Městské bydlení Polička

Urbanistický návrh zástavby řešeného území
Měřítko stávajícího dětského domova, jeho zakořenění a poloha v zahradě jsou tři klíčové aspekty návrhu pro nové struktury domů. Soutěžní návrh pracuje s klasickými urbanistickými vyjadřovacími prostředky, jako jsou uliční čára, poměrné měřítko okolí a podobnost proporcí.

Stávající soudržná ulicová struktura řazení domů na ulicích Husova, Jungmannova, Hegerova a dalších, je v případě ulice A. Lidmilové již historicky proměněna. Stávající výraz ulice je dán zejména dvěma solitérními objekty po západní hraně ulice. Dvě samostatně stojící „Vily“ v zahradě určují charakter a základní výraz místa. Drobící se struktura na východní straně ulice dále pokračující směrem na severovýchod, je příznačná již spíše pro okraj města, nežli centrum, nacházíme se tedy v pozici změny urbánní struktury – typologie velikosti a řazení budov.

Návrh zachovává kvality stávajícího objektu dětského domova a využívá je pro doplnění nových objektů a zejména pro architektonickou artikulaci. Soutěžní návrh doplňuje stávající dům dvěma novými bytovými domy velikostně a proporčně podobnými, které jsou nasazeny na virtuální uliční čáru a snaží se tak chybějící nároží svébytným způsobem určit a dokončit. Z lidské perspektivy se jeví soubor domů jako rytmizované seskupení solitér dokončující frontu obou ulic, tedy A. Lidmilové a Revoluční, ovšem nenásilně bez prvoplánového přímého navázání na přilehlé objemy domů a s jednoznačně čitelným odkazem k původní jakož i nové funkci hromadného bydlení.

Výškovou hladinu v území návrh nepřekračuje. Nově navržené objekty jsou třípodlažní a svou kordonovou římsou nad druhým nadzemním podlažím navazují volně na římsy stávajících objektů. Horní třetí patro v okolí z ulice dobře čitelných šikmých střech působí přirozeně a nijak rušivě. Stávající objekt si ponechává svoji svébytnost materie a šikmá střecha je nahrazena třetím plnohodnotným patrem. Soubor domů tak nabývá na celistvosti objemu i výrazu.

Architektonické řešení
Koncept architektonického řešení objektů předurčuje jejich umístění a rozhodnutí o zachování stávajícího dětského domova. Návrh tedy komponuje dva nové domy provozně vystavěné jako pavlačové v dostatečné odstupové vzdálenosti od sebe, stávajícího domu i ulice.

Charakterem se tak jedná o městské civilní bydlení přiměřené svým fungováním, povahou i hustotou místu a okolí. Soudobé materiály, vyjadřovací prostředky a detaily dobře korespondují s pevně stojícími jednoduchými objemy.

Hluboko v zahradě stojící dům… Transkripce vjemu a vzpomínky na dětský domov jako historického nositele paměti místa v nové zástavbě je jasně patrná. Stávající dům zůstává, jeho podoba je upravena, ale jeho hutnost a členění zůstává stejně jako zůstává před domem jeho předprostor, který nově tvoří poloveřejný záliv mezi domy. Nové domy otevírající se do svých předzahrádek a lodžií okny z obytných místností jsou ustaveny tak, aby každý z nich měl dostatek soukromí.

Zeleň a členitý obytný parter jako spojující prvek. Vzrostlé stromy umístěné mezi parkovací stání podél ulice podvědomě odcloňují dopravu (byť v místě nikterak masivní) od bydlení. Nové stromy v zahrádkách i v polosoukromém živém parteru zahušťují – přispívají k přirozenosti bydlení a zvýšení soukromí. Členění zeleně na poloveřejný záliv a za domy částečně skrytý a dobře kontrolovatelný „plácek“ s dětským hřištěm doplňují mezi vysokými travinami pěšiny zajišťující střídmou prostupnost místa zejména pro rezidenty.

