Průběh výstavby

Fotogalerie ke článku (15)

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Martin Vadas

ČSOB - geneze stavby - foto: Martin Vadas

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová

ČSOB - geneze stavby - foto: Marie Šandová
Celá fotogalerie (15)

Autorem textu je Ing. Petr Přástka - projektový manažer dodavatele stavby Skanska CZ.

Leden 2005

Započetí zemních prací
25. 1. 2005 byly zahájeny práce spojené se záchranným předstihovým archeologickým průzkumem. Archeologický průzkum probíhal v severovýchodní části stavby, v místech původního osídlení Radlic v období ranného středověku.
 
Únor 2005
14. 2. 2005 byly zahájeny stavební práce — příprava území spojená s kácením, vybudováním zařízení staveniště a začínají práce na přeložkách inženýrských sítí.
 
Březen 2005
Provedeny přeložky kabelu Českého Telecomu, splaškové kanalizace, zatrubněného potoka, kabelu GTS a demontáž veřejného osvětlení.
Pokračuje záchranný předstihový archeologický výzkum. Zahájeny zemní práce včetně zajištění stavební jámy záporovým pažením.
 
Duben, květen 2005
Provedeny přeložky kabelu GTS, přípojky STL plynovodu a odpojení NTL plynovodu v ulici U Kostela, byla dokončena a zkolaudována staveništní trafostanice 1000 kVA, dokončuje se přeložka vejčité stoky a zatrubněného potoka.
V souvislosti s obnažením tělesa metra bylo nutné provést provizorní přeložky přípojek vody a kanalizace pro metro. Dokončení zemních prací v severní části objektu komplikovaly nacházené pozůstatky socialistického stavění tj. stovky m3 betonových konstrukcí, kompletní jeřábová dráha a jiné „archeologické památky" po výstavbě metra z 80. let.
 
Červen 2005
Dokončeny přeložky zatrubněného potoka a vejčité stoky. Dokončen byl rovněž archeologický výzkum na stavbě.
Na stavbě finišují zemní práce a to i přes to, že místo původně předpokládaných 1000 m3 betonů jako pozůstatku výstavby metra bylo skutečně vybouráno 8000 m3. Vybouraný materiál jsme se rozhodli využít pro stavbu a to tím způsobem, že v nedaleké provozovně jsme instalovali mobilní recyklační linku a vybouraný beton jsme drtili na recyklát pro zpětné využití na stavbě. Zároveň s dokončujícími zemními pracemi se prováděly podkladní betony pod izolace. Tato konstrukce slouží i jako zpevněná plocha pro provádění pilotového založení objektu.
Dne 28. června 2005 proběhlo slavnostní zahájení výstavby Nového ústředí ČSOB Group. Byl zasazen „základní strom“, reprezentující množství zeleně, které stavbu po jejím dokončení obklopí.
 
Červenec, srpen 2005
Práce na monolitické konstrukci objektu, dokončeny zemní práce a pilotové založení objektu. Probíhá:
— betonáž základové desky objektu 
— provádění monolitické železobetonové konstrukce podzemních podlaží 
— montáž prefabrikovaných stropních konstrukcí podzemních podlaží 
— provádění hydroizolací a vibroizolací spodní stavby 
— provádění drenážního systému podél obvodu stavební jámy
— výroba 25 m dlouhých a 65 t těžkých předpjatých prefabrikovaných nosníků 
— provádění stavebních úprav ve stanici metra Radlická 
— montáž věžového jeřábu 
— demolice nadzemních částí metra — nouzový výstup a větrací šachta
 
Září 2005
— nad stavbou se tyčí 6 věžových jeřábů
— odstranili jsme objekty nouzového úniku a odvětrání metra na tělese metra a vybudovali nové 
— jako prvním v republice se nám povedla ojedinělá věc, a to spuštění 800 t jeřábu do stavební jámy dvěma 300 t jeřáby 
— tímto největším kolovým jeřábem v ČR jsme namontovali 36 ks 63 tunových předpjatých nosníků přes objekt metra 
— tato akce trvala 14 dnů
Konstrukce objektu banky začíná být vidět již z okna auta projíždějícího Radlickou ulicí.
 
Říjen, listopad, prosinec 2005
Práce probíhají téměř nepřetržitě. přes den betonáž a bednění železobetonových konstrukcí a ve večerních hodinách armovací práce a montáže prefabrikovaných sloupů.
Mimo práce viditelné z ulice se rozběhly práce uvnitř objektu na vyzdívkách, montáže vzduchotechniky, topení, chlazení a sprinklerů.
Dokončují se úpravy technických prostor stanice metra Radlická.
Pod ulicí Radlická se dokončuje protlak plynovodní přípojky.
Veškeré snažení spěje k tomu, vytvořit podmínky pro práce v zimním období, tj. provizorně uzavřít objekt a zajistit jeho temperaci.
 
Leden 2006
Dokončuje se železobetonový skelet objektu. Práce probíhají na 4. resp. 5. nadzemním podlaží. Zahájena montáž fasády. Montáž rozvodů zdravotní techniky, vzduchotechniky, topení, chlazení, sprinklerů a rozvodů elektroinstalace v podzemních podlažích.
Zprovozněna kotelna pro temperaci objektu v zimním období.
Kolem objektu dokončeny zásypy, izolace proti zemní vlhkosti a drenáže, v podzemních podlažích probíhají vyzdívky.
 
