Nová škola Chýně

Osazení školy podél severní strany parcely umožňuje zachovat její celistvý charakter s maximálním využitím školního pozemku. Vzniká vstupní předprostor s jižní orientací, který naplňuje očekávané funkce: nástupní plochy, sportovní a volnočasové aktivity, užitný parteru se stromy. Západní část areálu navazuje na zelený pás parku Višňovka a nechává tento park kontinuálně projít školním pozemkem. Část venkovní plochy školy se tak stává plnohodnotnou součástí Višňovky včetně organického tvarosloví parteru. S plánovanými stavebními akcemi v blízkém okolí (výstavba rodinných domů a bytových domů) se zároveň dle ÚP propojí park a námi řešené území s parkovou zelení na jihu. Tím vznikne pás veřejné zeleně, ve kterém bude mít škola a její poloveřejný venkovní prostor stěžejní pozici. Dané pojetí tak má potenciál stát se plnohodnotnou centralitou obce.

Základní hmota školy má lapidární tvar prodlouženého kvádru výšky dvou až tří nadzemních podlaží, k němuž jsou kolmo orientovány polozapuštěné sportovní haly na jedné straně a bazén na straně druhé (II. fáze výstavby). Prostor vymezený objekty představuje uzavřený školní areál, v jehož těžišti je hřiště.
Hlavní vstup do školy vede po střeše polozapuštěného objektu tělocvičen. Vstup zvýrazňujeme otevřenou rámovou konstrukcí „pergoly“, jejíž délka odpovídá délce polozapuštěné sportovní haly. Rámovou konstrukci tvoří betonová deska nesená betonovými sloupy. Konstrukce zároveň vymezuje poloveřejný prostor od uzavřeného areálu školy.
Hlavní vstup ústí do haly v přízemí. Přímo naproti němu je točité reprezentativní schodiště, umístěné přibližně ve třetině délky objektu. Rozděluje dispozici školy na dva díly: levá, kratší část objektu je vyhrazena poloveřejným funkcím se samostatným vstupem (aula a knihovna v 1. patře), v pravé části je jídelna se zázemím včetně respiria (1. suterén) a třídy. Třídy I. stupně zabírají především prostory přízemí a třídy II. stupně prostory 1. patra. Dílny, výtvarná tvorba a cvičná kuchyně jsou v 1. suterénu. U vstupní haly v přízemí je také přípravná třída pro 20 dětí a univerzální hala I. stupně včetně tří tříd, které mohou sloužit jako družina. Ve třídách I. stupně uvažujeme o relaxační zóně. Úroveň podlahy velké a malé tělocvičny se nachází ve 2. suterénu. Tělocvičny prosvětluje pásové okno. Posuvná, případně shrnovací stěna mezi tělocvičnami umožní jejich spojení pro zápasy v házené.

Principem dispozice školy je trojtrakt. Základní konstrukční systém je příčný stěnový a jeho modulové rozpony odpovídají hloubce tříd (á 8,5 m x 12 modulů). Hloubka traktu jižních učeben je 8 m. Před každou učebnou je šatna žáků koncipována jako lavice se stěnou s háčky.  Zároveň ve všech těchto třídách mají žáci možnost výstupu na balkon. Hloubka severního traktu je 5 m a jsou zde jazykové a ostatní specializované učebny, sborovna a vedení školy.

Ideální třída: maximum přirozeného osvětlení (bez přehřívání); maximální výhled do exteriéru s možností výstupu na balkon; u každé třídy je šatna; akustická pohoda; optické propojení s chodbou.

Jižní fasádu lemují betonové sloupy. Její horizontální členění tvoří průběžné balkony hluboké 1,2 m, které zároveň plní funkci slunolamů. Severní fasáda je uzavřenější a výškou pásových oken reaguje na organizaci dispozice. Podél fasády je běžecká dráha s délkou identickou k fasádě (100 m).
Doprava v klidu je řešena nejúspornější formou oboustranných kolmých stání u komunikace podél jižní a západní hranice pozemku školy (153 stání). 22 kolmých stání pro zaměstnance školy je umístěno před severní fasádou. Stání z betonové zatravňovací dlažby jsou vymezena pouze stromy tak, aby se minimalizovaly asfaltové plochy a podpořil koncept celistvosti zelených ploch. Parkování kol předpokládáme pod krytou „pergolou“ před vstupem do školy. Navrhovaná šířka komunikace 5 m (parkování s couváním). Organizace dopravy by ale měla být řešena v rámci celé obce a přesahuje rámec soutěžního návrhu školy.

