Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi

Jedno náměstí – tři rozdílné charaktery
Historické centrum Uhřiněvsi je potokem Říčanka přirozeně rozděleno na tři charakterově odlišné části, ty v návrhu rozpracováváme koncepčním, materiálovým a krajinářským řešením.

Důraz je kladen na zklidnění dopravy, posílení pěších vazeb, kompozici, využití, vztah mezi historickým a novým a krajinářské úpravy v doprovodu modro-zelené infrastruktury.

Centrální veřejný prostor před školou a kostelem je rozšířen změnou trasování ulice Přátelství. Dominantou se stává socha sv. Jana Nepomuckého v ohnisku kompozičních pohledů. Na centrální prostor navazuje klidné místo u potoka pod korunami stromů, který je nově zapojen do organismu náměstí. 

Poslední částí je parkově upravené dětské hřiště.

Plný text architektonicko-urbanistické řešení:
Historické hlavní veřejné prostranství Uhřiněvsi je definováno ulicí Přátelství (dříve císařskou cestou) a Říčanským potokem. Ulice Přátelství v současnosti náměstí fragmentuje na špatně využitelné plochy. Na jižní straně náměstí je v současnosti mnoho místa mezi silnicí a fasádami domů bez obchodního parteru. Naproti tomu na severní straně náměstí je místa málo. To je navíc zmenšeno neprostupnou vegetací, zábranami a ploty. 

Pouhé opravy povrchů by nevyřešily zásadní problém – nevhodné členění náměstí vzhledem k funkcím. Z tohoto důvodu je jedním z hlavních zásahů přetrasování procházející silinice, po vybudování obchvatu. Přetrasováním silnice dochází k převrácení poměrů ploch náměstí – více místa v předprostoru školy a kostela. 

Tři charaktery veřejného prostranství
Vodní tok a ulice Přátelství je pro kompozici navrženého veřejného prostranství stěžejní. Rozděluje náměstí Bratří Jandusů na tři charakterově odlišné prostory. 

1/ Pobytový prostor s novou dominantou původní sochy
V centrální části prostoru, naproti vstupu do školy a kostela je změnou trasování ulice Přátelství docíleno rozšíření plochy a vytvoření reprezentativního veřejného prostoru, jemuž dominuje socha sv. Jana Nepomuckého. Provoz na ulici Přátelství je zpomalen pomocí zpomalovacích prahů u vjezdů do území. V centrálním prostoru je navíc silnice zúžena a dlážděna jiným materiálem. Možnost vjezdu do areálu Kormaku je zachována v plném rozsahu.

2/ Nábřeží pod korunami stromů s výhledem na kostel
Na hlavní veřejné prostranství navazuje v západní části pobytové schodiště, které zpřístupňuje potok Říčanka a vytváří u hladiny klidné místo pod korunami stromů. Pobytové schodiště je doplněno o zpevněný chodník při úrovni potoka, který doplňuje příčné vazby přechodů přes ulici přátelství o možnost podchodu pod mostem. Ze západní strany je potok Říčanka jasně vymezen nábřežím, které je navrženo v souladu s projektem čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Na povrchu ČSOV je navrženo nové dětské hřiště s parkovou úpravou. 

3/ Dětské hřiště v klidné části území
V jihozápadní části řešeného území, v prostoru před bytovým domem je vytvořeno odpočinkové veřejné prostranství s pískovištěm, které navazuje na parkovou úpravu kolem potoka Řičanka. Pro školní autobusy je zde zachována možnost nástupu dětí na výlety nebo možnost otočení. 

Návaznost na okolní ulice a město
Hlavní části veřejných prostranství na náměstí bratří Jandusů jsou doplněny jemnými zásahy do přilehlých ulic, které redukují plochy dopravy a vytvářejí příjemné pobytové místa v okolí autobusových zastávek při vjezdech do území. 

Odkazy na soutěž a soutěžní návrh: 
https://cceamoba.cz/souteze/p22/awarded

Zadavatel: Městská část Praha 22 – Uhříněves
Organizátor soutěže: CCEA MOBA
Druh soutěže: Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž
Porota z 25 žádostí o účast vybrala 8 týmů, které vypracovaly soutěžní návrhy. 

Atelier: M2AU 
Autoři:  Linda Obršálová, Filip Musálek, Daniel Struhařík
Spolupracující osoby: Silvia Pajerová, Ondřej Kvaček
Město: Praha 22 – Uhříněves
Datum projektu: 2021

Autorská zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*