Park v Hlučíně

Projekt řešil park kolem kulturního domu v Hlučíně, vymezený ulicemi Ostravská a Písečná. Kulturní dům byl postaven v letech 1957 -1958 podle návrhu architekta Evžena Tošenovského včetně předprostoru, díky kterému byla plošně sanována výstavba podél Ostravské ulice.  Předprostor byl odebráním zeminy a vytvořením principu zikkuratu koncipován jako zvýraznění monumentality kulturního domu. Byl příkladem ideologie, která nejen že nerespektovala člověka, ale vědomě ho znásilňovala. Předprostor nerespektoval pěší vazby a rozděloval severovýchodní a jihozápadní část parku.
Kulturní dům je symbolickým objektem ležícím na pěší spojnici mezi dvěma substanciálními strukturami – historickým centrem a sídlištěm Rovniny. Z východní části je vedle parku dětské hřiště, které jsme s parkem propojili, do plotu je vložena branka.
Odstraněním předprostoru kulturního domu včetně dvojice pojízdných komunikací jsme propojili severovýchodní a jihozápadní část parku. Zároveň jsme tak zapojili kulturní dům více do prostoru a života parku. Nově navržené chodníky respektují přirozené pěší vazby mezi sídlištěm Rovniny a centrem a také mezi kostelem sv. Markéty a tenisovými kurty. V rámci řešení nové křižovatky jsme navrhli přechod pro chodce přes ulici Písečná. Využíváme výhledů z parku a z předprostoru kulturního domu na historické jádro a na věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Markéty.
Předprostor před kulturním domem jsme zbavili monumentality, průčelí stavby je dostatečně výrazné. Rozšířili jsme zpevněnou plochu a terénu vrátili původní figuru. Předprostor je definovaný trojicí stromů se zachováním borovice černé, u které jsou umístěny lavičky orientované na výhledy. Dlážděné chodníky vedoucí k přechodu pro chodce jsou v místech přirozených pěších tras. Na osu kulturního domu je žulová dlažba v trávě. Aby se v letních obdobích tráva mezi dlažbou nevypalovala, navrhli jsme automatické zavlažování. V době zavlažování kromě své funkce vytváří interaktivní vodní prvek.

Východní část parku
Podél východního průčelí je největší pohyb lidí mezi centrem a sídlištěm Rovniny. Tento průchod je podpořen alejí stromů, v místě restaurace zdvojenou pro možnost sezení pod stromy. Prostor před restaurací byl realizován v barevně a rozměrově rozdílné dlažbě, přes stupně s posezením a s vodním prvkem přechází do parku. Toto místo je založeno na dualitě možnosti posezení v zahradní restauraci ve stínu pod korunami stromů, nebo na prosluněném trávníku. Tato část trávníku je automaticky zavlažovaná. Vodní prvek vytváří vodotrysk s hladinou, poté stéká po stupních a po posledním stupni teče podél celého schodiště. Vodní prvek a lavičky jsou podsvětleny.

Severovýchodní část parku
Tato část byla navržená jako odpočinková, od komunikace Ostravské je odhlučněna zelenou podnoží před lipovou alejí. Zelení je také ohraničena od zahrádek z východní a jihovýchodní strany. Chodník je trasován přes alej ke kostelu sv. Markéty.  Ve středu parku byl vysazen v travnaté ploše strom s lavičkami a poeziomatem, který je umístěný na výhledy na věže obou kostelů.

Západní část parku
V západní části nový chodník propojuje park směrem k tenisovým kurtům. Stávající parkoviště bylo řešeno nově a osázeno stromy.

Řešení zeleně
Původní kompoziční schéma parku bylo jednoduché, tvořila jej osově symetrická výsadba před průčelím kulturního domu, doplněná o obvodové aleje. Z tohoto konceptu zůstala funkční jen lipová alej u Ostravské ulice. Z výsadby před průčelím kulturního domu zbylo jen torzo, které tvoří dožívající aleje hlohů, solitérní borovice černá a drobné solitéry jehličin. Další výsadby v parkových plochách tvoří stromořadí kolem chodníků pro pěší a zejména solitérní skupina uprostřed volné trávníkové plochy (původně v místě křížení parkových cest). Hodnotné jsou vzrostlé keře tisů.
V návrhu jsme potvrdili kosterní funkci stromořadí kolem ulice Ostravská. Zachovali jsme také oboustrannou alej kolem chodníku v severovýchodní části parku, borovici černou u hlavního průčelí budovy, tisy a několik stromů na okraji parku. Ostatní dřeviny byly odstraněny. Nahradily a doplnily je především solitérní stromy dominantního vzrůstu, které jsou rozmístěny tak, aby důstojně dotvářely prostorovou kompozici. Tyto výrazné solitéry doplnily pravidelně rozmístěné stromy menšího vzrůstu, které tvoří snížený optický rámec kolem hlavní pěší trasy. U restaurace vzniklo příjemné prostředí pro venkovní posezení. Na prostor částečně krytý korunami stromů navazuje volná pravidelná plocha s kvalitním trávníkem. Stromořadí kolem ulice Ostravská je doplněno volně a nepravidelně rozmístěnou výsadbou vzrůstných dekorativních keřů. Trávníky v parku byly regenerovány tak, aby mohly sloužit k pohybu návštěvníků. Pobytové trávníky jsou navíc vybaveny automatickou závlahou.

Autorská zpráva

 
Investor: Město Hlučín
Autor: Atelier38 – Petr Doležal, Tomáš Bindr; návrh zeleně Petr Ondruška
HIP: Tomáš Mička / Atelier38
Dodavatel: Skanska, a.s.
Řešené území: 12 160 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*