Park Gustava Mahlera v Jihlavě

Fotogalerie ke článku (6)

Prostorové zobrazení řešeného území

Prostorové zobrazení řešeného území

Řešený prostor před realizací

Řešený prostor před realizací

Celkové řešení

Celkové řešení

Hmotové a architektonické řešení návrhu

Hmotové a architektonické řešení návrhu

Zelená brána - vstup do historického centra

Zelená brána - vstup do historického centra

Širší vztahy

Širší vztahy
Celá fotogalerie (6)

Zadání města Jihlavy do soutěže Cena Petra Parléře 2006:
Jedná se o městský prostor navazující na obchodní ulici Benešova směřující od Masarykova náměstí situovaný na území středověkého hradebního parkánu na hranici vnitřního středověkého města v místě bývalé židovské synagogy. V současné době je v této lokalitě umístěno městské tržiště. Cílem města je v těchto prostorách umístit sochu Gustava Mahlera doplněnou dalšími motivy od prof. Koblasy (ptáci, brána, fontánka) a vytvořit příjemný oddechový městský prostor s odkazy na dílo G. Mahlera a židovství.
Předpokládaná realizace: do roku 2010 (oslavy výročí narození G.Mahlera, slavnostní odkrytí sochy)

Návrhy pro Jihlavu v soutěži o Cenu Petra Parléře:
č.13 Autoři: Ing. Vít Doležel, Ing. arch. Martin Laštovička
č.15 Autoři: Bc. Klára Staňková, Bc. Magdalena Činovská, Ing. Ondřej Nečaský, Bc. Stanislav Schwarz
č.21 Autoři: Jiří Žid, Jana Hlavová
č.22 Autoři: Jakub Chuchlík, Ida Čapounová
č.23 Autor: Ing. arch. Tomáš Pavlas
 
Radní odsouhlasili podobu parku Gustava Mahlera
(převzato z oficiálních stránek města Jihlavy)
Současnou tržnici a parkoviště nahradí pomník a park. Na soše skladatele pracuje Jan Koblasa.
Kdo v následujících třech let nenavštíví dnešní tržnici a parkoviště na Benešově ulici v Jihlavě, bude se v roce 2010 asi hodně divit. Právě v roce 2010 by měla Jihlava oslavit 150. výročí narození věhlasného skladatele a dirigenta Gustava Mahlera otevřením nového parku a odhalením jeho pomníku. Rada města Jihlavy schválila návrh zpracování parku, kterému budou vévodit plastiky předního světového sochaře Jana Koblasy.
 „Chceme, aby už letos začal archeologický průzkum. Tři roky se mohou zdát jako dostatek času, ale je to velký projekt, který vyžaduje velké množství různých úkonů. I samotný archeologický průzkum může naše současné představy o parku změnit. A my si v roce 2009 chceme být jistí, že o rok později nebudeme nic dohánět na poslední chvíli,“ uvedl náměstek primátora Josef Kodet.
Zpracování Parku Gustava Mahlera bylo jedním z témat letošního ročníku prestižní architektonické soutěže Ceny Petra Parléře. Na jihlavské téma vzniklo šest návrhů. Nakonec v očích nejen jihlavských radních zvítězil projekt architekta Martina Laštovičky a Víta Doležala. „Park bude zmenšenou krajinou. Okolo ní umístíme kamenné ptáky, symbolicky naslouchající Mahlerově hudbě, počítáme i s vodními prvky, což bude kromě jezírka i deset vodotrysků. Ty symbolizují deset symfonií Gustava Mahlera,“ popsal při prezentaci na radnici Laštovička. „Je to návrh, který nejlépe vystihuje myšlenku Mahlerovy hudby. A také se nejvíce přiblížil myšlence mistra Jana Koblasy, který pracuje a samotném soše a dalších uměleckých prvcích. A do třetice se pojetí architekta Laštovičky nejvíce blížilo představám občanského sdružení, které vybudování pomníku připravuje,“ shrnula i za radní města Jihlavy náměstkyně primátora pro oblast kultury Irena Wagnerová. „Park by zároveň měl být branou do centra. Rádi bychom některé motivy nebo myšlenky parku přenesli i dál do města,“ řekla náměstkyně Wagnerová.
Park vznikne na místě někdejší židovské synagogy. „To si s myšlenkou parku nevadí, naopak se to přímo doplňuje. Mahler do synagogy chodil. Očekáváme výsledky průzkumu, se základy stavby v pojetí parku počítáme,“ doplnila ještě Irena Wagnerová. „Park bude lemován původními jihlavskými hradbami, na baště by mohla vzniknout vyhlídka s kioskem, ve kterém by se mohly prodávat mimo jiné suvenýry s mahlerovskou tematikou,“ plánuje architekt Laštovička.
Napsal: Radek Tulis
 
