Městské lázně v Riegrových sadech

Proč jsme se rozhodli projektu věnovat
Po dlouhé a pečlivé úvaze a diskuzích v okruhu rezidentů naší lokality jsme se rozhodli otevřít pomocí iniciační studie téma městských lázní v Riegrových sadech. Na projektu pracujeme formou „městského zásahu“ tak, abychom dokázali srozumitelně ukázat potenciál místa v propojení se záměrem, kterým se v naší lokalitě zabýváme již několik let. Součástí námětu je uchopení lokality, kterou důvěrně známe a rádi bychom jí vdechli nový život a synergicky využili tohoto okamžiku k revitalizaci jejích dalších návazných částí, kterým se dlouhodobě nedostává dostatečné pozornosti a prostředků k uskutečnění jejich údržby a obnovy. Používáme strategii postavenou na navrácení hodnot tam, kde dlouhodobě absentují, formou „záplatování“ městského úhoru, který ztratil svou původní funkci a leží ladem již dlouhé desítky let jako skrytý brownfield s občasnými patologickými jevy.

Situace a kontext
Koncept pracuje symbiózou stavby se svým bezprostředním kontextem, do kterého vstupuje jak prostorově, tak i programově. Je tedy primárně site-specific řešením. Návrh pracuje se stávající situací, která je reliktem původního využití lokality a zároveň obsahuje historické fragmenty kamenné opěrné zdi a výklenku s valenou klenbou. Kompozice stavby klade důraz na vnoření co možná nejvíce jejích částí do terénního „soklu“ vymezeného pozemkem. Nadzemní části stavby pak obsahují jen prostory krytých lázní s restauračními provozy, jejichž plocha plynule přechází do vnějšího koupaliště a zpátky na vegetační zatravněnou střechu nahrazující plochu odebranou půdorysem stavby zpět pro pobyt a slunění. Vyzvednutí pobytové plochy na střechu je pak výrazně ovlivněno důvody prodloužení oslunění ve vztahu k pohybu slunce do pozdějších odpoledních hodin, kdy stromy lemující lokalitu začnou stínit pobytové plochy na původním terénu.

Definice programu a jeho udržitelnosti
Základem životaschopnosti projektu je jeho podstata coby celoročního provozního souboru. Provoz lázní kombinuje interiérové lázně s několika typy plaveckých a pobytových bazénů s vnějším letním koupalištěm, prostorem relaxačního wellness a několika restauračními a kavárenskými provozy. Lázně jsou koncipovány s důrazem na využívání ze strany rezidentů oblasti Prahy 2, která v současné době nemá lázně s venkovními koupacími kapacitami.

Architektonický koncept
Architektonické řešení je postavené na splynutí lázní s prostorovými charakteristikami pozemku. Návrh vytváří symbiotickou „náplast“ na pozemku vytrženém parku a ponechaném desetiletí v zanedbaném stavu. Stavba samotná je plynulým pokračováním terénní modelace Riegrových sadů s jejich charakteristickými pobytovými svahy. Z prostoru parku si areál udržuje určitou „neviditelnost“ vsazením do druhého plánu pozornosti návštěvníků. Důležitým atributem řešení je zachování existujících vzrostlých stromů a zeleně na celém řešeném pozemku. Kompoziční řešení sestává z části zapuštěné do soklové partie pozemku a na ní posazené bazénové haly kryté zatravněnou pobytovou střechou plynule navazující do vnějších ploch plovárny s bazény. V soklové části jsou umístěny všechny komplementární provozy lázní složené ze šaten, technického zázemí, zásobování a úseku wellnessu s masážními a relaxačními provozy.

Prostorové a dispoziční řešení
Pro vstup do celého areálu využíváme stávající prvky kamenné zdi. Hlavní přístup je veden skrze upravený existující výklenek v kyklopské zdi a udržuje bezbariérové propojení do zázemí lázní. Druhou možností vstupu do areálu je využití historického kamenného schodiště, popřípadě rampy vedoucí do dvorní části.

