Nájemní bytový dům Kapitulská

Nájemní bytový dům v proluce v historické zástavbě pod Tyršovým vrchem.

Jedná se o bytový dům s 8 byty různých velikostí. Na severní stranu, do ulice, je charakterizován jednoduchou fasádou se zvýrazněným parterem a menšími okenními otvory rozmístěnými nepravidelně v rámci modulového rastru, jenž byl aplikován na celém návrhu, a zakončen klasickou šikmou střechou. Do dvora hmota svým tvarováním reaguje na různou hloubku dvorních traktů sousedních budov, v posledním materiálově odlišném podlaží ustupuje. Na výrazně prosklené jižní fasádě jsou zavěšeny kontrastní lehké ocelové balkony. Zastřešení garáží je ozeleněno a využito jako pobytová plocha.

Dům byl realizován s parametry budovy s „téměř nulovou spotřebou energie“.

Objem navrženého bytového domu vychází především ze stávajících podmínek v území a funkčních požadavků na stavbu. Jelikož se jedná o zástavbu proluky, tedy o doplnění stávající zástavby, výška domu byla volena tak, aby navazoval na oba sousední bytové domy, které jsou výškově velmi rozdílné.  Tvar pozemku je obdélníkový a vzhledem k tomu, že vnitroblok je obklopen vysokými zdmi a jednopodlažními užitkovými dvorními přístavbami, bylo zvoleno řešení, kdy přízemí domu, které není obytné, je částečně zapuštěno pod okolní terén tak, aby stávající hraniční zdi prakticky vůbec nepřesahovalo, a využívá celou plochu stavebního pozemku. Díky tomuto částečnému zapuštění pak hrana fasády nad vstupním podlažím navazuje na spodní líc bosáže soklu, resp. přízemí sousedních domů.

Střecha garáží navrženého domu je ozeleněna a ve vnitrobloku vytváří tolik chybějící zahradu.

Vyšší čistě obytná podlaží domu svým půdorysným tvarem navazují na rozdílnou hloubku sousedních staveb. Dvorní fasáda je proto mírně zalomená pod úhlem 25°, aby nedošlo k narušení podmínek oslunění sousedních objektů a zároveň mohly být novým objektem vhodně propojeny jejich půdorysné stopy.

Do ulice je objekt zastřešen šikmou střechou nad posledním podlažím. Do dvora je poslední podlaží ustoupeno.

Fasády domu jsou řešeny zcela lapidárně a střízlivě – z velké části jde o jednoduché omítané plochy v bílé barvě. Poslední ustoupené podlaží do dvora má fasádu obloženou svislými pásy hliníkového oplechování s vertikálním falcováním. Stejně je provedena i střešní krytina do ulice. Fasáda vstupního podlaží do ulice je řešena odlišně, je mírně ustoupena oproti fasádě vyšších podlaží a byla provedena v antracitové broušené stěrce, kterou byla opatřena i vjezdová vrata do garáží a vrata prostoru nádob na odpad. Cílem bylo opticky „nadzvednout“ hmotu ostatních podlaží. Prosklené vstupní dveře jsou do fasády zapuštěny, aby vzniklo závětří.

Okna jsou ve fasádách rozmístěna nepravidelně v rámci stanoveného modulového rastru 550mm. Do ulice se jedná převážně o okna menších rozměrů reflektující kontext sousedních budov i dispoziční řešení – jde o okna z ložnic bytů a z domovního schodiště. Do dvora jsou navržena francouzská okna z obývacích pokojů. Část je doplněna o lehké zavěšené ocelové balkony.

Dřevěné rámy oken, parapety a veškeré ocelové zámečnické prvky jsou provedeny v antracitovém laku, hliníková krytina a klempířské prvky střechy v odstínu odpovídajícím pozinku.

Hlavní domovní schodiště je železobetonové pohledové s ocelovým na míru navrženým zábradlím, stěna výtahové šachty je opatřena cementovou stěrkou, obdobně jako strop garáží. Ostatní plochy jsou omítané a bílé.

Barevnost stavby je tedy monochromatická, doplněná o modřínové terasy a pochozí plochy balkonů, zeleň střešní zahrady a dřevěné podlahy a béžové rolety a závěsy v interiéru.

Dispoziční řešení domu vychází z jeho orientace ke světovým stranám a z kontextu. Ve střední partii při severní (uliční) fasádě je umístěno komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Toto komunikační jádro je přímo osvětleno a větráno z fasády.

Z ulice je dále na západ od hlavního vstupu vjezd do garáží, které vyplňují většinu zbývající plochy zapuštěného přízemí. Prostor garáží je spádován směrem do dvora, kde je umístěn parkovací zakladač.

Ve všech následujících běžných podlažích jsou vždy z podesty schodiště navrženy symetricky vstupy do dvou bytů. Ve 2. až 4. nadzemním podlaží jsou umístěny byty se dvěma obytnými místnostmi s centrálním servisním jádrem (kuchyňský kout, koupelna). Ložnice jsou umístěny při severní fasádě do velmi klidné ulice, obývací pokoje jsou orientovány na jih, do vnitrobloku.

V 5.NP je umístěna bytová jednotka o dispozici 3+kk, která zabírá celou šířku domu při jižní fasádě, a dále vstup do mezonetové bytové jednotky, která má v tomto podlaží umístěnu vstupní halu, základní servisní zázemí a jednu ložnici/pokoj pro hosty. V podkroví je pak umístěn otevřený obytný prostor této jednotky a dvě ložnice s mezilehlou koupelnou.
AUTORSKÁ ZPRÁVA
 


autor: Martin Čeněk
spolupráce: J. Margold, J. Bartoň, H. Najmanová, R. Matoušek
rozsah prací: STS, DÚR, DSP, DPS, AD, INT
projekt: 2014 – 2017
realizace: 2017 – 2018 / dokončení interiérů 01/2019
Zastavěná plocha: 198 m2
Celková užitná plocha: 711 m2
Obestavěný prostor: 2710 m3
Počet podlaží: 6
Počet bytových jednotek: 8
Počet parkovacích stání: 7
Třída energetické náročnosti: A, mimořádně úsporná, pasivní standard

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Nechápu, jak je možné, že v tak dlouhém článku není jméno města a to ČR docela znám. Děkuji.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*