Přijatý návrh (Martin Laštovička, Vít Doležel)
Výchozí zásady :
- Krajina obklopená městem  ( princip členění plochy )
- Nový vstup do historického města - nové řešení hradebního parkánu zdůrazňující provázanost jeho částí tvoří současně logický závěr pěší zóny v ul. Benešově a rehabilituje vstup do historického města
- Oživení historických stop města - očištění historických stop z různých dob (hradby a jejich části, parkán, předpokládané zbytky synagogy) a jejich začlenění do nového řešení
- Kompozice sochařských děl  — orientace pomníku : Neexistuje jedna kompoziční osa, proto nepovažujeme za dobré tvrdé osové uspořádání. Významný pohledový směr vede od jihovýchodu z ul. Benešovy. Nové pohledy přibudou z pobytového parteru parkánu (od východu).
Navrhovaná kompozice sochařských děl byla konzultována a schválena od sochaře Jana Koblasy , autora sochy Gustava Mahlera, kamenných ptáků, ryb a fontány. 
Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek
 
Popis  řešení
Pomník Gustava Mahlera je umístěn ve zvlněné zmenšené krajině (zvlnění odpovídá vysočině). Jedná se o pobytový travnatý terén, ze stran nevzhledných dvorů a domů osázen ochranným pohledovým stromovím. Směrem k zachovalé hradební zdi spadá zvlněný terén do vodní plochy, která je ohraničena nízkou první hradební zdí. Voda přirozeně patří do zmenšené krajiny, ale i symbolizuje historický vodní příkop, který se v těchto místech nacházel. Za zmíněnou první hradební zdí již v hradebním parkánu bude umístěno deset vodotrysků (symbolicky deset Mahlerových synfonií). Přes vodní hladinu směrem k Mahlerově soše je položen mostek z kamenného monolitu. U břehu se nachází stejně orientované kamenné ryby.
Kamenní ptáci jsou natočeni k Mahlerovi . Ptáci v parkánu a na náměstí synagogy jsou branou. Kamenný pták v čtverci, který ukončuje historickou ulici Benešovu upozorňuje na Mahlera již při pohledu z historického centra města. Další pták při úpatí zmenšené krajiny je menší a naslouchá přímo v krajině. Poslední kamenný pták je na hradbě ulice Věžní , vítá a vábí návštěvníka ze strany za hradbami.
Krajinný terén na jihu spadá a zasahuje do bývalého půdorysu synagogy, který je vyřešen jako malé snížené náměstíčko, pro pořádání venkovních hudebních produkcí (představa pouličních muzikantů). Pravidelná geometrie půdorysu synagogy přerůstá do pobytové vydlážděné plochy s kamennými pilíři o různých výškách (výšky na sezení, výšky stolů, výšky patníků), které jsou v osnově rozmístěny na začátek ul. Benešova a jeho okolí.
Za zmenšenou krajinou se nachází parková cesta z kamenných vějířově položených kostek, která je ohraničena Rododendrony a na ni navazují cestičky mezi zmenšenými kopci směrem do nitra krajiny. Podobně lze nastupovat do zmenšené krajiny z parkánu, po cestičkách i kamenném mostku i z druhé strany podél menšího ptáka a synagogy.
Hradby jsou v ploše propojeny pásy z kočičích hlav, ty vymezují i dlážděný čtverec na konci historické ulice Benešové z kamenné plošné dlažby. Ulice Věžní směrem od brány Matky Boží proniká úrovňově do parkánu mezi hradbami, který navrhujeme snížený do úrovně parkánu u zmenšené krajiny. Výškový rozdíl vyrovnají rampy. Blíže k hradbám je rampa výhledová se schodištěm. Parkán je řešen jako park s povrchem střídavě travnatým a z minerálního betonu. V parkánu jsou umístěny stromy vždy dva a dva po straně čtverce, který ukončuje Benešovu ulici (orámování konce ulice) a dále pro oživení parkánu tak, aby nedošlo k ovlivnění pohledů směrem k soše Mahlera a jeho ptáků.
Ulice Věžní je celá vydlážděná v ploše z kamenných kostek ve vějířovém uspořádání.
Zachovaná hradební zeď s půlkruhovou otevřenou baštou se doplní kovaným schodištěm k baště s vyhlídkou na hradbách chráněnou kovaným zábradlím (z hradeb lze spatřit celek — zvlněnou krajinu, sochu, vodu, ptáky a náměstí synagogy s kamennými pilíři).
 
