Parkovací dům

Pozemek se nachází v areálu Klaudiánovy nemocnice, původně se využíval jako pozemní parkoviště. Parkovací dům tedy představuje jeho logické využití. Svojí polohou dotváří uliční čáru ulice Palackého. Při Laurinově ulici, odkud je do parkovacího domu nepřímý vjezd, projekt formuloval širší veřejný prostor a společně s Palackého ulicí vytvořil pěší zónu.
 
Západní část parkovacího domu se skrývá pod úrovní terénu, na střeše je pozemní parkoviště. Hmotově budova navazuje na okolní zástavbu, kterou nepřevyšuje, ale doplňuje.

Architektonické řešení vycházelo z urbanistických souvislostí, z požadavků na provoz parkovacího domu a v neposlední řadě z architektonického kontextu místa. Tvarové řešení budovy vyplývá z vnitřního uspořádání. Základem bylo výškové posunutí části domu o polovinu podlaží, což umožnilo uživatelsky a prostorově výhodné propojení podlaží pomocí poloramp. Vzhledem k rozsahu projektu a pro lepší orientaci jsou sloupy v jednotlivých podlažích v různých barvách, tak aby uživatelé mohli snadno identifikovat svou polohu.
 
Fasády jsou polootevřené, což umožňuje přirozené provětrávání, prosvětlení vnitřních prostor a také vizuální kontakt interiéru s exteriérem, což je v projektu toho rozsahu důležité.
 
Parter do úrovně 3. NP tvoří soklem z fasádních dílců z tahokovu. Tím je určeno architektonické měřítko budovy, která je tímto způsobem i bezpečně uzavřená. Horní podlaží mají fasádu tvořenou oddělenými pruhy pro každé podlaží. V pruzích se rytmicky střídají pole s větší a menší hustotou vertikálních ocelových prvků – pevných žaluzií. Žaluzie jsou různě pootočené, takže dovnitř propouští světlo pod různými úhly. Zamezují tak oslňování prudkým kontrastním světlem a zároveň poskytují výhledy a vhledy v různých úhlech. Pohyb uvnitř budovy i vně dává řadu unikátních vizuálních propojení.
 
Barevně je fasáda pojednána takto: Sokl antracit, lamely v horních podlažích střídavě ve dvou tónech béžové barvy. Objekt tak reaguje na barevnost okolních historických budov areálu nemocnice.

Konstrukční řešení: čtyřtraktové uspořádání s modulem 7,5 m v podélném směru, které umožnilo rozšířit podélné komunikační pruhy o pěší pruhy. Železobetonový prefabrikovaný skelet tvoří stropní předpjaté panely z přírodního pohledového betonu a sloupy.
 
Nejkomplikovanější částí stavby bylo vynesení nadzemních podlaží nad stávající trafostanicí. Tři sloupy před trafostanicí vynášejí soustavu průvlaků nad ní.
Podlahy jsou skloněné tak, aby odváděly z parkovacích ploch srážkovou vodu.

Objekt je založen na vrtaných pilotách, stěny kolem schodišť a schodiště jsou prefabrikované. Stropy jsou zmonolitněny v úrovni panelů, na nich je fóliová hydroizolace (zamezení vniknutí soli s vodou do konstrukce), štěrková vrstva a betonová dlažba. Na podlaze v 1. PP je epoxidová stěrka, u vjezdu/výjezdu drátkobetonová deska. Součástí domu jsou tři železobetonové věže výtahových šachet bez samostatné strojovny. Technické místnosti a polopříčky jsou z porobetonu a opatřeny stěrkovou omítkou. Požární úseky podlaží jsou oddělovány vyzdívkami a na rampách požárními textilními roletami.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Rasl

Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Statutární město Mladá Boleslav
Autoři: Robert Hofman, Eva Melicharová
Generální projektant: CR Project s.r.o. – Petr Bláha, Jindřich Jirák, Jan Horák; www.crproject.cz
Dodavatel: konzorcium společností Integra stavby, a.s. a B.P.B.P. organizační složka v ČR
Zastavěná plocha: 2445 m2
Obestavěný prostor: 61 562 m3
Počet parkovacích stání: 637
Užitná plocha (vč. ramp): 17 479 m2
Zpevněné plochy: vozovky, vjezdy, pojížděné chodníky 1406 m2; parkovací stání 269 m2; chodníky 1141 m2; cyklostezka 214 m2; zeleň 1000 m2; opěrné stěny anglických dvorků u domu 75 m

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*