Únor, březen, duben, květen 2006
20. 2. dokončena hrubá stavba objektu.
Postupně se rozbíhá montáž fasády — dokončena hrubá montáž fasádních dílů a začíná kompletace fasády.
Probíhá:
— třetí a konečná fáze předpínání nosníků přes metro včetně injektáže 
— vyzdívky v objektu
— rozvody topení, chlazení, vzduchotechniky a zdravotní instalace
— montáž jednotek ve strojovnách VZT a chlazení 
— rozvody sprinklerů včetně strojovny 
— montáž tras elektroinstalace
— montáž provizorní krytiny na střeše objektu 
— montáž ocelových konstrukcí nad atrii objektu a montáž portálových lávek, které budou sloužit na údržbu a mytí zasklených ploch atrií zevnitř objektu. 
 
Červen, červenec 2006
Veškerá činnost se soustřeďovala převážně do prací probíhajících uvnitř objektu a jejich strohý výčet je uveden v následujících měsících až do dokončení objektu.
— konstrukce svislé zděné vč. zárubní 
— hrubé podlahy vč. izolací 
— vnitřní omítky a stěrky 
— ZTI 
— kanalizace, voda, plyn 
— ústřední topení, podlahové topení 
— konstrukce truhlářské 
— konstrukce zámečnické 
— konstrukce SDK vč. zárubní 
— obklady a dlažby 
— malby a nátěry 
— fasáda 
— zastřešení vč. podkladních vrstev 
— zastřešení atrií, světlíků 
— podlahy zdvojené 
— elektro silno—, slaboproud 
— VZT a klimatizace 
— výtahy, eskalátory 
— ocelové konstrukce 
— sprinklery 
— náhradní zdroj 
— dieselagregát 
— chlazení 
— ZOTK 
— venkovní rozvod vody 
— kanalizace venkovní 
— venkovní rozvod plynu 
— venkovní rozvody slaboproudu 
— venkovní VN 
— trafostanice 
— opěrné a zárubní zdi
 
Srpen 2006
— konstrukce svislé zděné vč. zárubní
— hrubé podlahy vč. izolací
— vnitřní omítky a stěrky
— ZTI — kanalizace, voda, plyn
— ústřední topení, podlahové topení
— konstrukce truhlářské
— konstrukce zámečnické
— konstrukce SDK vč. zárubní
— obklady a dlažby
— malby a nátěry
— fasáda
— zastřešení vč. podkladních vrstev
— zastřešení atrií, světlíků
— podlahy zdvojené
— elektro silnoproud, slaboproud
— fasáda, zateplovací systém
— akustické izolace, obklady
— konstrukce klempířské
— podlahy povlakové
— podlahy vlysové, plovoucí, dřevěné
— dlažby
— HTÚ (hrubé terénní úpravy)
— trafostanice
— komunikace, chodníky
 
Září 2006
— úklid objektu
— fasáda — zateplovací systém
— vnitřní omítky a stěrky
— akustické obklady a izolace
— ZTI — kanalizace, voda, zavlažování
— ústřední vytápění, podlahové topení
— konstrukce truhlářské
— konstrukce zámečnické vč. povrchových úprav
— konstrukce SDK
— dveře dřevěné, ocelové, protipožární
— konstrukce klempířské
— obklady, dlažby
— obklady a dlažby z kamene
— podlahy povlakové
— podlahy dřevěné
— podlahy syntetické
— malby a nátěry
— požární ucpávky
— fasáda
— zastřešení
— podhledy
— komínová tělesa
— podlahy zdvojené
— příčky přemístitelné
— garážová vrata, mříže
— elektro
— MaR
— vzduchotechnika
— výtahy a eskalátory
— ocelové konstrukce
— sprinklery
— komunikace a chodníky
— sadové a venkovní úpravy
 
Říjen, listopad 2006
— úklid objektu
— fasáda — zateplovací systém
— vnitřní omítky a stěrky
— akustické obklady a izolace
— ZTI — kanalizace, voda, zavlažování
— ústřední vytápění, podlahové topení
— konstrukce truhlářské
— konstrukce zámečnické vč. povrchových úprav
— konstrukce SDK
— dveře dřevěné, ocelové, protipožární
— konstrukce klempířské
— obklady, dlažby
— obklady a dlažby z kamene
— podlahy povlakové
— podlahy dřevěné
— podlahy syntetické
— malby a nátěry
— požární ucpávky
— fasáda
— zastřešení
— podhledy
— komínová tělesa
— zelená střecha
— podlahy zdvojené
— příčky přemístitelné
— garážová vrata, mříže
— elektro
— MaR
— vzduchotechnika
— výtahy a eskalátory
— ocelové konstrukce
— sprinklery
— chlazení
— konstrukce hliníkové
— příprava území — ornice, HTÚ (hrubé terénní úpravy)
— komunikace a chodníky
— sadové a venkovní úpravy
 
Prosinec 2006
— úklid objektu
— podlahy povlakové
— malby a nátěry
— sadové a venkovní úpravy
— gastrotechnologie
— finální kompletace všech konstrukcí a prací
— předávání objektu uživateli
Kolaudace stavby proběhla v prosinci 2006.
 
Leden — březen 2007
předávání objektu investorovi
 
Duben 2007
Banka se stěhuje do nové budovy...

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*