Novinky ve stavební legislativě

Od ledna 2015 je Česká komora architektů (ČKA) společně s ostatními komorami zřízenými zákonem oficiálním připomínkovým místem pro zákony týkající se profese architekta. Tímto krokem se ještě více posílila agenda ČKA na legislativním poli. Účast na legislativním procesu patří v současné době mezi nejdůležitější aktivity ČKA i jejích specializovaných pracovních skupin. Připomínkování je dlouhodobý a zodpovědný proces s jasně stanovenými cíli, který vyžaduje komunikaci s orgány veřejné správy, profesními komorami i dalšími institucemi a organizacemi.

V uplynulých měsících do Legislativní rady Vlády ČR přitom mířila celá řada zásadních předpisů, které ovlivní nejen výkon profese architekta jako takový, ale především také kvalitu staveb vzešlých na základě veřejných zakázek. Komora architektů tak v nedávné době např. prosadila výběr projektanta stavby na základě kvality nikoliv ceny, pomohla k ukotvení vyzvaných architektonických soutěží v novém zákonu o zadávání veřejných zakázek (tzv. užší soutěž o návrh), uspořádala kulatý stůl s tématem Metropolitního plánu či informovala členy Vlády ČR o nutnosti zachovat ve stavebním zákonu právo hlavního města Prahy vydávat vlastní stavební předpisy. Komora současně intenzivně pracuje na metodice pro zadávání veřejných zakázek, jejímž objednavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zákon o výkonu povolání
ČKA se společně se ČKAIT aktivně účastnila přípravy novely zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V rámci připomínkového řízení se Komora snažila vrátit do zákona možnost vydávat nezávazný honorářový řád, což bylo v minulosti napadnuto Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Komora následně vyjednávala podporu honorářů v Senátu v rámci uplatnění pozměňovacích návrhů senátorů. Novela byla nakonec přijata bez honorářů, nicméně v rámci rozpravy v Senátu zaznělo, že by se otázka honorářů měla otevřít při další novele zákona, a to i s ohledem na vládou přijatou Politiku architektury a stavební kultury ČR. Zohledněny byly další připomínky ČKA, které např. poskytují možnost distančních voleb do orgánů Komory. Tato změna bude dále diskutována na XXIV. valné hromadě ČKA, která se uskuteční 22. dubna 2016 na FA ČVUT v Praze.

Stavební zákon
V roce 2015 byla zpracována novela zákona, která měla výrazně zjednodušit a urychlit stavební řízení a proces výstavby. Novela byla nicméně ze strany ČKA i dalších připomínkových míst kritizována, protože namísto zjednodušení zavedla další typy řízení a celý proces spíše ještě znepřehlednila. V rámci připomínkového řízení tak bylo uplatněno velké množství zásadních připomínek. V současné době je text v Poslanecké sněmovně, kde jsou vznášeny další pozměňovací návrhy. ČKA v té souvislosti uvedla, že novelizovat stávající stavební zákon nemá smysl, a doporučila tvorbu zcela nového stavebního zákona.

Zákon o zadávání veřejných zakázek
Na konci dubna 2016 byl přijat nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dne 1. října 2016. Nový zákon ve srovnání s dosavadní úpravou obsahuje větší množství fakultativních postupů a dává tak zadavateli větší možnost volby. Zákon přináší řadu pozitivních změn včetně úspěšnější obrany proti zadávání zakázek za dumpingové ceny. U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na projektové práce je vyloučeno používat jako jediné kritérium cenu, naopak preferována jsou kritéria kvality, přičemž zadavatel by měl stanovit předpokládanou cenu zakázky. K tomu může pomoci kalkulačka projektových prací vydaná a zpřístupněná na webu ČKA. V případě soutěže o návrh kromě definování tzv. užší soutěže o návrh, zákon nepřináší zásadní změny. MMR však v mnoha jednáních se zástupci ČKA souhlasilo s úpravou původního návrhu tak, že byly odstraněny některé dosavadní rozpory se Soutěžním řádem ČKA. Ministerstvo na popud ČKA současně zvažuje založení fondu na podporu architektonických soutěží.

Metodiky pro zadávání veřejných zakázek
Komora architektů pro Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje metodiky pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce. Metodika bude podrobně popisovat postup zadávání veřejných zakázek na projektové práce buď soutěží o návrh (s následným jednacím řízením bez uveřejnění), nebo s využitím kritéria kvality (kombinace nabídkové ceny, která nesmí být dominantní, a dalších kritérií). Manuál bude rovněž obsahovat popis celého procesu zadávání včetně investičního záměru a standardů projektových služeb; důležitou součástí manuálu bude Program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových služeb, včetně možnosti stanovit předpokládané investiční náklady stavby.

Památkový zákon
Zástupci ČKA spolupracovali v rámci pracovní skupiny Ministerstva kultury ČR při tvorbě nového památkového zákona. Aktivně se snažili formou zásadních připomínek o zanesení některých činností autorizovaného architekta přímo do zákona. Návrh zákona je v současné době v Poslanecké sněmovně.

Nové Pražské stavební předpisy
1. 8. 2016 nabyly účinnosti Pražské stavební předpisy. Platnost původních Pražských stavebních předpisů schválených jako nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj pozastavena ke dni 16. 1. 2015. MMR stanovilo Hlavnímu městu Praze lhůtu 15 měsíců na zjednání nápravy rozporů nařízení se zákonem, které MMR spatřovalo zejména v nedostatku notifikace předpisu podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Na konci léta 2016, po úspěšné notifikaci Evropskou komisí, byly PSP konečně radou hlavního města schváleny. ČKA po celou dobu podporovala vznik tohoto předpisu a následně podpořila zachování platnosti PSP v projednávané novele Stavebního zákona dopisem předsedovi vlády a výrazným způsobem tak ovlivnila vnímání dokumentu Vládou ČR, což přispělo k ponechání možnosti hlavnímu městu Praze vydávat vlastní předpisy.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP poslalo v srpnu do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Předložený návrh bohužel nenaplnil slibované zjednodušení a zrychlení zákonem upravených procesů. ČKA v rámci připomínkového řízení uplatnila řadu konkrétních připomínek včetně připomínek koncepčních a obecných. Návrh zákona je v současné době v Poslanecké sněmovně.

V součinnosti s ostatními komorami a institucemi se ČKA podílela také na připomínkování dalších zákonů a předpisů – autorského zákona, zákona o znalcích, zákona o základních registrech, nařízení o úřednických zkouškách, zákona o oceňování majetku, zákona o evidenci tržeb, zákona o uznání kvalifikací, zákona o ochraně hospodářské soutěže, materiálu o Evropsky významných lokalitách, zákona o civilním letectví atd.

Prostor k diskusi nad Metropolitním plánem
ČKA v listopadu 2016 uspořádala kulatý stůl, který si kladl za cíl nalézt východisko ze situace, jež v Praze nastala v souvislosti s přípravou nového pražského územního plánu. Kulatý stůl se uskutečnil za účasti zástupců Komory, náměstkyně primátorky a určené zastupitelky pro pořízení územního plánu Petry Kolínské a dalších zástupců odborné veřejnosti a veřejné správy. Z diskuse, která u tohoto kulatého stolu proběhla, vzešlo deset bodů doporučení, které se týkaly role Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) při zpracování tzv. Metropolitního plánu, role pořizovatele, komunikace mezi subjekty, autorských práv atd.

www.cka.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*