Polyfunkční dům Lučina

Z hlediska širších vztahů je Polyfunkční dům Lučina situován ve stabilizované zástavbě obytného souboru Brno Lesná v těsné návaznosti na okružní dopravní komunikaci (ulice Seifertova). Přímé dopravní napojení je ponecháno stávající – z ulice Nejedlého. Odtud je řešen vjezd automobilů do parkovacích garáží a současně i vstup pro pěší.
Svůj záměr vybudovat polyfunkční obytný dům se rozhodl investor realizovat využitím stávajícího objektu občanské vybavenosti sídliště Lesná, částečným využitím jeho nosné konstrukce a třípodlažní nástavbou.a šestipodlažní přístavbou.
V Polyfunkčním domu Lučina je provedeno celkem 49 bytů a 18 jednotek pro integrovanou funkci bydlení. V 1. NP severního traktu je připraven prostor, vč. napojení na instalace, pro 2 komerční jednotky. Konkrétní využití tohoto prostoru je předmětem samostatného projektu. V podzemí severního traktu je hromadná garáž s 36 stáními , v podzemí přístavby jsou tři jednotlivé garáže a další parkovací stání jsou provedena ze severní a východní strany domu.
Architektonický koncept návrhu je založen na rozdělení objektu na jižní a severní trakt, které jsou vzájemně propojeny otevřenou komunikační galerií, která prochází vertikálně přes obě stávající podlaží a přes obě navrhovaná podlaží. Severní trakt je dále rozdělen vynecháním jednoho šestimetrového modulu na dvě části. Toto řešení výrazně akcentuje schodiště, které tímto prostorem prochází. Na východní fasádě je na galerii napojen solitérní objekt vertikálního charakteru- „věž“ , který tvoří výraznou dominantu ze strany hlavního příjezdu. Zde je také hlavní schodiště s výtahem propojující všechna podlaží.
Na střeše navrženého objektu jsou umístěny v pravidelném rastru nástavby s terasami patřící k bytům ve čtvrtém podlaží. Tyto nástavby svým rytmem, ale i odlišným materiálovým výrazem zjemňují relativně strohý charakter celého objektu.
Při návrhu hmoty domu a dispozičního řešení jednotlivých podlaží musel být brán zřetel na dostatečné oslunění a osvětlení plochy bytů dle požadavků ČSN

Ve dvou podlažích jižního křídla, využívající prostor původního objektu, jsou situovány jednotky pro integrovanou funkci bydlení – celkem 18 jednotek , které umožňují i případné bezbariérové bydlení.
V nástavbě 2. NP až 4.NP severního a jižního traktu a celém prostoru nově přistavěné věže – 6 NP, je provedeno celkem 49 bytů o velikosti 42,7 m2 až 164,6 m2 podlahové plochy. Z tohoto počtu je 17 bytů provedeno jako mezonetové , využívající prostor nástaveb 4.NP severního a jižního traktu.
Přístup do bytů je z galerií, které jsou situované do atria mezi severním a jižním traktem, napojené na dvě schodiště. Hlavní schodiště je ve věži společně s výtahem, vedlejší ve volném modulu severního traktu.

Zastavěná plocha 2 421 m2
Podlahová plocha 8 891 m2
Obestavěný prostor 33 192 m3

Celková skladba provozů a bytů
Počet bytů 49 bytových jednotek
Jednotky pro integrovanou funkci bydlení 18 jednotek
(bezbariérové bydlení s jednotkami komerčního využití —kumulativní charakter)
Komerční jednotky 2 jednotky

Počet parkovacích míst
hromadné garáže 36 stání ( z toho 2 pro imobilní)
venkovní na vlastním pozemku 14 stání ( z toho 1 pro imobilní)
Celkem 50 stání ( z toho 3 pro imobilní)


Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*