Mateřská škola Za Branou

Pozemek se nachází severně od centra Pacova, v jeho těsné blízkosti. Na rozlehlé zahradě stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která však byla v nevyhovujícím technickém stavu. Na jejím místě byla navržena nová budova splňující veškeré parametry současné stavby pro výchovu předškolních dětí. Dvoupodlažní stavba tvoří pět pavilonů, mezi hlavní budovou a komunikací je parkoviště pro zaměstnance a rodiče. Z hlavní budovy vybíhá jižním směrem velkoryse dimenzovaná chodba, která propojuje všechny pavilony. Pavilony doplňují velké dřevěné terasy. Celý areál propojují zpevněné plochy a cestičky.
Konceptem návrhu bylo rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení do velké zahrady. V návrhu byly použity dva typy pavilonů, lišící se půdorysným rozměrem a vnitřním uspořádáním. Pavilony jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Hlavní budova je umístěna na severní části pozemku. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny. Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup. Navazuje na chodbu, která vbíhá mezi pavilony a vytváří zajímavý komunikační prostor. Jednoduché kvádry pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, jejich výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova.

Dispozice
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany hlavní budovy. Spojovací halou s bočním prosklením se prochází jižním směrem k jednotlivým pavilonům. Na tuto chodbu navazuje výstup z varny, sloužící pro rozvoz jídla, dále schodiště do 2. NP, kde jsou umístěny univerzální učebny a vstup do podélné chodby zázemí. Z této chodby jsou přístupné šatny zaměstnanců, kanceláře včetně ředitelny, archiv a úklidová místnost. Chodba je propojena se souběžnou chodbou obsluhující gastro provoz, se zásobovacím vstupem v severovýchodním rohu objektu. Ze spojovací haly jsou přístupné jednotlivé pavilony. Každý pavilon má dva vstupy. Hlavní je do šatny, odkud je přístupná umývárna a herna. U pavilonů A, C a E je ložnice oddělena od herny posuvnou stěnou. U ostatních je navržen jeden prostor společný pro hernu a ložnici. Druhý vstup je do přípravny, kde probíhá porcování jídla, servírování a mytí bílého nádobí. Z přípravny je přístupná úklidová místnost. Z prostoru herny je dále přímo přístupná šatna vychovatelky se sociálním zázemím a sklad hraček.

Konstrukční a materiálové řešení
Nosná konstrukce je ovlivněna charakterem stavby s velkými rozpony uvnitř oddělení a nadstandardně velkými okenními otvory. Jako vodorovné nosné konstrukce jsou použity předepjaté betonové panely Spiroll. Výhodou použití panelů byla i rychlost montáže a zkrácení celkové doby realizace. Svislé nosné konstrukce pak byly navrženy zděné z keramických bloků. Stavba je založena na betonových základových pasech. V místě konzoly 2. NP byly použity železobetonové monolitické konstrukce, podepřené ocelovými sloupy. Okenní otvory jsou řešeny pomocí ocelových či betonových překladů. Výplně okenních otvorů v pavilonech, v hlavní budově a prostoru spojovací chodby jsou hliníkové. Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie akcentuje obložení výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí/hlavní budovy je pojednána v neutrální šedé omítce.

TZB
Mateřská škola je vytápěna sestavou tepelných čerpadel vzduch-voda. Vzhledem ke geometrii budovy s velkým podílem ochlazovaných ploch, která je dána účelem a provozem, je značně redukována energetická náročnost provozu.

Tisková zpráva

Mateřská škola Za Branou Pacov získala titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019 za výjimečně zdařilé architektonicko-urbanistické pojetí vnitřních a vnějších prostor.

Autor a projekt: 2020 architekti s.r.o. – Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Tomáš Maceška
Dodavatel: Sdružení Pacov školka, které tvoří společnosti Metrostav a.s., Praha a HORA s.r.o., Tábor

 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*