Rekonstrukce Paláce Riesů ze Stallburgu

Zadání
Rekonstrukce a dostavba objektu v řadové zástavbě ulice Panská v Praze 1. Celý objekt je zapsaný ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Investor požadoval zvětšení kancelářských ploch a běžný standard vybavení. Požadavkem památkářů byla obnova a uchování původní dispozice s maximálně možným rozsahem repasí a replik.

Popis stavby
Objekt je rokokově přestavěný barokní Palác Riesů ze Stallburgu, doplněný dvorní dostavbou kancelářské budovy z 20. let 20. stol. a patrovou nástavbou paláce z téže doby. Rokokový palác byl očištěn od nevhodných novodobějších zásahů. Byla obnovena původní dispozice, respektující štukovou výzdobu. Umělecko-řemeslné prvky byly odborné restaurovány. V přízemí do ulice a do dvora jsou obchodní plochy, v suterénech provozní a technické prostory. Dvorní dostavba z roku 1928 je tvořena třemi částmi:
1. SZ přístavba, která je využita pro hygienické zázemí, vertikální komunikace evakuační výtah a recepci administrativního provozu.
2. JZ hlavní kancelářský objekt ve dvoře za palácem, kde je dle požadavku SPÚ HMP v podstatě zachována původní dispozice. Kancelářské plochy jsou v 1. NP rozšířeny do prostor původní lodžie (velkoplošné zasklení mezi sloupy) a ve 2. NP do poloviny původní terasy (prosklená oblouková konstrukce výrazově obdobná původním oknům v horních podlažích).
3. SZ nízká přístavba, kde vznikl po odstranění příček volný prostor.
Parter přístavby z roku 1928 je mezi pilíři velkoplošně zasklen. Zahrada je řešena jako volná zatravněná plocha s původními vzrostlými stromy, podél fasády je vydlážděn třímetrový pás.

Konstrukce
Úpravy nosných konstrukcí souvisely se změnami dispozice a sanačními zásahy (sanační práce se týkaly narušeného zdiva, železobetonového skeletu, dřevěných trámových stropů a krovu).
Historické omítky paláce byly očištěny, vyspraveny a opatřeny novým nátěrem. Na objektech z roku 1928 byly provedeny nové omítky.
Na střeše paláce byla odstraněna nadstřešní část světlíku nad historickým schodištěm a nahrazena méně nápadným prosvětlením v rovině střechy (zasklení: jednoduché drátosklo v hliníkovém rámu). Šikmá střecha byla nově překryta cembritovými šablonami. Ploché střechy dvorních objektů byly nově provedeny jako jednoplášťové, obloukové části střechy byly zatepleny a na hydroizolaci byla provedena nová krytina z titanzinkového plechu.
Přístavba na terase ve 2. NP je řešena prosklenou obloukovou konstrukcí fasádního systému, opřenou do ocelové konstrukce konzoly nové pultové střechy nad terasou. V parteru dvora a zahrady byly vestavěny mezi pilíře prosklené stěny hliníkového fasádního systému, zasklené tepelněizolačním a bezpečnostním dvojsklem. Oblouková dvojitá okna v horních patrech byla nahrazena okny nové konstrukce stejného tvaru. Subtilní ocelové rámy, osazené systémem s přerušeným tepelným mostem, byly zaskleny izolačním dvojsklem (v části ohýbaným). Na JZ straně 5. NP je osazena nová ocelová oblouková konstrukce, na níž je osazen fasádní systém s tím, že mezi okny je prosklení nahrazeno tepelněizolačním souvrstvím, z vnější strany krytým plechem ve shodném výrazu jako ostatní obloukové střechy mezi segmentovými okny.
V objektu jsou veškeré uměleckořemeslné prvky odborně restaurovány, případně nahrazeny replikami (dveře vč. zárubní, kování, obložení atd.). Dveře do prostoru schodiště jsou provedeny nově s požadovanou požární odolností.
Původní příčky byly v celém objektu vybourány. Nové příčky v suterénech jsou provedeny z plných cihel. Ostatní příčkové konstrukce jsou sádrokartonové, kromě příček ve 2. NP až 4. NP dvorního objektu, kde byly vyzděny příčky oddělující chodbu v původním tvaru z příčkovek tl. 125 mm.
Původní vrstvy podlah byly odstraněny. V kancelářích je povrchová vrstva z dubových vlysů. V paláci jsou v 2. NP položeny repliky intarzovaných a vídeňských parket. V suterénech dvorních objektů je na podkladním betonu provedena bezespárá stěrková podlaha a v nadzemních podlažích jsou nové podlahy s vrchní vrstvou z litého terasa nebo kalibrované keramické dlažby. V přízemí a suterénech paláce je keramická dlažba typu cotto. Na podestách historického schodiště paláce je nová pískovcová dlažba. Schodišťové stupně z pískovce jsou repasovány. Průjezd je vydlážděn dřevěnou špalíkovou dlažbou. Na hlavním schodišti byl opraven povrch stávajícího terasa. V obchodních plochách přízemí ve dvoře je provedena podlaha bez povrchové vrstvy.
Omítky v paláci byly odborně restaurovány — odstraněny a opraveny jejich narušené, odpadávající části, trhliny byly vyčištěny a injektovány. Na zděných stěnách je provedena vápenná štuková omítka + malba. Na sádrokartonových příčkách stěrka + malba, nebo obklad.
V halách před evakuačním výtahem je na nových příčkách proveden obklad z oboustranně dýhované dřevotřísky. Hladké sádrokartonové podhledy jsou s výjimkou technických místností a obchodních ploch všude.


Adresa: Panská 6, č.p. 895/II, Praha 1
Investor: Financia, a. s.
Architekt: Casua, s. r. o. — Oleg Haman, Petr Housa, Jana Jiřincová, Kateřina Millerová
Realizační projekt: Casua, s. r. o. — Aleš Poděbrad (HIP), Kamil Hladký (ZP)
Dodavatel: IPS Skanska, a. s., odštěpný závod 10
Stavbyvedoucí: František Mareš
Soutěž: duben 2000
Projekt pro SP: říjen 2001
Realizace: prosinec 2002
Plocha stavebního pozemku: 1652 m2
Zastavěná plocha: 1046 m2
Zpevněná plocha: 203 m2
Hlavní užitná plocha: 2407 m2
Vedlejší užitná plocha: 1367 m2
Provozní plocha: 350 m2
Celková podlažní plocha: 4124 m2
Celkový obestavěný prostor: 21 410 m3

Stavební náklady:
Úprava a napojení sítí: 500 tis. Kč
HSV: 14 mil. Kč, PSV: 32 mil. Kč
Technická zařízení: 25,5 mil. Kč
Venkovní úpravy: 300 tis. Kč
Celkové náklady bez DPH: 72 mil. Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 19 078 Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 3363 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*