Rekonstrukce Zámecké jízdárny v Lednici

Cílem projektu je vzorová obnova a nové využití východního a jižního křídla objektu barokních jízdáren pro poskytování vzdělávacích a veřejných kulturních služeb. Barokní jízdárny jsou nejstarší částí zámku v Lednici, který má celý statut národní kulturní památky a v rámci Lednicko-valtického areálu (LVA) je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Objekt je ve správě Národního památkového ústavu a pro potřeby realizace projektu je formou výpůjčky svěřen do péče žadatele. Generálním projektantem rekonstrukce je společnost Arch.Design.


Projekt se skládá z realizace programových a stavebních aktivit, jejichž výsledkem je funkční vzdělávací centrum zaměřené na kulturní krajinu s doprovodnými výukovými expozicemi o krajině a LVA jako památce WHC UNESCO i jako součásti biosférické rezervace Dolní Morava. Prostory budou využity jako výukové a prezentační kapacity v rámci řádných studijních programů zúčastněných univerzit, výukové expozice budou sloužit také formou ucelených výukových programů pro vzdělávání v rámci základních a středních škol. Hlavní sál jízdárny bude vedle vzdělávacích akcí sloužit i pro potřeby obce a dalších členů sdružení pro slavnostní společenské akce a spolu s dalšími přilehlými prostory bude sloužit jako kulturní centrum obce. Projekt zahrnuje i vybudování informačního centra zaměřeného na prezentaci LVA jako památky WHC UNESCO s prostory pro studium a badatelskou činnost a prostory pro výkon činnosti site managera památky UNESCO. Celková podlahová plocha obnoveného objektu dosahuje 3 424 m2.

Programové aktivity obsahují přípravu koncepcí výukových expozic a vzdělávacího centra. Stavební aktivity zahrnují kromě vlastních stavebních prací také přípravu a realizaci jednotlivých výukových expozic a vybavení interiérů. V rámci publicity je plánována konference k výsledkům projektu a nastavení mechanismu předávání zkušeností s realizací vzorové obnovy památky.

Celkové projektované způsobilé výdaje na realizaci projektu dosahují 497 mil. Kč (vč. 19% DPH). Zásadní položkou jsou vlastní stavební náklady na obnovu objektu dosahující 413 mil. Kč, což je 83 % celkových způsobilých výdajů.

Žadatel – Multifunkční centrum zámek Lednice – je právní formou zájmové sdružení právnických osob s dominancí územní samosprávy a veřejných vysokých škol. To přesně vystihuje účel a poslání žadatele, totiž realizovat obnovu zámeckých jízdáren v Lednici a zapojit tento objekt do života v regionu. Vůdčím členem sdružení je Jihomoravský kraj a obec Lednice, další členové z řad vysokých škol – Mendelova univerzita v Brně a MU – Masarykova univerzita) jsou zainteresováni svými aktivitami v rámci výzkumu a ochrany fenoménu LVA. Projekt je připraven v partnerství s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Biosférickou rezervací Dolní Morava, o. p. s. (BRDM). Smyslem partnerství je v případě VUT zabezpečení specifického know-how v přípravě výukové expozice a odborné garance v oblasti architektury a stavebnictví. Partnerství s Biosférickou rezervací Dolní Morava přináší do projektu širší rozměr v rámci UNESCO programu Man and the Biosphere a umožňuje realizovat i specializovaná témata managementu kulturní krajiny.
V roce 2010 společnost Arch.Design, s. r. o., zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení a následně zajistila stavební povolení, dále zpracovala tendrovou projektovou dokumentaci pro výběrové řízení, ve kterém byl v dubnu 2012 vybrán generální dodavatel stavby – sdružení Imos Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a Unistav, a. s.

Tvorba projektové dokumentace vzorové obnovy kulturní památky je složitá a náročná činnost, je třeba zpracovat velké množství průzkumů, expertiz a analýz, všechna dílčí řešení prokonzultovat se zástupci památkové péče a nechat jimi schválit a zároveň navrhnout řešení tak, aby historické prostory zámecké jízdárny bylo možné využívat k jinému účelu, než ke kterému byly původně vybudovány.

V současné době byla zahájena stavba a připravuje se projektová dokumentace pro provedení stavby.
Autor článku: Miroslav Bílek,
Zaměstnanci Arch.Design, s. r. o. , kteří se na projektu podílí :
Miroslav Bílek, Libor Veselý, Lukáš Pecka, Iva Dadáková, Hana Markusová


Související články:
Multifunkční centrum Lednice 7.4.2011

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*