Pavel Hnilička: Nové pražské OTPP

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo letos na jaře zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze). Tento předpis významnou měrou formuje obraz města a zaslouží si revizi zejména s ohledem na vývoj městského osídlení, které se za poslední desetiletí podstatně proměnilo.

Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel celého světa ve městech a na předměstích. Ve vyspělých zemích západní Evropy se počet obyvatel měst blíží k 80 %. Města musí být schopna absorbovat tyto nároky a vytvářet přitom kvalitní městské prostředí a zároveň se vyrovnat s problémy stále narůstajících nároků na plochy a vyčerpatelné zásoby energií.

Stavební předpisy přímo souvisí s dalšími dokumenty, které upravují způsoby výstavby. Z důvodu provázanosti s územním a regulačním plánováním inicioval vznik nového pracoviště náměstek primátora pro územní rozvoj pan Tomáš Hudeček (TOP 09) právě na místě, kde vzniká územní plán Prahy. Regulace výstavby města musí být stanovena koncepčně. Současné úvahy o městě nejsou cílem snažení, ale pouze nástrojem k dosažení cíle – tím je zdravě vyvíjející se město. Vyspělé metropole velmi často nemají územní plány závazné. Města se jimi řídí, ale neplynou z nich žádné právní nároky na jednotlivé stavebníky. Ty se objevují až v podrobnější a přesnější podobě regulačních plánů, kde jsou vztahy v území jasně vymezeny. Tím pochopitelně i odpadá prostor pro korupci. Vídeňský stavební řád například upravuje požadavky na výstavbu v obecné rovině, nestanoví-li jinak regulační plán (resp. zastavovací plán – Bebauungsplan).

Navržený program práce na nových OTPP spočívá nejprve v analýzách stávajícího stavu a sběrem zkušeností z vyspělých měst západní Evropy, kterým Praha do určité míry může konkurovat. Rozbor úprav právních předpisů měst jako je Vídeň, Curych, Amsterdam, Rotterdam, Mnichov nebo Berlín bude zdrojem cenných zkušeností, jak upravovat obecně technické požadavky na výstavbu, aby hlavní město Praha posílilo své kvality a místo v Evropě. Pracovníci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy začali sbírat příklady z projektové praxe k jednotlivým ustanovením stávající vyhlášky a postupně navštěvují stavební úřady všech městských částí, aby se seznámili s konkrétní prací se stávajícím předpisem a získali náměty k jeho zlepšení. Ke konci léta bude uzavřena část analytická. Věcný návrh textu bude připraven na jaře roku 2013, kdy začne jeho projednávání.
Pavel Hnilička
4. června 2012

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*