Přístavba tělocvičny – Troja

Přístavba tělocvičny školy Svatopluka Čecha, Praha-Troja
Extension to the Svatopluk Čech School Gymnasium, Prague-Troja
Investor: Úřad městské části Praha-Troja , starosta Oldřich Adámek
Investor: The Office of Prague’s Troja City District, Mayor Oldřich Adámek
Zpracovatel projektu: D a M, s. r. o., architektonická kancelář — P. Malinský, R. Doležal, J. Hejda, J. Ševčík
Project Consultant: D a M, s. r. o., Architectural Office — P. Malinský, R. Doležal, J. Hejda, J. Ševčík
Spolupráce / Collaborators: Š. Dlouhá, M. Pejsarová
HIP / HIP: Richard Kaisr
Dodavatel stavby / Construction Contractor: BAK, a. s., Trutnov
Doba výstavby / Period of Construction: Projekt / Project 01 — 06 / 2003, realizace / Implementation 06 — 12 / 2003
Fotografie / Photographs: Filip Šlapal

Autorská zpráva
Novostavba tělocvičny je přistavěná ke školní budově z let 1927-28 v Praze-Troji. Stará tělocvična nevyhovovala v první řadě svojí nedostatečnou velikostí a zastaralým zázemím šaten a hygienického příslušenství. Povodeň v roce 2002 poškodila statiku budovy, a vlastně tak umožnila realizaci nyní otevírané novostavby. Odstraněním staré tělocvičny se nenarušila architektonická koncepce samotné školní budovy, protože tělocvična i před tím tvořila zcela samostatné severní křídlo školy.
Přestože se jedná v první řadě o školní tělocvičnu, její využití bude daleko širší. Stavba byla koncipována i pro komerční využití, včetně možnosti pořádat v ní společenské akce městské části Praha-Troja. O smyslu tohoto konceptu, kdy se tělocvična stane společenským centrem obce, svědčí i fakt, že již v den kolaudace byla většina hodin pro sportování rezervována na půl roku dopředu, a to převážně místními obyvateli.
Hmota novostavby respektuje své okolí (výšky okolních staveb, pětimetrový odstup od hranice pozemků) a koresponduje s hmotou stávající školní budovy, včetně toho, že je členěna horizontální linií. Velikost stavby je výsledkem optimalizace požadavků na dimenze sportoviště a prostorových možností pozemku. Budova tělocvičny je mírně zapuštěna do terénu, abychom dosáhli její jen nejnutnější výšky. Novostavba přiznává dobu svého vzniku a soudobými prostředky navazuje na své okolí, které jsme se snažili vhodně dotvořit.
Hlavní velký sál tělocvičny s rozměry 28×16 m a světlou výškou 7 m umožňuje regulérní provozování všech běžných sportů na tréninkové úrovni. Přístup k sálu je stejně jako u bývalé tělocvičny z přízemí školy. Propojení s architektonicky kvalitní starou budovou je zajištěno prosklenou spojovací halou, která vytváří jasný optický předěl mezi starým a novým. Ze spojovací haly vedou schody do suterénu, kde je umístěno dostatečně rozsáhlé zázemí a malý sál pro aerobik, posilovnu, cvičení menších dětí apod. Schody z haly vedou i do patra na galerii pro diváky ve velkém sále.
Jednoduchá konstrukce velkého sálu je tvořena ocelovými HEB sloupy a lepenými dřevěnými vazníky. Mezi sloupy jsou provedeny vyzdívky z Porothermu, opatřené vnějším obkladem z probarvených sklocementových panelů. Tento obklad umožnil mj. dosáhnout výrazné plastické tvarování soklu budovy, odpovídající jejímu měřítku. Pro vizuální odlehčení hmoty novostavby je na severní straně prosklený horní, asi 3 m vysoký pás, a tak je interiér tělocvičny dokonale prosvětlen.
Jiří Hejda

Architect’s Report
The new construction of the gymnasium is added on to the school building dating to 1927-28 in Prague-Troja. The old gymnasium was not sufficient, especially because of its insufficient size and outdated change rooms and hygienic facilities. The flood in 2002 damaged the statics of the building and in doing so enabled the implementation of the newly-opened construction. By the removal of the old gymnasium the architectural conception of the school building itself was not disturbed because even previously the gymnasium made up an entirely independent north wing of the school.
Even though this is first and foremost a school gymnasium, its utilization will be far wider. The building was also conceptualised for commercial usage, including the possibility of holding the cultural events of the Prague-Troja city district in it. The fact that on the day of the building approval most of the sports hours were already reserved for a half a year in advance, and predominantly by local inhabitants, testifies to the sense of this concept where the gymnasium becomes the cultural centre of the community.
The substance of the new construction respects its environs (the heights of the surrounding structures, a five-metre space from the boundaries of the property) and corresponds to the substance of the existing school buildings including the fact that it is divided by horizontal lines. The size of the construction is the result of the optimisation of the requirements on the dimensions of a sport’s hall and the space possibilities of the property. The gymnasium building is slightly set into the ground so that we only attain its most essential height. The new construction acknowledges the period of its origin and by contemporary means connects with its environs, which we tried to complement appropriately.
The gymnasium’s main large hall with the dimensions of 28 x 16 m and a floor-to-ceiling height of 7 m enables all common sports to be played properly at a training level. Access to the hall is from the ground floor of the school, just like in the previous gymnasium. The connection with the architectonically sound old building is provided by a glassed-in connecting hall which creates a clear optical dividing line between the old and the new. From the connecting hall stairs lead to the basement where sufficiently extensive facilities and a small hall for aerobics, body building, exercising smaller children, etc are located. The stairs from the hall also lead to a floor with a balcony for spectators in the large hall.
The simple construction of the large hall is created by steel HEB columns and glued timber trusses. Brickwork from Porotherm is used between the columns, furnished with an exterior cladding of coloured glass-reinforced cement panels. This cladding enables the striking three-dimensional shaping of the building’s plinths to be attained, corresponding to its scale. For the visual relief of the substance of the new construction a glass upper strip about 3 m wide is on the north side and thus the interior of the gymnasium is perfectly brightened.
Jiří Hejda

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*