Oprava Hrobky českých králů

Obnova podzemních prostor v katedrále sv. Víta na Pražském hradě po téměř 90 letech od zpřístupnění Královské hrobky přináší nový zážitek z jedinečného místa v Čechách. Pokusili jsme se o soudobou interpretaci subtilních a vysoce citových zdrojů naší národní identity.
Rekonstrukce těchto prostor byla nezbytná, od jejich zpřístupnění pro veřejnost v roce 1929 nebyly až na dílčí úpravy systematicky opraveny a jejich opotřebení už bylo za hranicí udržitelnosti. Mimo jiné k tomu přispěly i zhoršené klimatické poměry v podzemí katedrály, nedostatečně řešené nepříliš funkčními úpravami vzduchotechniky.
Rozhodujícím impulsem k vypracování projektu na opravu podzemních prostor včetně nové elektroinstalace, klimatického řešení a restaurování povrchů a konstrukcí byly oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. v květnu 2016. Jednalo se zejména o železobetonové konstrukce zastropení a podpor podzemí, pískovcové dlažby, zasklená vstupní vrata, kovaná mřížová dveřní křídla a zábradlí, pískovcová obložení a bronzové dveře a okno do Královské hrobky (autor arch. Kamil Hilbert). Dále o interiér hrobky s mramorovou dlažbou, skleněnou mozaikou na klenbě a kamennými či bronzovými sarkofágy (autor arch. Kamil Roškot). S těmito historickými a vysoce kvalitními prvky interiéru podzemí katedrály s nadčasovou hodnotou však neladilo osvětlení s průmyslovými svítidly a přiznaným rozvodem, nabílení a tím i zvýraznění železobetonových konstrukcí a vysoké opotřebení všech návštěvnicky dotýkaných povrchů. Projekt proto kromě restaurování a repasí hodnotných povrchů a prvků podzemí katedrály řešil i dílčí doplňky, kterými bylo nové osvětlení včetně rozvodů elektřiny a výměnu hlavního rozvaděče a v neposlední řadě také nezbytný projekt nového větracího systému.

Projekt byl zpracováván se zřetelem k maximální ochraně stávajících prvků, které lze rozdělit do dvou kategorií: na povrchy a prvky ARCHEOLOGICKÉ a na povrchy a prvky ARCHITEKTONICKÉ. Tyto dvě kategorie jsou interpretovány tak, aby se i pro nepoučeného diváka stala návštěva Královské hrobky výjimečným zážitkem a zároveň byla i citlivě prezentována pieta jedinečného místa.
V projektu byl velký prostor věnován také návrhu restaurátorského ošetření archeologických povrchů, fragmentů maleb či omítek, prvkům románské či gotické doby a stejně tak restaurování či repasi vložených prvků architektů z 20. až 30. let 20. století. Nově bylo řešeno natření povrchů všech železobetonových konstrukcí tmavou barvou tak, aby byly tyto nezbytné a mnohdy nahodilé konstrukce potlačeny ve prospěch „zviditelnění“ románských či gotických prvků. Zároveň má nové osvětlení podpořit vyznění architektonicko-archeologických hodnot prezentovaných návštěvníkům v jejich putování podzemím ke Královské hrobce, která je svým intenzivním nasvícením vyvrcholením celé pouti. Po nahlédnutí do jejího interiéru má návštěvník krátký čas na rozjímání u informačního panelu.

V prostoru lodi katedrály se oprava podzemí projevila pouze novými větracími komínky, které navazují na stávající větrací průduchy. V dlažbě pak byla znovu osazena původní, ale pro odvětrání upravená deska, zakrývající někdejší vstup do podzemních prostor Hrobky.

 Návštěvnický provoz
Do podzemí katedrály návštěvníka vede schodiště z Kaple sv. Kříže. Návštěvník prochází Kryptou sv. Kosmy a Damiána okolo nálezů románské baziliky k mříži, oddělující nepřístupný prostor podzemí Kaple sv. Václava (Václavova rotunda) s nově nasvíceným hrobem sv. Václava.
Další cesta vede spojovacím prostorem okolo románské apsidy Spytihněvovy baziliky do Zádušního prostoru, kde jsou vystaveny restaurované architektonické fragmenty a náhrobky. Nepřístupným prostorem pro běžné návštěvníky je bývalý ambit, který ve své zadní partii skrývá zařízení pro větrání podzemí. Po několika schodech se ocitáme v předsálí Královské hrobky – Kapitulním domě. Po nahlédnutí do zářící, nově osvětlené Královské hrobky skrz prosklené Hilbertovy dveře je návštěvník veden zpět do Záduší, kde shlédne video a informace o stavebním vývoji katedrály a stejnou cestou jakou přišel, odchází k východu z podzemí zpět do Kaple sv. Kříže.

