Pěnobeton jako náhrada cementopopílkové suspenze PSu (CPS)

Pro výrobu betonu a cementopopílkových suspenzí se používá velké množství popílku, který vzniká spalováním fosilních paliv. Popílek používaný v provozovnách betonáren musí splňovat kritéria, které určuje norma ČSN EN 450. V důsledku přechodu k alternatívním zdrojům energie začíná být tohoto popílků ve stavebním průmyslu nedostatek. V běžném betonu ho lze nahradit složkami používanými na betonárnách. Jiná situace je ale v případě cementopopílkových suspenzí PSu jelikož nahrazení obrovského množství popílku v podstatě jakýmkoliv vyhovujícím materiálem by vedla ke značnému nárustu výrobní ale i prodejní ceny. Místo suspenzí je však možné použít pěnobeton  Poroflow, materiál, který svými vlastnostmi nahrazuje cemenpopílkovou suspenzi.

Co je to pěnobeton? 
Pěnobetony jsou řazeny do kategorie stavebních materiálů jako lehčené betony. Vyznačují se nízkou objemovou hmotností, která se obvykle pohybuje od 300 do 900 kg/m3, dobrými tepelně izolačními vlastnosti a vysokou odolností vůči zmrazovacím cyklům. Složením je pěnobeton směsí pojiva, plniva a vody. Plnivem může být většina druhů cementu, mleté strusky a jiné vhodné příměsi. Výsledkem je pak speciální technická pěna. Mezi důležité vlastnosti pěnobetonu patří nehořlavost, vodopropustnost a tvarová stálost, dobrá tepelně izolační schopnost. Pěnobetony jsou nerozbřídavé a nebobtnající. Jsou výborně čerpatelné běžnými šnekovými čerpadly, a to do vzdálenosti 150 metrů a do výšky 40 metrů. 

Cementopopílková suspenze, pěnobeton Poroflow a jejich použití 
Cementopopílková suspenze se používá při likvidaci (zalití) starých inženýrských sítí, jímek, sklepů a jiných nepotřebných prostorů. Právě proto je u ní vyžadována dostatečná tekutost, dobrá čerpatelnost a relativně nízká pevnost, která se zpravidla pohybuje od 1 do 5 MPa. Stejné vlastnosti splňuje i pěnobeton Poroflow. Běžně tak nahrazuje cementopopílkovou suspenzi. Pěnobeton nachází využití i při likvidaci různých podzemních bunkrů, sklepů a taky v některých případech likvidace důlní činnosti. Nemůže ale nahradit cementopopílkovou suspenzi vpravovanou vibrováním do vrstvy kameniva.

Na druhé straně je pěnobeton řešením v geologicky nestabilních podložích, kde je potřebné prostor vyplnit, ale nezatížit. Jeho objemová hmotnost může být již 300 kg/m3, kdežto cementopopílkové suspenze jsou výrazně těžší a mají objemovou hmotnost více jak 1500 kg/m3.

Pěnobeton je vhodný i v případech, kdy je potřebné stabilizovat polohu potrubí a zároveň zajistit tepelnou ochranu proti nežádoucímu zamrznutí přepravovaného obsahu (například mělce uložená kanalizace nebo vodovod). Takovýto problém se dá řešit například pěnobetonem o objemové hmotnosti 400 kg/m3 v suchém stavu, který má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,09 W/(m.K).  

Výhody a nevýhody použití alternativního materiálu Poroflow  
Nespornou výhodou použití pěnobetonu je kromě nezávislosti na dostupnosti popílku rychlost dodávek, která běžně dosahuje až 30–50 m3 za hodinu. Namíchání 8 m3 cementopopílkové suspenze proti tomu trvá přibližně 40 minut, což při velkých požadovaných objemech může způsobovat značnou časovou náročnost.  Naopak jako menší nevýhoda použití pěnobetonu může být chápána aplikace speciálních postupů a pravidel, která jsou nevyhnutelná pro úspěšnou realizaci. Ta jsou však dobře pochopitelná a proveditelná.

Praktické ukázky nahrazení cementopopílkové suspenze pěnobetonem Poroflow
Asi největší aplikací, při které byl použit pěnobeton jako náhrada cementopopílkové suspenze bylo vyplnění protileteckého krytu civilní ochrany v Ostravě v lokalitě Karolina. Tento dosloužilý kryt byl zlikvidován bezvýkopovou technologií, tzn. zaplněn materiálem s dostatečnou pevností v tlaku a tekutostí. Celkem bylo použito 1200 m3 pěnobetonu s deklarovanou pevností v tlaku 3 MPa. Pěnobeton rovněž našel uplatnění při stabilizaci kanalizačního potrubí pod třídou Tomáše Bati ve Zlíně, kde bylo nutné vyplnit prostor mezi potrubím vtaženým protlakem (DN1000) a potrubím kanalizačním. Poroflow byl použit taky při přeložce vodovodního řádu mezi Otrokovicemi a Tlumačovem a na mnoha jiných stavbách.

Autor: Sedlář Bronislav – CEMEX Czech Republic s.r.o.
Foto: Archiv autora


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*