Součástí parteru školy je i exteriérový výukový prostor (amfiteátr) ve formě apsidového násypu a s možností zastřešení. Zahradničení a pěstování rostlin se předpokládá v severovýchodní části pozemku školy.
Druhou plánovanou fází výstavby je bazén a doplňkové služby školy. Objekt je řešen jako elipsovitý prostor se zatravněnou střechou, vytvářející pocit přírodního násypu ve východní části pozemku. Hlavní prostor bazénu je prosvětlen systémem světlíků. Bazén je navržen jako nezávislý na škole a jeho součástí jsou také plochy navržené pro doplňkové služby.

Energetický koncept
Teplotní prostředí v místnostech bude navrženo s možností flexibilního řešení jak s centrálním řízením, tak s místní korekcí. Návrh koncových prvků bude proveden s rezervou pro dynamické provozování a rychlou změnu z útlumu do provozního stavu. Každý prostor bude mít možnost nastavení vlastních teplotních parametrů dle momentálních potřeb uživatelů místností.
Přirozené větrání pomocí otevíratelných oken. Ve variantě nucené větrání s intenzitou dostatečnou pro odvod vznikajícího oxidu uhličitého. Bude možno měnit intenzitu větrání v závislosti na způsobu a stupni využívání prostor. Z hlediska distribuce přiváděného větracího vzduchu bude maximální snaha o potlačení pocitu průvanu.
Jako hlavní zdroje tepla a chladu navrhujeme tepelná čerpadla v konfiguraci kapalina-kapalina. Jako alternativní zdroj je uvažována lokální plynová kotelna. Pro předpokládaný způsob využívání prostorů se použití tepelných čerpadel jeví jako energeticky nejvýhodnější model s možností využívání odpadního tepla z provozu budovy a jeho využití v pozdních jarních měsících pro přichlazení přiváděného venkovního vzduchu.
Pro nízké provozní náklady budou použity tyto nástroje: vysoká účinnost systémů zpětného získávání tepla; řízení účinnosti rekuperace v závislosti na vnějších klimatických podmínkách a teplotních parametrech vnitřního prostředí; používání adiabatického vlhčení s možností využívání odpadního tepla pro dohřátí vzduchu; vysoká účinnost větracích systémů, kdy se  SFT bude pohybovat při standardním provozu do hodnoty 3,5 kW/m3h-1; systém řízení a ovládání bude umožňovat dynamické provozování budovy; vysoký stupeň řízení systémů výroby a distribuce vzduchu, tepla a chladu.
Autorská zpráva
 

Nová škola Chýně
Mezinárodní jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.
Předmětem soutěže bylo zhotovení návrhu nové základní školy, která bude umístěna v rozvíjející se části obce Chýně (Středočeský kraj, okres Praha-Západ, k.ú. Chýně). Základní škola by měla kromě vzdělávání dětí sloužit i jako společenské a kulturní centrum místa a zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin.

Vyhlašovatel: Obec Chýně u Hostivic
Porota: Mgr. Anna Chvojková – starostka obce, Ing. Petra Vacková – místostarostka, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Mag.Arch., M.Arch.II Gabu Heindl, Ing. arch. Martina Buřičová, Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ing. arch. Ondřej Píhrt
Datum konání soutěže 25. 2. 2015 – 29. 4. 2015; výsledky byly zveřejněny 19. 5. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 64

První místo: Atelier CMJN/ François Lepeytre, Gaël Brulé, Hector Hernandez (Paříž/Francie)
Druhé místo: Andrea Ambrovičová, Radoslav Kurucz, Jana Matlovičová, Juraj Mikulaj (Bratislava/Slovensko)
Třetí místo: Martin Neruda, Jana Šťastná, Zuzana Boháčová (Praha)
Odměna: Tomáš Kozelský, Viktor Odstrčilík, Alexandra Georgescu, Victor Quiros, Tomáš Vižálek, Jaroslav Vokál, Miroslava Šešulková, Ondřej Mráz, Leo Odstrčilík (Brno)
Odměna: SLLA / Michal Sulo, Miriam Lišková, Lucia Kostrubová (Bratislava)

 
Související články:
Soutěž Nová škola Chýně 27. 2. 2015
Nová škola v Chýni  18.11.2015


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*