SEKURKON: odborné semináře

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře, které proběhnou v lednu 2014. Semináře jsou převážně z oblasti stavebnictví a legislativy a řeší aktuální otázky v dané oblasti.


JAK NA SMLOUVY VE VÝSTAVBĚ PO 1. 1. 2014
čtvrtek 9. ledna 2014
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno


Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.
(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit stavební veřejnost se změnami závazkového práva a závazků z právního jednání které přináší nová úprava soukromého práva s účinností od 1.1.2014.

Lektorka:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – v oblasti výstavby přednáší pro vybrané agentury a vysoké školy, zejména Český svaz stavebních inženýrů, Národní stavební centrum Brno a Ústav pozemních komunikací, Stavební fakulta VUT v Brně.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9793


TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY PO 1.1.2014
úterý 14. ledna 2014
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno


Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.
(celoživotní program vzdělávání ) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu – postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – v oblasti výstavby přednáší pro vybrané agentury a vysoké školy, zejména Český svaz stavebních inženýrů, Národní stavební centrum Brno a Ústav pozemních komunikací, Stavební fakulta VUT v Brně.
Mgr. Petr Lízal, CSc. – je autorizovaným inženýrem v oboru kontrola a diagnostika staveb a autorizovaným stavitelem. Mimo jiné je autorem řady odborných posudků, expertiz a technických posouzení panelových domů.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9839


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ (s účinností od 1.1.2014)
středa 15. ledna 2014
AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Základní seznámení s novým občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se současným stavem právní úpravy a s novým stavem. V tomto směru se bude jednat o informaci základní. Těžiště semináře spočívá v seznámení se s NOZ a ve výkladu některých jeho ustanovení. Pro podnikání je především důležitá znalost problematiky právních jednání, úpravy závazkových vztahů a jejich nejdůležitější části- smluv. Této oblasti bude věnována hlavní pozornost a tato oblast bude hlavní náplní semináře.

Lektor:
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. – advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, dále odborný asistent na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a přednášející pro Českou advokátní komoru a zkušební komisař pro advokátní zkoušky.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9852


POVOLOVÁNÍ STAVEB A NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI DLE NOZ
čtvrtek 16. ledna 2014
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno


Seminář je zařazen v celoživotním programu vzdělávání ČKA – 2 body.
Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312/2002 Sb.o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-779/2013.

Charakteristika semináře:
Cílem semináře je přehledně seznámit pracovníky orgánů veřejné správy s vybranými změnami soukromého práva, které mají dopad na výkon jejich činnosti.

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – v oblasti výstavby přednáší pro vybrané agentury a vysoké školy, zejména Český svaz stavebních inženýrů, Národní stavební centrum Brno a Ústav pozemních komunikací, Stavební fakulta VUT v Brně.
JUDr. Miroslav Frýdek – pracuje jako vysokoškolský učitel na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, dále je lektorem modulů Občanské právo a Římské právo na BIBS, a.s. a působí jako právník v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9840


ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích)
čtvrtek 23. ledna 2014
AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Charakteristika semináře:
Základní seznámení s novou právní úpravou právnických osob v občanském zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a s novou právní úpravou obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), které nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se současným stavem právní úpravy právnických osob a zvláště obchodních společností a družstev. Těžiště semináře spočívá v seznámení se s novou právní úpravou a upozorněním na změny oproti staré právní úpravě.

Lektor:
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. – advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, dále odborný asistent na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a přednášející pro Českou advokátní komoru a zkušební komisař pro advokátní zkoušky.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9854


STAVEBNÍ ZÁKON, VELKÁ NOVELA ÚČINNÁ OD 1.1.2013
čtvrtek 30. ledna 2014
AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář představí změny v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona č. 530/2012 s účinností od 1.1.2013.
Pozornost bude věnována změnám v zásadách územního rozvoje, územního a regulačního plánu, územního rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, staveb nevyžadujících územní rozhodnutí/souhlas, územního řízení (žádost, posuzování vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, zjednodušené řízení, územní souhlas), úprav vztahů v území (předkupní právo, náhrada za změny v území). Bude řešena problematika povolování staveb (stavby nevyžadující ohlášení ani povolení, ohlášení, výčet jednoduchých staveb vyžadujících ohlášení, náležitosti, stavební řízení, veřejnoprávní smlouva, posouzení autorizovaným inspektorem, užívání staveb, zkušební provoz, změna v užívání stavby, odstraňování staveb), stavebního dozoru, povinností osob, sankcí (přestupky, správní delikty). Budou představeny změny souvisejících předpisů (prováděcí předpisy, zvláštní zákony, správní poplatky).

Lektor:
Mgr. Vít Veselý – pracuje v advokacii se zaměřením na obchodní, občanské a správní právo, specializuje se na právo nemovitostí včetně práva stavebního, od roku 2007 jako advokát.

Více informací k semináři a přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.sekurkon.cz/kurz/9850

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*