Pavilon IMPAKT

Dům slouží studentům matematiky, informatiky a výzkumníkům z těchto oborů. Podle autorů má vzhled budovy něco společného s matematikou, která se v ní vyučuje.
 
Novostavba byla umístěna při severním okraji areálu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Troji. Autoři návrhu chtěli, aby souzněla s architekturou, kterou tu před více než padesáti lety navrhl Karel Prager. Doplňuje dynamickou kompozici areálu a vytváří protiváhu výškovému katedrovému objektu.
 
Původní tvarosloví nebylo možné ani vhodné kopírovat, spíše jsme hledali vnitřní souvislosti a odkazy. I proto má dům fasádu z titanzinku, která díky příměsím mědi podobně jako opakní sklo na okolních objektech mění své zabarvení v závislosti na světelných podmínkách. Interiérová stěna z jasanových latí, která vede návštěvníka od vstupu až k velké posluchárně, je zase odkazem na keramický obklad poslucháren v původních budovách areálu. Kromě toho jsme také chtěli, aby architektura pavilonu v sobě nesla něco z oborů, kterým slouží. Podobně jako je matematika, obor navenek přísný, možná trochu odtažitý, uvnitř ale čistý a krásný, jdoucí k podstatě věci, i pavilon IMPAKT aspiruje na podobnou dichotomii mezi přísným, tmavým exteriérem a tvarově čistým, světlým interiérem. Návštěvníka nezahlcuje množstvím detailů, ale pracuje se základními ingrediencemi architektury – prostorem a světlem.

Autoři dále chtěli, aby dům byl v rámci své jednoduché hmoty pavilonem v zeleni. Ačkoli je to v zásadě triviální trojtrakt, měl poskytoval co možná největší kontakt s vnějším prostředím. Proto má hlavní vstup ve dvou úrovních, proto jsou také příčky do učeben prosklené – když stojíme uprostřed chodby ve 3. NP, vidíme do všech světových stran a vystoupíme-li do čtvrtého patra, otevře se nám nad hlavou nebe.

V budově se nachází auditorium pro 250 lidí, posluchárny a knihovna, velká laboratoř robotiky a temná laboratoř pro studium barev, didaktická laboratoř informatiků či teoretické a softwarové katedry. Horní patro slouží výzkumníkům a experimentům, pro studenty je určeno deset učeben, z toho čtyři počítačové. Bohatě dimenzovaná vstupní hala a galerie s prosklenými studijními místnostmi s výhledem na celý areál a vltavskou kotlinu vytvářejí předpoklad pro atraktivní pobytový prostor.

Dispoziční řešení využívá možnosti svažitého terénu, objekt má tři vstupy. V 1. PP jsou parkoviště, kde se nacházejí i místa pro kola či motocykly. Garáže je možné větrat přirozeně přes anglické dvorky. Suterén je chodbou propojen se sousedním pavilonem Vývojových dílen. V 1. NP je vstupní hala, přístupná i z hlavního vstupního prostoru ve 2. NP širokým schodištěm. Dále je tu knihovna, doplněná depozitářem. Do 1. NP se vchází z jihozápadního nároží na nádvoří. Hlavní vstupní podlaží je ale v 2. NP, kde se nachází malá a velká posluchárna. 3. NP slouží pro výuku. Dostatečně dimenzovaná galerie a chodba vytváří podmínky pro pobyt studentů, diskusní kroužky či studium. V nejméně frekventovaném nejvyšším podlaží jsou pracovny pedagogů, doktorandů, laboratoře a kuchyňka s možností sezení. Chodbu a pracovnu vývoje počítačových systémů osvětlují střešní světlíky.

Konstrukční řešení
Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 1. PP je pod úrovní terénu, 1. NP je z části pod úrovní terénu, z části v jeho úrovni. Skládá se ze dvou dilatačních celků, obě části byly řešeny jako monolitický skelet s nosnými sloupy kombinovanými se stěnami a monolitickými deskovými stropy. Stropní deska nad 1. NP je lomená, na ní jsou stupně z lehčeného betonu. Stropní konstrukce nad 2. – 4. NP tvoří prefabrikované předpjaté panely.

Obvodový plášť je vyzdívaný z keramických bloků, které doplňují betonové věnce. Dvě opěrné stěny u vstupního schodiště byly navrženy jako monolitické úhlové zdi. Viditelné plochy jsou z pohledového betonu. Fasáda pavilonu má obklad z titanzinku, horizontálně členěný v nepravidelném rastru, na jihozápadním nároží se uplatňuje prosklená fasáda vstupní haly a galerie ve 3. NP. Na východní fasádě je výtvarně pojaté únikové schodiště. Jižní fasáda 1. NP a celá konkávní část východní fasády je omítaná.

TZB
Vytápění objektu zajišťuje soustava teplovodního ústředního vytápění, jako zdroj tepla a chladu pro vytápění a VZT byla instalována tepelná čerpadla země/voda. Jako záložní zdroj tepla se může využívat stávající plynová teplovodní kotelna. Ohřev vzduchu pro větrání zajišťuje šest vzduchotechnických jednotek, napojených na rozvod topné vody. Zdrojem teplé vody je stávající kotelna. V nadzemních podlažích byly instalovány chladicí trámy.

Autorská zpráva
Foto: Jiří Alexander Bednář

Investor: Univerzita Karlova v Praze
Architektonický návrh, DÚR, autorský dozor: Ing. arch. Jan Jaroš a majo architekti
Projektová dokumentace DSP a DPS, HIP: Technico Opava
Dodavatel stavby: Auböck s.r.o a OHL ŽS, a.s.
Zastavěná plocha: 1130 m2
Náklady: 325 milionů korun

Z historie
Areál MFF – UK byl realizován v 70. letech minulého století dle projektu Ing. arch. Pragnera, svým řešením se zařadil mezi špičkové realizace své doby. Jeho koncept byl založen na kontrastu vertikály katedrového objektu s dvoupodlažními budovami, které mají výrazné vertikální členění fasád s horizontálními linkami atik a parapetů, obložených světlým mramorem. Vertikální prvky proskleného fasádního pláště tvoří zlatavě eloxované hliníkové sloupky. Tam, kde dispoziční řešení vyžadovalo použití plné fasády, jsou štíty obloženy kabřincem. Seskupení čtyř objektů obklopuje vnitřní atrium, rekonstruované v roce 2011. Původní zástavba byla v roce 2005 doplněna objektem Kryogenního pavilonu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*