Archeologické prvky
Historické nálezy kamenných opracovaných prvků byly ošetřeny a rozděleny do dvou skupin: část je vystavena v prostorech podzemí, část ukryta v prostorech Krypty sv. Kosmy a Damiána. Vystavené prvky byly restaurovány, stejně tak byly očištěny a případně restaurovány povrchy historického zdiva, základů a dlažeb. Restaurovány byly také fragmenty románských nástěnných maleb a omítek. Restaurovaná historická dlažba byla prezentována volným kladením do stávajícího povrchu s vysypáním a těsněním spár jemným štěrkem.
V Zádušním prostoru se restaurovaly originální kamenné či betonové prvky (náhrobky a Hilbertův plán katedrály) a doplnila se železobetonová lavice, na které jsou vystaveny vybrané architektonické kamenné články. Omítky v této prostoře byly z velké části provedeny nově na bázi vápenných povrchů s okrovou barvou.
Vybrané povrchy původních archeologických terénů byly na základě rozhodnutí Archeologického ústavu AV ČR zakryty geotextilií a zasypány jemným štěrkem. Zábrany proti sesuvu těchto zásypů jsou navrženy v kombinaci nerezových tahokovů a nerez mříží s balotinovaným povrchem.

Architektonické prvky

Železobetonová stropní konstrukce a podpůrné pilíře
Povrchy těchto konstrukcí byly očištěny, otvory po úchytech rozvodů a osvětlení vytmeleny cementovou maltou. Poté byly konstrukce penetrovány a natřeny černou barvou s příměsí slídy, která sjednotila a vizuálně potlačila jejich optické působení ve prospěch archeologických a architektonických historických povrchů a prvků. 

Dlažby a schodišťové stupně
Hilbertovy dlažby a stupně z pískovce byly pokryty zaschlými žvýkačkami, prošlapány a hloubkově zašpiněny. Prošlapaná místa byla vyjmuta a doplněna shodným materiálem (filuňky). Dlažba byla očištěna, přebroušena a spáry přetmeleny v barvě dle původního tmelu.

Kovaná zábradlí a mřížová dveřní křídla
Prvky z kovaných želez byly repasovány, zvláštní zřetel byl věnován vstupní mříži do podzemí z Kaple sv. Kříže. Veškeré otáčecí čepy, závěsy křídel, kliky a zámky byly repasovány, povrchová úprava všech prvků byla provedena podle původních nálezů – na očištěném železe nátěr suříkem a následně grafitová čerň. Dle požadavku projektu VZT byla vstupní mříž nově zasklena čirým sklem.

Podlaha a strop Královské hrobky
Povrch mozaiky na klenbě byl očištěn, omyt, vypadaná místa vyspravena za použití totožných skleněných kostiček. V čele hrobky je obnovená větrací mřížka z bronzu.

Mramorová ornamentální dlažba byla očištěna, byly vytmeleny praskliny a spáry dle původního tmelu. Poté byla dlažba vyleštěna a penetrována. Pozornost byla věnována i místům s výkvětem solí, která by ale po obnovení cirkulace vzduchu v prostorech podzemí měla časem zmizet.

Kamenný portál Královské hrobky
Portál z červeného pískovce s českým lvem z barevných mramorů ve znaku byl očištěn, osahaná místa zbavena nánosů nečistot a ošetřen včetně vyspravení spár (v jejich horní partii je vedena trasa nového osvětlení). Portál je opraven z obou stran, tedy i z interiéru hrobky, kde je do spár mezi kameny kotveno nové osvětlení. Bronzový trn pod českým lvem byl obnoven, vyleštěn a patinován pro účely zavěšení věnců.

Dveře a okno Královské hrobky
Bronzové rámy a mřížové výplně dvoukřídlých dveří a pevného okna byly navráceny do původního stavu dle návrhu arch. Kamila Hilberta. Dodatečné úpravy s osvětlovacími tělesy a oplechováním spodních výplní dveří byly odstraněny.

Kamenné a kovové tumby Královské hrobky
Povrchy všech tumb byly očištěny a ošetřeny tak, aby se navrátil původní zamýšlený efekt kontrastu lesklých kamenných a matných kovových objemů dle návrhu arch. Kamila Roškota. Stejně tak se restaurovaly oba původní cínové sarkofágy.

Osvětlení, trasy elektrorozvodů a rozvaděč
Stávající trasy elektrorozvodů byly odstraněny a nová vedení včetně nedávných tras pro vytápění lavic v chóru Katedrály jsou vedena v nových kabelových žlabech natřených na černo. Stopy po průmyslových osvětlovacích tělesech i po trasách kabelů jsou v železobetonových konstrukcích zatmeleny cementovou maltou. Rozvaděč byl odstraněn, ale nika po něm je osazena rozvaděčem novým včetně rezervy pro případné další elektrozařízení.

Dobové informační tabule
Dožilé eternitové tabule s popisy historických prostorů, kotvené do originálních archeologických povrchů byly odstraněny a otvory po jejich připevnění zatmeleny. Veškeré návštěvnické informace a popisy archeologických či architektonických situací v podzemí katedrály se nacházejí na informačním panelu v prostoru Záduší.