Bazény, lázeňské prvky, jejich uspořádání a vybavení
Lázně si kladou za cíl aplikovat současné postupy a znalosti z oblasti relaxačního lázeňství a doplňovat k tradičním provozům aktuálně prověřené metody, které zvyšují užitnost lázní a doplňují spektrum o chybějící funkce, které nejsou dosud pro veřejnost v Praze dostupné. Těžiště je postaveno na relaxační funkci celého areálu, nejde tedy primárně ani o sportovní komplex ani o čistě zábavní aquapark. V postcovidové době se do zájmu veřejnosti výrazně dostává zejména termoterapie jako jedna z vhodných a účinných preventivních metod pro zvyšování imunity, proto jsou procedury z oblasti saunování, otužování a balneologie integrovány do základního řešení bazénů jako rozvrstvení jejich teplot. Pro letní provoz je základním prvkem vnější pobytový bazén, který svým eliptickým tvarováním umožňuje všesměrný pohyb plavců a zvyšuje tak svou kapacitu. Navazující je dětský bazén s odpovídající hloubkou a dále kombinovaný střešní bazén s víceúrovňovým dnem. Na průniku mezi exteriérem a interiérem bazénové haly leží výplavový bazén, umožňuje plynulý přesun koupajících, bez nutnosti z relaxačního bazénu vystoupit a znovu venku do výplavového bazénu vstoupit. Koupající se tak dostane z vnitřních prostor bazénové haly do exteriéru s venkovním čerstvým vzduchem. Tento bazén má průnikový charakter také z hlediska střídání ročních období a propojuje zimní lázně s exteriérem. V chladných obdobích tak umožňuje kontakt tepla vody s tělem koupajících s terapeutickým účinkem chladného a čerstvého vzduchu. Jde o typ bazénu, který není dosud v Praze pro veřejnost běžně dostupný, čímž přináší řešeným lázním specifickou hodnotu včetně dopadu do ekonomiky provozu a marketingu navrženého komplexu. Výplav je navržen jako prostorově oddělitelný, pokud by to bylo v určitých obdobích ekonomicky třeba. Uvnitř bazénové haly navazuje výplavový bazén na hlavní pobytový bazén. Tento bazén je navržen s důrazem na relaxační pobyt stejně jako na plynulé plavání ve smyčce a je možné jej v rezervovaných hodinách doplnit tryskami, které zprostředkují pohyb vody po jeho obvodu. Uprostřed dispozice pak leží prostor relaxária dostupný proplaváním. Tento prostor bude vybaven vodními relaxačními doplňky a bude sloužit ke kontemplaci a relaxaci.

Další podstatnou součástí lázní v hlavní bazénové hale je bazén pro plavecké disciplíny. Vzhledem k velikosti a charakteru centra je bazén navržen v minimální velikosti pro plavecké sporty. Využívá délku 25,03 m (dle FINA), dále nabízí 4 plavecké dráhy 2,5 m široké pro plnohodnotné 4 plavecké dráhy. Bazén nemá ambici řešit mezinárodní závody, ale poskytuje tréning plavcům se sportovními ambicemi. Jedna část plaveckého bazénu (10 m x 10 m) by byla vybavena technologií s měnitelnou hloubkou vody. Ta by umožnila měnit hloubku vody od 1,80 m do 0,00 m. Výhodou je možnost přizpůsobit hloubku vody pro různé jiné účely, např. pro učení malých dětí plavat. Technologie pohybu dna je umístěná mimo bazénovou vanu, to umožňuje pravidelné čištění běžnou technikou v průběhu noční odstávky. Pohyblivé dno umožňuje změnu mezi ranními hodinami (použití pro školky) a odpoledními a večerními – tréninky, závody. Využitelnost bazénu je rovnoměrná po celou provozní dobu.

Interiérové řešení je doplněno o další bazény sloužící jako dětský a relaxační úsek s rozdílnými teplotami a hloubkami. Jeden z bazénů bude využívat systém se slanou vodou uplatněný s výhodou pro atopiky (zlepšuje dýchání a pomáhá léčit kožní problémy) s odpovídající technologickou prevencí díky konstrukci a vybavení z odolnějších materiálů.

Wellness
Soubor wellnessové části obsahuje sérii saunových provozů včetně parní lázně a frigidária propojených do relaxační části s barem pro občerstvení, odpočívárnami a vířivkami a dále do subprovozů masáží a kosmetických, pedikúrních a dalších služeb.

Restaurace a kavárny
Integrovanou součástí celého komplexu je úsek zajišťující občerstvení prostřednictvím restaurace a kaváren. Restaurace je navržena jako rozdělitelná provozně na dva úseky, přičemž jeden je přístupný pro veřejnost, která nepokračuje do lázní a druhý slouží přímo návštěvníkům lázní včetně letního vnější ho koupaliště.

Celý komplex pak vnímá jako podstatnou souvislost s původním bazénem v historické budově sokolovny, jemuž dává novou důležitost jako dalšímu kapacitnímu rozšíření pro kondiční plavání (a další dětský úsek) s potenciální přístupností na stejnou permanentku apod.

Technologické řešení

Technologický koncept předpokládá použití v současnosti nejefektivnějších dostupných technologických řešení k zajištění úsporné vnitřní ekonomiky lázní. Základem jsou jak pasivní, tak i aktivní metody k dosažení jeho hospodárného provozu. Tepelné čerpadlo bude v provozu celoročně, včetně reverzního chodu a distribuce zbytkového tepla a chladu mezi podzemními a podkrovními partiemi, díky kterým lze dosáhnout výrazné redukce provozních nákladů. Návrh záměrně obsahuje celé spektrum typů a uspořádání tak, aby reflektoval trendy v současném lázeňství a celoroční ekonomice využitelnosti celého areálu.

Autorská zpráva
Vizualizace: SDAR

Studio: Petr Janda / brainwork
Autor: Petr Janda
Projekční tým: MgA. David Fořt, Ing. arch. Kateřina Tšponová
Umístění projektu: Riegrovy sady, Praha 2
Rok projektu: 2022
Spolupráce: 
Statika: Jan Tomšů
Bazénové technologie: Boris Herman

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*