Moderní dřevostavby s materiály KNAUF

Každá dřevostavba musí splňovat čtyři základní úkoly. Těmi jsou statická bezpečnost a tuhost, nízká energetická náročnost (úspora energií), požární bezpečnost a ochrana před vnitřním i vnějším hlukem. Mezi největší výhody stále populárnějších dřevostaveb se řadí především rychlost výstavby, ekonomické hledisko (z pohledu technologie i kvality), dále to jsou tepelně-technické vlastnosti objektu (vzhledem k tomu, že nosnost stěny je kombinací deskové výztuhy na dřevěných trámcích a izolantu v dutině, můžeme lépe využít zastavěnou plochu pozemku), ekologické hledisko (dřevostavba využívá do značné míry přírodních materiálů), okamžitý komfort v užívání (vzhledem k typu a technologii konstrukce, lze do stavby zabudovat velmi snadno technologie, které jiný typ stavby neumožňuje) a v neposlední řadě vysoká bezpečnost typových konstrukcí Knauf.


Podstatou prvkových i sendvičových dřevostaveb je skeletová konstrukce z dřevěných trámků, nosníků, vyplněná tepelnou a akustickou izolací a doplněna podle požadavku na požární odolnost a tuhost objektu deskami na bázi dřeva, či sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami Knauf. Pro kompletní stavbu je nutné zvážit použití nosných a nenosných (dělících) vodorovných a svislých konstrukcí. Základním know-how pro úspěšný výsledek je kombinace jak nosných, tak nenosných konstrukcí. Pro dosažení požadovaných tepelně technických, akustických a zejména požárně bezpečnostních parametrů jsou důležité použité izolační materiály v kombinaci se dřevem a deskovými materiály, kde hlavně nesmí být zapomenuto na logické vazby mezi těmito aspekty.

Nosné konstrukce – obvodové stěny
Základem dřevostavby je nosná stěna (panel), která splňuje veškeré stavebně fyzikální i bezpečnostní požadavky. Na tento panel se následně provádí montáž vnějšího fasádního systému, který může být kontaktní (ETICS) s použitím minerální izolace Knauf Insulation FKD-S, nebo jako provětrávaná fasáda se systémem Aquapanel při použití izolace Knauf Insulation Naturoll. Při volbě kontaktního fasádního pláště na sádrovláknité desky Vidiwall je vhodné zvážit typ konstrukce, která může být difuzně uzavřená, či difuzně otevřená. Vnitřní strana panelu s vloženou vzduchotěsnou/parotěsnou vrstvou slouží pro rozvod instalací (datové sítě, elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody, rozvody vytápění). Vzhledem k technologickým úskalím je pro jakékoliv instalace v nosných obvodových stěnách doporučeno používat předsazenou montáž a to s použitím dřevěných hranolů 6 x 4 cm, nebo samostatně nesenou na sádrokartonářských profilech (výhoda druhé varianty spočívá v jednoduchém dosažení rovinnosti vnitřního opláštění a snadné protahování například elektroinstalace v obou směrech; zároveň nabízí lepší akustické parametry – ca o 3 – 4 dB proti montáži na hranoly)

Vnitřní nenosné příčky

Vzhledem k tomu, že hlavním požadavkem na nenosné konstrukce jsou akustika a možnost snadného rozvodu instalací, nabízí se trojí řešení. Hlavní výhodu najdete v akustických parametrech jednotlivých konstrukcí, které kombinují použití sádrokartonových desek Knauf RED nebo Knauf White  případně Diamant a minerální izolace Knauf Naturol (Knauf Insulation TP/TI)

Na dřevěných latích
Základem těchto vnitřních nenosných příček je hranol o průřezu minimálně 6 x 6 cm, nebo 6 x 8 cm. Opláštění těchto konstrukcí je přímo aplikováno na nosné hranoly v jedné nebo dvou vrstvách. Pro mezibytové dělící nenosné příčky je určena zdvojená dřevěná konstrukce opláštěná jednou nebo dvěma sádrokartonovými deskami. Tato konstrukce je nejjednodušší pro dělení vnitřního prostoru, ale pro rozvody instalací v dutině jsou zde jistá omezení, z hlediska akustiky až na variantu zdvojené mezibytové konstrukce nenabízí příliš uspokojivá řešení.

Dřevěné latě a předsazená montáž
Kombinací montáže vnitřních nenosných příček z dřevěných hranolů a sádrokartonářských CD profilů Knauf, případně speciálních profilů typu Federscheine, získáte výrazné zlepšení akustiky vnitřních dřevěných příček a zároveň je umožněno snadné vedení instalací v dutině. Díky rozdílné tuhosti sádrokartonářských profilů a dřevěných hranolů je rozdíl v akustických kvalitách, proti přímo opláštěným dřevěným konstrukcím, značný.

