Otevřený rozpočtový formát má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) se dohodla na spolupráci s dodavateli softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů. Pět ze sedmi nejvýznamnějších hráčů na českém trhu se bude společně podílet na vývoji otevřeného rozpočtového formátu (ORF). Ten zajistí, že pracovníci připravující rozpočet stavebních zakázek budou moci sdílet rozpočty nezávisle na softwarové platformě a v budoucnu je přenášet přímo s digitálním modelem stavby. Tím budou mít k dispozici přesnější a jednoznačná vstupní data a jejich práce bude efektivnější. Česko tak dosáhne dalšího milníku na cestě ke Stavebnictví 4.0.

Memorandum uzavřené mezi Českou agenturou pro standardizaci a dodavateli nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů otevírá cestu k efektivnějšímu předávání a sdílení, a tím větší přehlednosti při posuzování veřejných stavebních zakázek. Dodavatelé počítačových programů pro oceňování staveb se rozhodli spolupracovat s odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci na přípravě takzvaného otevřeného rozpočtového formátu (ORF) a následně se podílet i na jeho budoucí správě. ORF se stane součástí formátu IFC, který je celostátně podporovaný formát pro digitální modely stavby (BIM model).

Efektivnější práce rozpočtem a větší přehlednost
Metoda BIM bude nejpozději od roku 2023 povinnou pro všechny veřejné stavební zakázky s cenou vyšší než 150 milionů korun. Spolupráce klíčových dodavatelů software pro tvorbu rozpočtů znamená, že tyto nástroje budou schopné jednoduše přenášet obsah rozpočtu mezi jednotlivými stavařskými profesemi bez ohledu na jejich používané software. Zájemci o vypisované veřejné zakázky tak nebudou muset používat stejný software, jaký používá zadavatel. A přesto budou mít jistotu, že mohou bezpečně odevzdat svou nabídku digitálně. 

Je to zásadní krok k digitalizaci. Dnes je totiž i u rozsáhlých staveb rozpočet dodáván v podobě velmi komplikované tabulky o mnoha řádcích a sloupcích. To s sebou nese značnou neefektivitu při přenosech, nejistotu při zacházení s daty v nich uložených a především riziko chyby. Naopak při budoucím propojení rozpočtu s digitálním modelem stavby, který připravovaný formát ORF umožňuje, se bude v jeho částech mnohem snadněji orientovat a posouzení nabídky se tak výrazně zefektivní.

„Tak jako pro všechny veřejné zadavatele, i pro nás je rozpočet jedním z klíčových parametrů stavby, proto potřebujeme, aby jeho data byla zaručeně otevřeně předávána a sdílena,“  říká tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. „Spolupráce hlavních dodavatelů rozpočtovacích programů na vytvoření jednotného otevřeného datového formátu pro pozemní i dopravní stavby nezávislého na softwarové platformě je velký příslib do budoucna. Věříme, že vzájemnou spoluprací s ČAS, kde se promítnou naše zkušenosti z oblasti dopravních staveb, získáme ucelený pohled na všechny stavby,“ doplňuje.

Již dnes vzniká množství digitálních dat o stavbách, během jejich životního cyklu, ale často dochází ke ztrátě některých informací. Digitální data se totiž často převádějí do Excelu a pak zpětně pracně konvertují do jiných softwarových řešení. „I když většina stavařů již dnes pracuje na počítači, každý používá jiné nástroje. Proto je často problém efektivně a zaručeně předávat si data v digitální podobě,“ vysvětluje Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Cílem Koncepce BIM je pomoci sjednotit strukturu stavebních dat prostřednictvím Datového standardu staveb (DSS). To umožní sdílet data z celého informačního modelu stavby během životního cyklu stavby. Je přitom zásadní, aby byl do celého procesu efektivně zapojen i rozpočet a s ním související činnosti.“

Datový standard staveb bude mimo jiné definovat strukturu dat ukládaných do otevřeného formátu IFC. Díky tomu bude možné s digitálním modelem efektivně pracovat v různých nástrojích, které používají stavařské profese. Spolupráce klíčových dodavatelů software pro tvorbu rozpočtů na rozšíření formátu IFC o rozpočty jim umožní nabídnout přidanou hodnotu pro všechny projekty, kde vznikají digitální modely. Neznamená to ale, že by rozpočet musel vždy existovat jako součást samotného modelu stavby. Formát ORF bude umožňovat přenášet i jen rozpočet samotný tak, aby ho bylo možné využívat na všech stavbách ihned. Při tvorbě rozpočtu se ale čím dále víc využívá předností digitálního modelu a tak provázání rozpočtu v jednom formátu má velkou perspektivu do budoucnosti. Rozpočtář si tak bude moci například zobrazit celkovou plochu vnitřních stěn stavby a hned vidět, jak se promítají v rozpočtu.

Otevřený rozpočtový formát umožní nejen přenášet data pro základní proces poptávka/nabídka, ale i cenové podklady pro změny a dodatky a samozřejmě u měřených kontraktů i výkazy měsíční prostavěnosti. Vše navíc může probíhat v digitální podobě, což výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu přenášených informací. I proto se ČAS zavázala v uzavřeném memorandu k záměru zajistit spolupráci klíčových veřejných zadavatelů, aby se formát ORF stal jediným formátem pro oblast oceňování v režimu veřejných zakázek. Což má již první výsledek začleněním expertů ze SFDI, ŘSD a SŽ do přípravy formátu.

Výhoda pro rozpočtáře i zadavatele
Aktuálními účastníky memoranda je pět významných dodavatelů software pro tuto oblast, společnosti Callida, First Information Systems, IPOS – SOFT, Proconom Software a ÚRS CZ. Na přípravě formátu spolupracují také experti klíčových veřejných zadavatelů z oblasti dopravy, SFDI, ŘSD a SŽ. Jejich úlohou je zajistit, aby výsledný formát zohledňoval jejich specifické požadavky a zajistil kontinuitu jejich současných procesů. Výsledky práce expertní skupiny budou pravidelně zveřejňovány a sdíleny s celou odbornou veřejností, aby byl dodržen princip otevřenosti. 

Pro veřejné zadavatele i stavební firmy to znamená zásadní svobodu při volbě aplikací, ve kterých pracují se zárukou přenosu rozpočtů mezi nimi. Rozpočty v ORF budou mít možnost načíst a korektně zobrazit všechny u nás používané aplikace. „Oceňování staveb je velmi specifická uzavřená oblast, kdy na českém trhu existuje pouze sedm dodavatelů počítačových programů pro tvorbu stavebních rozpočtů,“ vysvětluje Jaroslav Nechyba a dodává: „Proto jsme měli velký zájem i o zapojení zbylých dvou hráčů. Ti se ale zatím rozhodli ke spolupráci na vytvoření otevřeného formátu nepřipojit.“ 

I přes neúčast dvou dodavatelů tak získají uživatelé všech systémů pro rozpočtování jistotu, že budou moci přímo ve svých nástrojích efektivně oceňovat nabídky obsahující digitální model stavby (BIM) pořízené v jiných systémech. Díky tomu budou moci zadavatelům nabídnout digitální model rozpočtu ke sdílení v otevřeném formátu se všemi výhodami, které to přináší. Pro obě strany zmizí riziko, že se nepodaří digitální data správně načíst či odevzdat, což by pro uchazeče o veřejnou stavební zakázku mohlo snížit jeho šance uspět. Formát ORF má velkou naději se stát standardem pro celou oblast rozpočtů, nikoliv jen veřejných zakázek. Těžit z jeho přínosů mohou totiž i soukromí zadavatelé.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*