Škola ve Vídni

Pro nově vznikající vídeňskou městskou část Aspern 08 jsme navrhli kluster základní a střední školy reagující na změny v rakouském vzdělávacím systému. Dům jsme koncipovali jako mikrourbanismus, tedy město pro děti. Chodby jsou ulice, učebny a posluchárny samostatnými domy s jasnou identitou. Jídelna byla povýšena na centrální náměstí s pobytovými plochami a vynikajícím přirozeným prosvětlením. Celkový prostorový rozvrh jsme navrhli s ohledem na dobrou orientaci.

Konceptem nové školy v Bildungsquartier Aspern Seestadt je živé „vzdělávací město“. Naším cílem je vytvořit prostředí pro život a výměnu informací. Pro jednotlivé funkce slouží samostatné budovy, ty podle vzájemných vazeb a schopnosti generovat aktivitu veřejných prostorů rozmisťujeme v urbanistickém plánu. V objektu navrhujeme hlavní ulici, okružní třídu, centrální náměstí a dvě subcentra. Kolem subcentrer jsou koncentrovány odpovídající prostory tak, aby docházkové vzdálenosti studentů byly minimální a interakce mezi nimi maximální. Výukové ostrovy a společné prostory v clustrech jsou vždy orientovány do veřejného prostoru náměstí a subcenter. Dvory a vnitřní atria distribuují přirozené světlo hluboko do dispozice domu a slouží také jako venkovní plocha pro možné rozšíření výukových prostor. Centrální kruhové atrium nabízí možnost venkovního stravování a relaxu. Veřejný průchod na jižní hranici pozemku je definován jako zelené náměstí nabité pestrou škálou volnočasových aktivit s centrálním zpevněným prostorem připomínajícím letištní provoz minulosti.
Soustava 14 samostatně stojících objemů v modulu 4 x 4 m v měřítku větší rodinné vily je propojená jednoduchou střechou. Promyšlená členitost stavby a formální řešení obvodového pláště využívá vzájemného stínění k omezení energetického působení slunečního záření. Zelené střechy a terasy jsou využity pro ekologické řešení vodního hospodářství.

Urbanistická struktura domu: Jde o soustavu objemů definujících širokou škálu veřejných prostorů. Autonomní objekty jednotlivých funkčních celků vytváří podmínky pro pestrý veřejný život v objektu.

Místo: Území má koncepci městského života. Jde o soustavu náměstí, ulic a okružní třídy s důrazem na interakci studentů mezi sebou. Každá část volného prostoru má svou předdefinovanou funkci v rámci společných aktivit – jídelna, knihovna, galerie, subcentrum, venkovní atria a dvory.

Krajina: Součástí domu jsou dvory a vnitřní atria, které distribuují přirozené světlo hluboko do dispozice domu. Slouží také jako venkovní plocha pro možné rozšíření výukových prostor. Centrální kruhové atrium nabízí možnost venkovního stravování a relaxu. Veřejný průchod na jižní hranici pozemku je definován jako zelené náměstí nabité pestrou škálou volnočasových aktivit s centrálním zpevněným prostorem připomínajícím letištní provoz minulosti.

Organizační princip a provázanost funkčních celků: V objektu jsou navržena dvě subcentra, pro každý stupeň školy jedno. Kolem subcentrer jsou koncentrovány odpovídající prostory tak, aby docházkové vzdálenosti studentů byly minimální a interakce mezi nimi maximální.

Hierarchie a začlenění okolí do struktury domu: Dům reaguje na okolí vtáhnutím náměstí, parku a veřejného průchodu do svého nitra.

Ulice, Náměstí, Ringstrasse: Hlavním konceptem pohybu po školní budově je simulace typických městských prostor. Navrhujeme vnitřní hlavní náměstí, okružní třídu, ulice. Jde o efektivní využívání jinak samoúčelných chodeb a komunikací. Tento koncept podporuje sociální interakci mezi studenty, jasně definuje orientaci v domě.

Subcentra: V obou částech domu jsou navržena dvě malá náměstí – subcentra. Jde o prostor setkání studentů z té části školy, která se k subcentru vztahuje. Pro nižší stupeň plní funkci odpočinku a her, na vyšším stupni je subcentrum definováno knihovnou a homebasy.

Výukové ostrovy a společné prostory v clustrech: Ty jsou vždy orientovány do veřejného prostoru náměstí a subcenter. Jsou nejaktivnější částí každého „domu“ a plní jednak funkci sociálního aktivizátoru společných prostor, zároveň jsou filtrem mezi veřejným prostorem školy a provozy s nároky na klid.

Jednoduchost řešení: Celý dům je navržen v modulu 4 x 4 m. Jedná se o soustavu 14 samostatně stojících objemů v měřítku větší rodinné vily, propojených jednoduchou střechou vytvářející vnitřní společenský prostor ulic, náměstí a okružní třídy. Navržený objekt má potenciál dalšího vývoje komplexního řešení. S přispěním ekologických principů dává reálný předpoklad k dosažení minimalizace energetické náročnosti objektu. Promyšlená členitost stavby a formální řešení obvodového pláště využívá vzájemného stínění k omezení energetického působení slunečního záření. Vnitřní klima a pohodu ve výukových a společných prostorách zajišťují stavebně fyzikální vlastnosti obvodového pláště, tepelně izolační vlastnosti prosklených ploch s decentralizovaným systémem nuceného větrání a rekuperace, inteligentní systém umělého osvětlení a regulace ústředního vytápění. Zastřešení objektu se zelenými střechami a společenskou terasou je využito pro ekologické řešení vodního hospodářství. Technologicky upravená dešťová voda je využívána jako voda užitková na splachování WC, úklid a zálivku zeleně.

Prosvětlovací koncept: Struktura je přirozeně prosvětlována pomocí atrií, dvorů a centrálního kruhového venkovního prostoru. Toto řešení umožňuje díky přirozenému proudění vzduchu také větrání všech vnitřních prostor. Prostorové uspořádání a orientace prosklených ploch obvodového pláště ke světovým stranám také přispívá k dostatečnému dennímu osvětlení výukových a společných prostor.

Autorská zpráva

Místo: Aspern Seestadt, Vídeň, Rakousko
Klient: Město Vídeň
Program: základní a střední škola
Status: soutěžní návrh
Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Martin Rudiš, Zdeněk Chmel, Václav Novák, Karel Bartoš, Matej Štrba

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*