Na profilech
Nejlepší variantou, jak zhotovit vnitřní nenosné příčky, jsou sádrokartonové příčky Knauf na CW profilech. Nabízí při použití stejné izolace a stejného typu a druhu opláštění nejlepší akustické výsledky. Ocelová nosná konstrukce z CW profilů navíc eliminuje jakékoliv deformace dřevěných sloupků a nabízí vysokou bezpečnost proti prasklinám v opláštění. U těchto typů příček hraje zásadní roli typ izolantu v dutině a tloušťka a typ opláštění. V zásadě se používá jednořadá nebo dvojřadá konstrukce z CW profilů, které jsou umístěny do obvodových UW profilů. Podle tloušťky profilu 50/75/100, a tloušťky opláštění, získáváte nenosné dělící příčky různých vlastností.

Instalační příčky
Speciální konstrukcí pro rozvody TZB a zejména svody kanalizace jsou instalační příčky, které jsou tvořeny dvojicí CW 50 profilů, které jsou spojeny páskem sádrokartonové desky. Izolace se vkládá pouze do jedné řady CW profilů. Tato konstrukce nabízí akusticky omezené hodnoty tj. 52 dB, ale umožňují bezpečnou montáž například závěsného WC, nebo jiné instalační techniky.

Stropní konstrukce
Stropní (a podlahové) konstrukce bez ohledu na požární odolnost a použití dřevěných trámů či nosníků, jako nosných prvků nabízí dosáhnutí lepších akustických parametrů než masivní konstrukce v kombinaci s použitím suché montáže podhledu a podlahy. Pro použití lité podlahy hovoří pozitivně aplikace do jednopodlažních objektů a používání podlahového teplovodního vytápění. Je třeba tuto problematiku rozdělit na dvě roviny. První rovinou je volba svrchního podlahového souvrství (litá nebo suchá podlaha) a druhou rovinou je volba typu a opláštění podhledu. Při řešení problematiky akustiky dřevěných stropních konstrukcí je nutné přihlížet k faktu, že stropní konstrukce nadzemních podlaží má hlavně přenášet užitná zatížení (tj. skříně, uživatele atd.) a nikoliv jen vlastní „mrtvou“ váhu nosné konstrukce (což je hlavní výhoda dřevostavby a dřevěného stropu). I pro tento typ „lehké“ nosné stropní konstrukce lze použít řešení, které má celkově pouze 120 kg/m2 a přitom hravě akusticky pokoří leckteré betonové stropy s hmotností okolo 380 kg/m2. Pro konstrukci akusticky fungujících lehkých stropů se používá princip vyrovnání hmotnosti podlahy a podhledu. Vrchní vrstvu podlahy pod finální povrchovou úpravu tvoří lehká suchá podlaha (sádrokartonová či sádrovláknitá). Tato vrstva je uložena na nosném záklopu stropu, který je tvořen např. OSB deskou nebo prkny na pero a drážku. Následně je dutina mezi trámy vyplněna minerální izolací Knauf Insulation Naturoll v tloušťce 160 mm. Pod toto souvrství nosné části podlahy je umístěna konstrukce podhledu, který je tvořen buď zavěšeným podhledem Knauf D112 z CD profilů na akustických závěsech, nebo je tvořen samonosným podhledem Knauf D131 (tzv. příčka naležato).
První varianta je doplněna o aplikaci minerální izolace Knauf Insulation Naturoll (TP115) v tloušťce alespoň 40 mm nad rovinu CD profilů. Opláštění takovéto konstrukce tvoří buď dvojice sádrokartonových desek typu DF (např. Knauf RED 2 x 12,5 mm) nebo jedna Diamantová deska tl. 12,5 mm typu DFH2IR (např. Knauf Diamant). Druhá varianta je konstrukčně blízká dřevěným konstrukcím z poloviny 19. století, kdy se používaly takzvané rákosníkové stropy. Jedná se o zdvojení stropní konstrukce, přičemž obě části stropu jsou od sebe konstrukčně odděleny a jsou tak nezávislé – čímž je dosaženo maximálního útlumu kročejového hluku. I dnes tyto konstrukce nacházejí použití v současných stavbách. Jejich akustické kvality nedokáží překonat ani masivní konstrukce z betonu, či prefabrikovaných stropních dílců.
Základem je opět vrchní „nosná“ část stropu a nezávislý samonosný sádrokartonový podhled, které mu se mezi zasvěcenými říká – příčka naležato.
Opláštění tohoto podhledu je opět tvořeno dvojicí desek 2 x 12,5 mm typu DF
(např. Knauf RED) nebo 1 x 12,5 mm Diamantových desek DFH2IR (např. Knauf Diamant). Novinkou jsou desky Silentboard, které při této konstrukci lehkého stropu se samonosným podhledem a suchou podlahou, umožní dosáhnout u lehkého dřevěného stropu kročejového hluku pouhých 38 dB.
www.knauf.cz
podle podkladů společnosti KNAUF
Foto archiv firmy ELK, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*