do zelených barev

Uhlíková neutralita, zelená elektřina, ochrana biodiverzity, nebo omezení jednorázových plastů. To je jen krátký výčet kroků Letiště Praha směrem k udržitelnosti a zelenému urbanismu. I dlouhodobé rozvojové projekty, které má letiště v plánu, budou probíhat v souladu s principy udržitelnosti. V rámci mezinárodního Dne Země proto chce Letiště Praha připomenout své dosavadní „zelené“ činy a další záměry v této oblasti.

Letiště Praha postupuje aktivně ve snižování emisí CO2 už přes deset let. Oproti roku 2009 jsme v loňském roce dosáhli snížení emisí CO2 o 76 procent a v přepočtu jsme uspořili 41 tisíc tun CO2. Zároveň se spolu s dalšími jednotlivými letišti, leteckými společnostmi i výrobci letadel v celoevropské iniciativě Destination 2050 zavázalo ke snižování dopadů letecké dopravy na životní prostředí a představilo závazek takzvané čisté uhlíkové neutrality na všech letech v rámci Evropy a z Evropy do roku 2050.

„Letecké společnosti vyřazují starší letadla a nahrazují je novými stroji, mnohem ekologičtějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí. Rovněž Letiště Praha počítá v přibližně následujících deseti letech s realizací dlouhodobých rozvojových a udržitelných projektů, které zahrnují například rozšíření Terminálu 2. V rámci přípravy rozvoje terminálových kapacit probíhá velice úzká koordinace se Správou železnic ohledně vlakového spojení na Letiště Václava Havla Praha, které rovněž nabídne šetrnější a zároveň pohodlnější způsob dopravy na letiště,“ říká předseda představenstva Václav Řehoř.  

Lepší plynulost dopravy
V rámci připravovaných projektů se Letiště Praha zaměřuje mimo jiné také na zajištění lepší plynulosti dopravy a snížení doby k hledání parkovacího místa. To přispěje ke snížení spotřeby pohonných hmot projíždějících vozidel i produkce výfukových plynů. Jedním z významných projektů, který tomu napomůže, je úprava stávající silniční estakády. Tento projekt zajistí plynulejší odbavení přijíždějících vozidel, jejich snazší orientaci a navigaci cestujících. Při úpravě estakády bude letiště cílit na využití recyklovaných materiálů a znovupoužití stavebních prvků z demolic. Projekt je koordinován s plánovaným kolejovým napojením Letiště Praha a umožní takzvané zaokruhování železniční tratě ze směru od Jenečku.

Udržitelně se budou rozšiřovat i terminálové kapacity. Záměrem je celkově minimalizovat dopad stavby na životní prostředí a to například využitím recyklovaných materiálů, zadržováním a využíváním dešťové vody. Dalším cílem je zajistit kvalitní vnitřní i vnější prostředí pro uživatele, omezit využívání neobnovitelných přírodních zdrojů energie pro realizaci a provoz budovy a z hlediska energetické koncepce budovu směřovat k maximální energetické soběstačnosti. „Během dalšího vývoje návrhu budovy budeme redukovat požadavky na spotřeby energie, vody, materiálů. Pokud možno generovat tyto zdroje lokálně, zároveň chceme využít třeba obnovitelnou solární energii, tepelná čerpadla a jiné zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí,“ dodává ředitelka sekce Ochrany životního prostředí Soňa Hykyšová.

Výhody paralelní dráhy
Dalším významným rozvojovým projektem Letiště Praha je projekt vzletové a přistávací paralelní dráhy. Díky její výstavbě a otevření uzavře letiště stávající vedlejší dráhu, která hlukem z provozu ovlivňuje statisíce lidí Prahy a Kladenska. Zároveň dojde k uzavření provozu v noci. Po zprovoznění paralelní dráhy se sníží počet obyvatel v ochranném hlukovém pásmu o celých 50 procent. Díky této dráze dojde k zefektivnění provozu letadel a času, který letadla stráví ve vzduchu nebo přípravou na vzlet.

Letiště Praha také v neposlední řadě podporuje projekty na ochranu životního prostředí v okolních obcích a městských částech. Již od roku 2004 kdy bylo v rámci programu „Žijeme zde společně“ vyplaceno na environmentální projekty přes 380 milionů korun.

V čem už je Letiště Praha „zelené“
– Dlouhodobě snižujeme emise CO2 a motivujeme partnery k jejich snižování
– Od roku 2019 využíváme výhradně „zelenou elektřinu“
– Máme zavedený systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001
– Monitorujeme všechny složky životního prostředí
· hluk (14 kontinuálních měřicích stanic zapojených do sofistikovaného monitoringu hluku a letových tratí)
· ovzduší (online data přístupná na stránkách ČHMÚ)
· voda (sledujeme 40 parametrů nad rámec požadavků legislativy)
· biomonitoring pomocí včel a plodin
· podzemní voda (ochranný hydrogeologický systém a síť zhruba 50 vrtů, které slouží jako systém včasné detekce v případě potenciálního úniku ropných látek)
– Med od letištních včel má vynikající kvalitu, již po sedmé za sebou získal Zlatou medaili v soutěži Český med
– Pravidelně se staráme o více než tři tisíce stávajících stromů a keřů a cca 580 hektarů zelených travnatých ploch, druhově je zastoupeno 42 druhů dřevin
– Už od roku 2012 nahrazujeme svítidla s konvenčními světelnými zdroji svítidly s LED zdroji, roční úspora nákladů za elektrickou energii za rok 2020 je přes sedm milionů korun
– Uskutečnili jsme výměnu oken v ochranném hlukovém pásmu za zhruba 600 milionů korun
– Nad rámec požadavků legislativy realizujeme doplňková protihluková opatření v lokalitách nejvíce dotčených hlukem z leteckého provozu – ventilace s rekuperací ve školách, bytech a rodinných domech
– Motivujeme dopravce k nasazování tišších letadel prostřednictvím hlukových poplatků, soutěží o Nejtiššího dopravce
– Použité odmrazovací kapaliny zpracováváme na vlastních čistírnách odpadních vod
– Omezujeme jednorázové plasty

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*