Vztah k  územnímu plánu města a naplnění soutěžních podmínek                                       
Řešený prostor je otevřenou ránou v organizmu města, a to po probourání historických hradeb (v 19.století ) a dále po vypálené a zbořené židovské synagoze (v  roce 1939 ) . Od doby bourání nebyl tento významný městský  prostor záměrně urbanisticko-architektonicky upravován. Přitom jde o nejvýznamnější vstup do městské památkové rezervace a zároveň vstup na nejživější pěší zónu města. Soutěžní podmínky i územní plán města návrhem naplňujeme.
 
Zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení
K návrhu jsme nejprve přistupovali po stránce urbanistické , hledali jsme nejdůležitější kompoziční osy města, vstupy do historického centra, památná místa. Objevené prvky jsme se dále snažili zapojit do  architektonické kompozice soch od sochaře Jana Koblasy  ve spojení s krajinou ( parkem ) obklopenou městem.  
 
Zhodnocení přínosu navrženého řešení pro prostředí centra města
Vznikne příjemný oddechový městský prostor s odkazem na dílo G.Mahlera a židovství a zároveň se vybuduje nový vstup ( symbolicky plošným čtvercem , kamenným ptákem a orámovaný stromy a historickými hradbami ) do nejživější části města, který v současnosti neexistuje .
 
Zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům zadání
Cílem zadání bylo v prostorách současné tržnice umístit sochu Gustava Mahlera doplněnou dalšími motivy od prof. Koblasy (ptáci, brána, fontánka ) a vytvořit příjemný oddechový městský prostor s odkazy na dílo G. Mahlera a židovství. V návrhu se snažíme naplnit tento cíl , umístění soch i návrh okolního prostředí jsme konzultovali osobně s panem sochařem Janem Koblasou, a dále navrhujeme obnovit  půdorys zbořené synagogy formou pobytového náměstíčka , v jehož zpevněném povrchu budou umístěny nalezené fragmenty původní dlažby a zdiva. Náměstíčko- synagoga je začleněno do zmenšené krajiny a „vstupní brána“ z kamenných ptáků je jeho součástí. 
 
Aktuální zpráva ČTK 28. srpna
Stavba parku Gustava Mahlera v Jihlavě začne během letošního září. Stavební práce budou stát téměř 32 milionů korun, dalších téměř šest milionů budou stát další úpravy a Mahlerova socha od akademického sochaře Jana Koblasy. Model sochy už byl převezen do slévárny v Kutné Hoře a je připraven k odlití. Hrubá stavba by měla skončit v září 2009. Plochy se poté zatravní, na jaře 2010 se osadí kamenné prvky a socha, řekl dnes novinářům primátor Jaroslav Vymazal.
Součástí parkových úprav budou také kamenní ptáci, kteří budou vytvářet bránu do parku, a ryby, jež budou z hranolů chrlit vodu do jezírka. Projekt by měla podpořit evropská dotace, která by měla pokrýt 92,5 procenta nákladů. "Město však stavbu v září zahájí i za předpokladu, že dotaci nezíská. Mohl by totiž být ohrožen termín dokončení," řekl Vymazal. Radnice chce park otevřít v roce 2010 při oslavách 150. výročí Mahlerova narození.
Park vznikne na někdejším tržišti poblíž centra, v místech, kde do 30. března 1939 stávala židovská synagoga. Zničena byla při požáru, který založili nacisté. Na místě budoucího parku už zmizela asfaltová plocha a prostor prozkoumali archeologové.
Do oslav 150. výročí Mahlerova narození zbývají dva roky. Letos město i kraj Vysočina podpoří sedmý ročník hudebního festivalu Mahler Jihlava 2008 - Hudba tisíců, 19. září ho zahájí Mahlerova sedmá symfonie. Součástí programu bude otevření zrekonstruovaného Domu Gustava Mahlera, v němž bude vernisáž malíře a hudebního skladatele Vladimíra Franze.
Vernisáž se připravuje také v Kalištích u Humpolce, kde se Mahler 7. července 1860 narodil. Když mu byly tři měsíce, rodina se přestěhovala do Jihlavy. V 17 letech pak odešel na studia do Vídně.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*