Park U Ježíška

soutěžní návrh

Architektonicko-krajinářská soutěž: 2002, 1. místo
Autoři: Maxim Turba, Marek Lehmann, Jan Vyškovský
Klient: Statutární město Plzeň
Rozloha: 6 ha

Základním motivem návrhu je vytvořit jednoduchý, přehledný a funkční park. Návrh respektuje prostorový kontext, především konfiguraci stávajících významných staveb (obou kostelů, z nichž kostel sv. Mikuláše je prostorovou dominantou na ostrohu, a mikulášského hřbitova). Návrh zohledňuje blízkost řeky a vyrovnává se s problematickým prostředím výrobních hal a autobusového nádraží na protější straně řeky a dopravně zatíženým mostem Milénia. Návrh se snaží rehabilitovat areál kostela U Ježíška a vytváří v parku i nezbytné zázemí pro denní rekreaci obyvatel přilehlé městské části Slovany a Bory. Cílem je přilákat obyvatele do parku za sportem i kulturou, náplň parku by měla vyhovovat požadavkům všech věkových skupin obyvatel.

Stavební prvky a stavby v parku jsou soustředěny především do přirozeného centra v areálu kostelíku U Ježíška, který je pojat jako uzavřená kompozice budov s kulturními funkcemi. Do stávající „stodoly“ je umístěno technické zázemí parku. Dalšími funkcemi jsou nově navržená galerie, zázemí pro alternativní divadelní scénu — ta může pro svá představení v průběhu léta využívat i střední plochu prostranství. Dále jsou navrhovány kavárna a restaurace. Vlastní kostelík lze využít jako pro pořádání koncertů či výstav doplňujících program galerie.

V parku je navrženo několik dvojic laviček a lavic s podobným designem.

Dětská hřiště jsou navržena dvě v severní části parku. První je určeno pro nejmenší děti a pracuje s atraktivním motivem lodí usazených do zvlněného terénu. Druhé hřiště je navrženo jako robinsonádní pro starší děti.

Vegetační úpravy parku vycházejí z celkového řešení prostoru. Centrální travnatá plocha je osazena solitérními dřevinami rozmístěnými po ploše jednotlivě či ve skupinách. Navrženy jsou zde dlouhověké vzrůstné dřeviny jak domácí (dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, lípa velkolistá, buk lesní), tak introdukované (např. jerlín japonský). Jižní část území je zahrnutého do územního systému ekologické stability s odpovídající druhovou skladbou.


Park U Ježíška: současný stav projektu

Park U Ježíška — ETAPA I
Autoři: Maxim Turba, Marek Lehmann
Investor: Statutární město Plzeň
Rozloha: 4,1 ha
Fáze projektu: dokumentace pro územní rozhodnutí

Současný rozsah projektu reflektuje nezdařený pokus města o výkup pozemků, na kterých měly být realizovány stavby galerie, kavárny, alternativní divadelní scény a zázemí údržby parku.
Tyto objekty jsou řešeny mimo území určené v soutěžním návrhu. Vzhledem k dalším majetko-právním komplikacím byl projekt parku rozdělen do více fází. V současné době se zpracovává projekt pro územní řízení na rozlohu 4 ha. Původní koncepce zahradně-architektonického řešení je v tomto projektu zachována.

Publikováno ve Stavbě č. 4/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*