Národní galerie v Praze v roce 2017

Rok 2017 se v Národní galerii v Praze ponese v duchu výrazných uměleckých osobností. Po letošní úspěšné instalaci Aj Wej-wejova Zvěrokruhu před Veletržním palácem připravuje světově proslulý konceptuální umělec čínského původu monumentální instalaci šitou „na míru“ tamní Velké dvoraně. Jako vůbec první v zemích středovýchodní Evropy představí galerie v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 retrospektivní přehlídku jednoho z nejinspirativnějších umělců současnosti Gerharda Richtera. Na programu jsou také speciálně komponované umělecké projekty Magdaleny Jetelové a Františka Skály. Umění starých mistrů přiblíží rozsáhlý výstavní projekt ve Valdštejnské jízdárně cílený na osobnost jednoho z nejpozoruhodnějších renesančních mecenášů, rakouského arcivévody a českého místodržitele Ferdinanda II. Habsburského, vzdělaného zakladatele proslulé kunstkomory ze zámku Ambras nedaleko Innsbrucku.

Hodnocení roku 2016
V roce 2016 slavila Národní galerie 220. výročí založení své předchůdkyně, Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, a to nejen tematickou výstavou Velkorysost. Umění obdarovat a vernisáží, kterou navštívilo bezmála 6 000 převážně mladých návštěvníků, ale i dalšími výstavními projekty. Během „výročního“ víkendu navštívilo sbírky a výstavy NG na 30 000 lidí. Vedle Aj Wej-weje vystavila galerie také senegalského umělce El Hadji Syho nebo Lucase Cranacha st., jehož výstava ve Šternberském paláci stále probíhá. V paláci Kinských je až do poloviny ledna 2017 otevřena vůbec první výstava Henriho Rousseaua v českém prostředí, kterou dosud vidělo přes 32 000 lidí. NG se stala hlavním nositelem oslav 700. výročí narození Karla IV. Výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 shlédlo ve Valdštejnské jízdárně na 93 000 návštěvníků – nyní je výstava v redukované verzi k vidění v Norimberku. V průběhu roku realizovala NG více než třicet krátkodobých výstav, které již druhým rokem prezentovala v rámci otevřených vernisáží, tzv. openingů. Na podzim byl v Anežském klášteře zpřístupněn nový prohlídkový okruh architekturou kláštera s vůbec první expozicí lapidária a restaurovanými pozůstatky kláštera menších bratří. Díky projektu, podpořenému fondy EHP, byly zrekonstruovány také klášterní zahrady, které jsou nyní celoročně volně přístupné a zdobí je  sochy  předních českých umělců.

„Letošní rok udělala NG další důležitý krok směrem ke zvýšení komfortu našich návštěvníků a zatraktivnění programové nabídky. Podařilo se nám udržet pozornost zacílenou na Veletržní palác – naše openingy se opět těšily velkému zájmu návštěvníků zvláště střední a nejmladší generace. Zájem o výstavu Karla IV. se hodně přiblížil mému očekávání,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt. Galerie prodloužila spolupráci s Komerční bankou, v jejímž rámci se daří pokračovat ve společném projektu volného vstupu do sbírkových expozic pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let. Přes trvající absenci zvláštního fondu pro akvizice současného umění se podařilo do sbírek NG získat některá významná díla, mezi jinými zejména kolekci kreseb Josefa Šímy a meditativní pavilon slavného japonského architekta Kenga Kumy, který vyroste v příštím roce v zahradě Šternberského paláce.

Klíčové výstavní projekty roku 2017
„Národní galerie zahájí výstavní sezónu 2017 novou expozicí Charta Story v Salmovském paláci, kde před 40 lety vznikla a byla prvními signatáři podepsána Charta 77, nejvýznamnější symbol statečného vzdoru občanské společnosti namířeného proti represivním praktikám tehdejšího totalitárního režimu, vyzdvihující nutnost aktivní obhajoby základních lidských práv a svobod. Výchozí osou tohoto příběhu bude osud básníka a patrona undergroundu Magora Ivana Martina Jirouse,“ popisuje Jiří Fajt. V březnu bude ve Valdštejnské jízdárně zahájena výstava Jízdárna Františka Skály, koncipovaná jako výstavy ve výstavě, muzea v muzeu, s důrazem na redefinování prostoru, pestrost tematických expozic a zpochybnění zaběhnuté představy o umělecké praxi a roli umělce. Výstavu předního českého tvůrce doplní umělecké intervence na Malostranském náměstí a doprovodí ji řada doprovodných participativních programů.

