Požární bezpečnost

Fotogalerie ke článku (1)

ČSOB - foto: Tomáš Souček

ČSOB - foto: Tomáš Souček
Celá fotogalerie (1)

Miroslav Praxl

První byla studie požární bezpečnosti stavby, jež vznikla v 10. měsíci roku 2003 na projektových podkladech Josefa Pleskota. Naše práce byla zaměřena na přiměřené vytvoření „inteligentního objektu požární bezpečnosti včetně všech požárně bezpečnostních zařízení a opatření“ s ohledem na dosažený stupeň poznání, který se ve světě v této oblasti vyskytuje.
Již od začátku nám bylo zřetelně jasné, že tato budova nepůjde zcela transparentně roubovat na kodex norem řady ČSN 7308... O tomto stavu byl informován i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a jmenovitě mjr. Ing. Zdeněk Salátek byl po celou dobu projektové práce na projektu požární bezpečnosti až po funkční zkoušky včetně kolaudace naším trvalým oponentem. Komplikaci vytvářelo dělení stavby na požární úseky; použít taxativně požadavek ČSN 730802 by znamenalo absolutně torpédovat architektonický návrh.
Dalším problémem, který vyvstal, bylo zajištění odvodu kouře a tepla z větší části budovy v případě požáru. Návrh strojního řešení odvodu kouře a tepla se již v územním řízení neujal s ohledem na jeho vysoké technické nároky, především však ekonomické nároky byly zcela neadekvátní. O erudovanou expertní pomoc byl požádán i autor kodexu požární bezpečnosti platného na území ČR, Ing. Vladimír Reichel, DrSc., který byl nositelem změny ze strojního požárního větrání na přirozené požární větrání. Jím navržené výsledné řešení využilo pro odvod kouře a tepla všechna atria a všechny dvory.
Zvláštním problémem bylo i metro, které bylo ze stanice Radlická vazebně spjaté s navrženou budovou a přes budovu ČSOB by se v případě požáru v zázemí stanice Radlická vedl i případný hasební zásah. Metro navíc muselo mít po celou dobu stavby včetně dalšího života stavby garantován nedotčený ochranný systém celého tubusu metra.

Do celé stavby byl implementován sprinklerový vodní hasicí systém, který byl navržen již dle ČSN EN 12845. Tímto systémem byly pokryty všechny vnitřní prostory, vyjma chráněných únikových cest typu B a C, vyjma prostor, jež byly hašeny plynovým systémem INERGEN. Hasivo INERGEN bylo použito především v IT prostorech a ve spisovnách včetně depozitáře.
V objektu jsou dále umístěna všechna další doposud známá požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou elektrická požární signalizace s plně adresným systémem identifikace a vyhodnocení požáru, evakuační rozhlas s nuceným poslechem a nouzové osvětlení. Jako hlavní dozorna nad systémy požární bezpečnosti je v budově k dispozici jeden velín, odkud se ovládají všechna požárně bezpečnostní a technologická zařízení a který plní i funkci ohlašovny požáru.

Ing. Miroslav Praxl, autorizovaný inženýr požární bezpečnosti stavby, ČKAIT 0101367, je spolu s kolektivem společnosti AMPeng, s. r. o., autorem požárně bezpečnostního řešení stavby.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*