Nové architektonické prvky a povrchy

Zábrany a chodníčky s nerezovými mřížkami
Pro ochranu veškerých cenných archeologických terénů či architektonických povrchů byla navržena železná šopovaná kovaná zábradlí s povrchem z grafitové černi, doplněná výplněmi z balotinovaných nerezových mříží. Z vnitřní strany zákrytu je nerez tahokov, zachycující zásypy archeologických terénů z jemného vypraného štěrku. Stejným způsobem je navržen i chodníček s oboustrannými ochrannými zábranami, kladený do štěrkového lože.
Kombinace mřížkového materiálu s tahokovem na vnitřní straně, umožňuje odvlhčování zasypaných archeologických terénů či přímo odhaleného geologického podloží.

Nové trasy elektro, osvětlení a jeho zákryty
Nové osvětlení podzemí katedrály má emotivně potvrdit význam jedinečného místa v naší zemi a symbolicky vygradovat pouť k uctění památky českých panovníků v Královské hrobce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro LED osvětlení o různých intenzitách i barvě světla k odlišení stavebních etap, prezentovaných v trase podzemí směrem k zářícímu prostoru Královské hrobky jako ideovému centru celého podzemí katedrály. Trasy osvětlení vedou v nerezových žlábcích, ve vybraných pohledových místech jsou odstíněny atypickými nerezovými kryty, zabraňujícími oslnění návštěvníků. Jde zejména o prostory Krypty sv. Kosmy a Damiána, spojovací prostor a Kapitulní dům. V ostatních prostorech podzemí včetně Královské hrobky jsou svítidla pohledově skryta, takže návštěvníci vnímají nasvícení prezentovaných povrchů jakoby zdrojů světla.
Svítidla mají tmavě šedou až černou barvu včetně napájecích lišt. Typové nerezové žlaby tras elektro včetně stínicích krytů jsou natřeny stejným odstínem jako nátěry železobetonových povrchů. To samé platí pro čidla VZT a jejich přívodní kabely. Nově osazený rozvaděč je na stejném místě jako jeho předchůdce, ale pod novým nerezovým balotinovaným krytem.

Informační stéla se vzduchotechnikou
V Zádušním prostoru se po odstranění schodiště a úpravě otvoru v klenbě instalovala nerezová konstrukce, nesoucí VZT jednotky a současně sloužící jako informační panel. VZT jednotky jsou opláštěny zvukově tlumicí izolací a jejich nasávací otvory z prostoru Záduší po celém obvodě zakryty nerezovou balotinovanou mřížkou. Odvod vzduchu je do nových bronzových mřížek v upravené desce krytu v podlaze katedrály.
Opláštění  konstrukce tvoří stélu s LCD obrazovkou na jedné straně a s informacemi o stavebním vývoji katedrály a Královské hrobky na straně druhé, je kotven do pískovcové dlažby Zádušního prostoru a vybaven potřebnou elektronikou. Vyroben byl ze dvou plátů nerezu s balotinovaným povrchem a jeho boky jsou kryty stejně jako vrchní zákryt VZT nerez mřížkou.

Větrací komínky v chóru katedrály
V prostoru lodi katedrály byly na větrací průduchy z podzemí osazeny nové větrací komínky. Nacházejí se na dvou místech: za kovanou renesanční mříží Císařského mauzolea, jsou do bronzových límců nasunuty čtyři válce z matného skla, které kolem mramorového mauzolea vytváří iluzi velkých svící.
U dvou sloupů v interieru katedrály jsou na stávající výdechy osazeny dva patinované bronzové sloupky s mřížkou.

Deska do krypty z podlahy transeptu katedrály
Krycí deska dřívějšího vstupu do podzemí má bronzový lem, čtyři otvory pro kryptoháky kryté bronzovými čtverci a složitý vzor z několika barevných mramorů, navazujících na art-deco výdlažbu katedrály. Pro výdech VZT byly dva čtverce kamenných vzorů vyjmuty, deska proříznuta a vzniklé otvory nově kryty bronzovou mřížkou stejné povrchové úpravy jako ostatní bronzové detaily desky. Odsávací otvory navazují na výdechy VZT jednotky, umístěné ve stéle v Zádušním prostoru.

Pohřební sarkofág
Do stávající hrobové jámy ve Václavově rotundě byly pohřbeny ostatky pravděpodobných přemyslovských knížat, označované jako K1 a K2. Kosti byly vloženy do olověných schránek s autentikami. Tyto schránky nestejných velikostí jsou vloženy do malého sarkofágu, vysekaného z jednoho kusu černé, vysoce leštěné žuly.

Nerezová stéla u vstupu do Královské hrobky z kaple sv. Kříže
Stélu tvoří dva nerez balotinované pláty uprostřed s plátem z bronzu. Do vrchní desky je vyřezán nápis „Královská hrobka“ a stylizovaná Svatováclavská koruna. Stéla stojí na podlaze kaple sv. Kříže u mříže, uzavírající vstup na schodiště do Hrobky v podzemí katedrály.

Autorská zpráva

 

 

 

Investor: Správa Pražského hradu
Generální projektant: DAM architekti s.r.o. – Ing. arch. Petr Malinský, Ing. arch. Gabriela Šatrová
Větrací systém podzemí katedrály: Ing. Jan Červenák,TP s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*