Mezinárodní sympozium k otázkám autorských práv v architektuře

Rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno
3. dubna 2009, 9-17 hod.

Dne 3. dubna 2009 pořádá Česká komora architektů pod záštitou Justiční akademie a Ministerstva kultury ČR Mezinárodní sympozium k otázkám autorských práv v architektuře, jejich ochraně a ochraně proti jejich zneužití, které se uskuteční v prostorách Rektorátu VUT v Brně od 9 do 17 hodin.

Pod pojmem autorské dílo nebo problematika autorského práva se všem nejčastěji vybaví hromadně šířená umělecká díla vesměs audiovizuální, díla literární nebo tvorba počítačových programů. Skutečnost, že předmětem autorského práva je také architektura, architektonická a jí podobná tvorba je sice nepochybné, ale události této povahy buď nebyly časté, nebo se nezdály být natolik charakteristické, aby se dostaly do středu veřejného vnímání. Autorskoprávní spory v architektuře a projektování se v českém prostředí v několika posledních letech znásobily. Zúčastněným činí nemalé problémy – časové ztráty, organizační komplikace i hrozbu ztrát finančních. Alespoň části komplikací by bylo možné předejít minimální znalostí tématu.
Autorskoprávní problematika spojená s architektonikou tvorbou je nesmírně složitá a spletitá. Architektura je tvořena jenom v zanedbatelném množství případů zcela volně tak říkajíc „do šuplíku“. Naopak téměř vždy je spojena s projekčním procesem. Neoddělitelně se tedy prolínají aspekty soukromoprávní i veřejnoprávní. Správní s

autorskoprávními, oprávněná užitná očekávání investorů, stavební právo a celá řada dalších vazeb. V některých případech jde o závratné investiční částky. Proto se zdá být nepochybné, že nastal čas, aby byl učiněn vážný krok k odbornému projasnění problematiky, zvýšení srozumitelnosti práva i věcných aspektů a předvídatelnosti právních rozhodnutí.
V průběhu sympozia budou nadneseny nejzávažnější otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílně nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude věnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plodná diskuse.

Sympozium má za cíl společným dialogem posunout odbornou pospolitou vědomost na vyšší úroveň. Je naděje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou účastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špičkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak věcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteří nebudou přímo přispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro předejití složitým a draze řešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotčené.

Přednášky a diskuse budou nahrávány a po skončení sympozia bude vydán stručný sborník.

Informace o přednášejících

Na symposium byly pozvány přední osobnosti a odborníci z pěti zemí EU, kteří se mohou k tématu zasvěceně vyjádřit a vést plodnou diskusi. Právníci, soudní znalci a teoretikové připraví ve svých přednáškách všechny aspekty sledovaného tématu.

Dr. Anne Marie Belenger-Beaud
Specialistka na autorskoprávní otázky z Paříže. Její práce jsou publikovány v předních odborných časopisech.

Prof. Dr. Winfried Bullinger
Advokát, odborník na autorské právo z Berlína, od roku 2003 profesor na Braniborské technické univerzitě v Chotěbuzi, autor komentářů k autorskému zákonu, právní zástupce Deutsche Bahn ve sporu s architektem Meinhardem von Gerkanem

Dr. Thomas Höhne
Advokát z Vídně zaměřený na duševní vlastnictví (včetně autorských práv). Partner v advokátní kanceláři Partner von Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH (www.h-i-p.at), autor speciálního díla o autorském právu v architektuře „Architektur und Urheberrecht“, které je doposud monografií na toto téma v Rakousku.

Regina Gonthier dipl. Arch. ETH BSA SIA
Docentka na ETHě v Zürichu, víceprezidentka soutěžní komise SIA 142 CH při ACE (Evropská rada architektů), prezidentka komise pro architekturu a městské stavitelství kantonu Fribourg, členka světové rady UIA (Mezinárodní unie architektů), od roku 1986 vlastní společně s Alainem Gonthier ateliér.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Přední odborník na autorské právo, advokát a publicista. Profesor občanského práva se zvláštním zřetelem k právu duševního vlastnictví na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Autor odborných publikací i komentáře k autorskému zákonu: Telec-Tůma. Autorský zákon, komentář. Praha (Beck) 2007.

Akad. arch. Jan Sapák
Architekt, publicista, teoretik a historik architektury. Soudní znalec pro obor posuzování autorství architektonických děl. Publikuje v předních českých i zahraničních odborných časopisech, přednáší.

Prof. JUDr Dr.h.s. Jan Kříž, CSc.
Ředitel Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního při právnické fakultě University Karlovy. Advokát, odborný spolupracovník při legislativním procesu, autor mnoha publikací včetně komentáře k autorskému zákonu: Kříž-Holcová-Kordač-Křesťanová. Autorský zákon-komentář. Praha (Linde) 2005.

JUDr. PhDr. Jiří Plos
Právník, historik umění a filosof; přednáší právo a urbanismus na FA ČVUT v Praze a FUA TU Liberec, působí jako sekretář ČKA. Konzultant veřejné správy, autor komentáře ke stavebnímu zákonu.

Faktická data o sympoziu
Místo konání:
Rektorát VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno
3. dubna 2009, 9 — 17 hod.
Pořadatel: Česká komora architektů
Přihláška: Účast je nutné potvrdit na e-mail ludmila.cepakova@cka.cc nebo na tel.: 542 211 809.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*