Soukromé zahrádky pro byty v přízemí a lodžie po celém obvodu bytů v patrech v konstrukční jednoduchosti přináší obrovské benefity spojené s využitelností, a především současný nezbytný standard kvality hromadného bydlení.

Účelná estetika. Základní výraz domů tvoří posuvné paravány umožňující kompletní otevření, nebo uzavření lodžií. Živoucí fasáda nových domů zdrobňuje měřítko. Uchopitelný současný detail je přenesením z historického řemeslného poctivého stavění domů, proto nové domy také nejsou se stávajícím v kontrastu ale kontrapunktu. – právě díky jemným detailům. Samozřejmost a přirozenost výrazu celého souboru dobře patrná z prostorových zobrazení, je základním východiskem pro příjemné a klidné bydlení.

Základní koncept stavebně-technického a konstrukčního řešení objektů
Nové objekty jsou třípodlažní zděné částečně podsklepené stavby s příčným stěnovým nosným systémem. Jedná se o jednoduché domy s plochou střechou, předpokládající plošné založení na základových pasech. Předsazené pavlače na straně do ulic a lodžie na straně do zahrad jsou uvažovány jako jednoduché vykonzolované konstrukce s montovaným pláštěm.

Návrh uvažuje stěny jako vyzděné z bloků typu therm + kontaktní zateplovací systém, stropy a střechu jako železobetonovou monolitickou desku. Základy betonové. Výraz tvořící opláštění sestává z jemných zvětralých dřevěných lamel sestavených do jednoduchých plošných dílů (paravánů), které jsou v případě štítů napevno ukotveny k fasádám, nebo v případě podélných stran pevné a posuvné. Zábradlí návrh uvažuje z kovové síťoviny vypnuté do rámu v lodžiích. Výplně okenních otvorů návrh předjímá jako dřevěné. Oplechování z lakovaných plechů.

U stávajícího objektu počítá návrh s rozebráním šikmé střehy, vybourání okenních otvorů a odstranění povrchových vrstev jakou jsou podlahy omítky atd. Stávající systém svislých a vodorovných nosných konstrukcí zůstává zachován. Návrh také stávající objekt očišťuje od přístavků mimo jeho symetrickou půdorysnou stopu. Stávající objekt návrh osazuje novými okny v původních pozicích s vybouraným parapetem a upravenou proporcí. Stávající část domu návrh předjímá jako omítanou hrubou omítkou s jemnou omítkou dopracovanými detaily akcentující výplně otvorů.

Třetí nadzemní podlaží doplněné na korpus domu je konstrukčně i výrazově totožné s novými objekty a souboru domů tak dopomáhá ve formální i vizuální celistvosti.

Základní koncept technického a technologického vybavení objektů:
Objekty návrh uvažuje jako nízkoenergetické. Každý objekt by měl být vytápěný elektrickými topnými rohožemi s výhodou využití solárních panelů jako alternativního zdroje dokrývajícího potřeby vytápění. Objekty jsou přirozeně větrány, s nuceným větráním návrh počítá pouze pro koupelny a WC. Zastínění objektu je uvažováno pomocí paravánů, proto není navrženo chlazení objektu. Návrh počítá s jímáním dešťové vody pro potřeby závlahy intenzivní zeleně.

Dále návrh počítá umístěním solárních panelů na střechách domů a tím tak částečnou autonomizací souboru domů. Získaná elektřina by mohla být v kombinovaném režimu prodávána do sítě, využívána pro vytápění, ukládána v akumulátorech v suterénu a použita mimo jiné i pro nabíjení vozidel v přilehlých parkovacích stáních v okolí domů.

Jako standartní se jeví z hlediska možnosti využití bytů pro mladé rodiny s dětmi i pro seniory návrh výtahů, ty jsou umístěny v nových objektech. Standardem bytů jsou skladovací komory místo sklepních kójí. V rámci domovního vybavení jsou byty doplněny navíc většími skladovacími kójemi přímo na pavlačích a kolárnou / kočárkárnou v suterénu. Komunální odpad bude shromažďován na dvou dobře dostupných místech v krajích pozemku.

Tým: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Vizualizace: Petr Doležal

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*