Zahájení výstavní sezóny 2017, tzv. Grand Opening, proběhne 14. března otevřením dvou site-specific instalací ve Veletržním paláci: Aj Wej-weje ve Velké a Magdaleny Jetelové v Malé dvoraně. Oběma projekty budou silně rezonovat aktuální společensko-politická témata. Pokračovat budou další edice tří cyklů zaměřených na současnou zahraniční i domácí tvorbu – Moving Image Department, Poetry Passage a Introducing – představen bude mimo jiné i britský umělec a hudebník Brian Eno. Retrospektivní přehlídka Gerharda Richtera bude ve spolupráci s  velvyslanectvím Německé spolkové republiky a Goethe-Institutem zahájena 25. dubna v paláci Kinských. Na šesti desítkách prací představí rozličné výrazové polohy nejvlivnějšího umělce současnosti, od fotografického realismu jeho časných děl, přes expresivní abstrakci 80. a 90. let a experimentální ověřování výpovědní síly barevných hmot, až po geometrickou abstrakci posledních dvou dekád.

Klasická témata bude na podzim reprezentovat výstava soustředěná na mecenášství rakouského arcivévody a českého místodržitele Ferdinanda II. Habsburského, syna císaře a českého krále Ferdinanda I. a jagellonské princezny Anny. Výstava s názvem Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem představí ve Valdštejnské jízdárně na tři stovky exponátů rozličného charakteru, od obrazů přes vzácné předměty uměleckého řemesla, renesanční zbroje, cenné listiny včetně vlastnoručního dopisu arcivévody, po přírodniny a kuriozity z jeho sbírek ze zámku Ambras u Innsbrucku.

Budovy Národní galerie a sbírkové expozice
Národní galerie naváže na letošní zpřístupnění revitalizovaného kláštera Anežka NOVĚ! projektem Anežka LIVE!, který bude postupně proměňovat celý areál Kláštera sv. Anežky České v živý prostor pro kulturu a volný čas. Klášter bude hostit také dvě výstavy, které jsou výsledkem dlouhodobého badatelského projektu, zabývajícího se možnostmi průzkumu středověkých děl. Obě výstavy jsou koncipovány jako intervence do sbírkové expozice středověkého umění. Projekt Očím skryté představí návštěvníkům podkresby deskových obrazů ze 14. až 16. století, následující výstava Očím na odiv se pak bude věnovat výzdobným technikám, užívaným ke zdobení středověkých soch a obrazů.

Revitalizace jednotlivých galerijních objektů bude pokračovat palácem Kinských, kde byla letos návštěvníkům zpřístupněna nová kavárna Café NG Kinský. V průběhu příštího roku bude započata rekonstrukce přízemního traktu paláce, kde vznikne nová návštěvnická infrastruktura s velkoryse řešeným vstupním prostorem, novou pokladnou a šatnou, návštěvnickým centrem a galerijní prodejnou. Palác se otevře návštěvníkům i do Týnské uličky a bude tak volně průchozí. V následujících letech budou následovat obsahové a zčásti i architektonické revitalizace paláců na Hradčanském náměstí, konkrétně pak Schwarzenberského a Šternberského.

V příštím roce dojde také k oficiálnímu zahájení přípravné fáze obnovy a přestavby Veletržního paláce, který se v budoucnu stane hlavním sídlem NG. „Veškerou potřebnou dokumentaci a podklady pro zahájení tohoto rozsáhlého investičního projektu, včetně souhlasného vyjádření památkových orgánů, jsem v listopadu tohoto roku předal ministru kultury. Předpokládám, že po vyjasnění připomínek našeho zřizovatele dojde ke schválení tohoto pro NG a českou kulturu prioritního projektu a uvolnění finančních prostředků pro jeho první fázi, tj. pro vypsání mezinárodní architektonické soutěže pro vyzvané architekty, s čímž počítám na začátku roku 2017,“ vysvětluje Jiří Fajt.

Kluby přátel a patronů
V polovině listopadu spustila Národní galerie nový členský program Klub přátel NG. Pravidelní návštěvníci galerie mohou volit jednu ze tří kategorií členství, které nahrazují dosavadní roční vstupenku a kromě volného vstupu do sbírkových expozic a na krátkodobé výstavy přináší i řadu dalších benefitů. Jedním z hlavních témat galerie i nadále zůstává potřeba rozšiřování možností alternativních zdrojů financování mimo rámec státního rozpočtu. Na rok 2017 tak NG plánuje založit Klub patronů NG. „Naším cílem je vytvořit atraktivní a inspirativní prostředí pro setkávání, ať již je jeho cílem vzdělávání, kultivace nebo kultivovaná zábava. NG chce sdružovat aktivní jedince, kteří chtějí mít vliv na formování a směřování české společnosti. Neboť právě dnes bychom si všichni měli uvědomit, že svobodné myšlení, vzdělávání a kreativita, tedy kultura v nejširším smyslu slova, nejsou pouhým luxusem, na který se nedostává času a prostředků, ale naopak: jsou tím, co lidi spojuje, co je povzbuzuje, pomáhá překonávat obtíže a otevírat nové obzory. O úspěchu v globálním světě totiž rozhodne, zda budeme schopni využít svůj potenciál, povzbudit kreativitu a schopnost hledat nová řešení. A umění tyto skryté a cenné zdroje dokáže velmi efektivně uvolňovat,“ dodává Jiří Fajt.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*