Polyfunkční dům Zenklova v Praze

Zenklova
V této části dolní Libně se prostor tradičně regulovaný do bloků prolíná s fragmenty původní rostlé zástavby židovského města i se samostatnými solitérními objekty. Toto vrstvení vytváří prostupné území bez rigidního blokového schématu, blok vymezený ulicemi má volnou, do určité míry hybridní formu, městská struktura si tu ponechává prvky původní periferie.
Nároží na okraji tohoto „bloku“ (sloužící dočasně jako parkoviště) má velmi různorodé sousedství: střetává se tu intenzivní městský charakter Zenklovy ulice, periferní poetika Koželužské a poměrně výrazné architektonické formy novodobých solitérních bytových domů různého měřítka. Nový dům funguje jako převodník integrující nejednoznačný charakter a je hmotou, podlažností a tvaroslovím komponovaný s ohledem na prostředí a průhledy, ke kterým je jeho konkrétní část orientována.
Hmota vyrůstá na půdorysu původních staveb, v parteru je průchozí, v symbolické rovině obnovuje formou pěší cesty historickou stopu zaniklé ulice Jirchářské. Poměrně členitý objem stavby je s ohledem na vizuální pestrost okolí sjednocen jednoduchým motivem, kdy se střídají okenní pásy a výkladce ve stylizovaném výškovém členění. Na fasádu do Zenklovy se propisuje vnitřní náplň (obchodní plochy, kanceláře a dále ve vyšších podlažích bydlení), jak to bylo obvyklé u „městských paláců“ z první poloviny minulého století.
Specifika tvaru pozemku a hmotového řešení dodala navíc domu důležitý prvek – prostor centrálního schodiště. Namísto standardních schodišťových sekcí tvoří v těžišti autentický středobod stavby jako místo setkávání či jen každodenního zážitku z prostoru. Průhledy, tvarování a hry světla tak mohou být pro obyvatele odkazem k poetice schodišť starých činžovních domů či připomínkou zaniklých zákoutí staré Libně.
Autorská zpráva, upraveno a kráceno

Multifunctional building
The building is located in Zenklova Street, in the part of  Libeň, where the  block-regulated area blends with fragments of the original growing Jewish town and with the structure of solitary buildings. This layering creates a permeable territory without a rigid block scheme, the block defined by the streets has a free, to some extent hybrid form, the urban structure here retains the elements of the original periphery. The new building functions as a converter integrating an ambiguous character – composed of mass, storeys and morphology with regard to the environment and vistas to which its specific parts are oriented. The volume grows on the floor plan of the original buildings, it is passable on the ground floor, and on a symbolic level, it restores the historical trace of the defunct Jirchářská Street in the form of a pedestrian path. With regard to the visual diversity of the surroundings, the relatively fragmented volume of the building is united by a simple motif, where window strips and storefronts alternate in a stylized height division. The specifics of the shape of the plot and the volumetric solution also added an important element to the house – the space of the central staircase. In the centre of gravity, this forms the authentic centre of the building as a meeting place or just an everyday experience of the space.
Architect’s report, edited and abridged

Místo stavby / Building location: Zenklova 23, Praha 8
Autoři / Architects: Jakub Fišer, Kristýna Zámostná / Aulík Fišer architekti
Spolupráce / Cooperation: Ondřej Černý, Markéta Janderová, Oleksandr Nebozhenko, Tugce Yilmaz
Zastavěná plocha / Built-up area: 1192 m2  
Užitná plocha / Usable area: 5480 m2 (byty 3115 m2, administrativa 975 m2, obchody 822 m2)
Plocha pozemku / Plot area: 2150 m2  
Obestavěný prostor / Volume: 21 253 m3 
Projekt / Design phase: 2017
Realizace / Implementation: 2020–2022
Foto: AI photography, archiv Aulík Fišer architekti

Vyšlo v časopise Stavba 3/2023

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*