Stavebně technické průzkumy

LUDĚK DOSTÁL, ZBYNĚK POTUŽÁK
Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s. r. o.

Průzkumné práce v objektu proběhy v šesti etapách od října 1995 do září 2003. Zpočátku byl realizován obecně poznávací průzkum, který přinesl základní informace o druhu a skladbě konstrukcí, jejich technickém stavu, vlastnostech použitých materiálů, dodatečných stavebních úpravách a stavebních poruchách objektu. Tento průzkum proběhl za provozu v plně užívané budově v říjnu a listopadu 1995. Obsahoval kontrolu vodorovných nosných konstrukcí a krovu, stanovení výpočtové pevnosti, vlhkosti a salinity zdiva a ověření dimenzí typického komínového průduchu. Celkem bylo provedeno 83 sond do vodorovných konstrukcí, které dokumentovaly skladbu a stav stropů. Ze sond do dřevěných stropů bylo odebráno 30 vzorků dřeva k laboratornímu mykologickému vyšetření a určení druhu a aktivity biotických škůdců. V řadě sond bylo dřevo napadeno dřevokaznými houbami a hmyzem a ve skladbě podlahy na půdě byly zjištěny desky ISOMIN v nichž byly analyzována firmou Foster Bohemia azbestová vlákna – chrysotil. Proběhla i kontrola poškození krovu, z něhož bylo odebráno dalších 7 mykologických vzorků. Z dřevokazných hub byl ve stropech i krovu zaznamenán výskyt dřevomorky domácí a trámovky jedlové a bylo prokázáno i několik aktivních ložisek těchto hub způsobujících hnědou destrukční hnilobu. Ve zdivu byla na dvaceti místech stanovena výpočtová pevnost. Vlhkost byla stanovena gravimetricky v 25 vlhkostních profilech a v 17 vzorcích byl metodou iontové chromatografie stanoven obsah vodorozpustných solí (síranů, chloridů a dusičnanů) ve zdivu. Obsahy solí byly lokálně velmi vysoké. Ve zdivu byla zjištěna i řada statických poruch, které se zde projevovaly trhlinami zejména v nižších podlažích. Výsledkem průzkumu bylo doporučení sledovat pohyby na těchto trhlinách, aby bylo zřejmé, zda je stav stabilizovaný, nebo zda dochází k dalšímu rozvoji poruch.

Ve druhé etapě průzkumu byly v listopadu 1995 na 23 trhlinách osazeny dvojice, resp. trojice měřících bodů pro příložný deformometr a do prosince 1996 bylo provedeno sedm měření. Tato měření vyloučila významné pohyby, které by mohly být způsobeny například poklesem jižních zdí v důsledku zvětráváním břidlic pod základy románské hradby. Výsledkem měření bylo konstatování, že stav objektu je stabilizovaný a pohyby na trhlinách mají pouze dilatační charakter.

Další rozsáhlou etapou prací byl podrobný průzkum komínových průduchů. Práce probíhaly opět za plného provozu v objektu. Proto bylo využito vrtaných sond a technické endoskopie. Kromě rozměrů a polohy průduchů byla ověřována jejich průchodnost a současné využití pro vzduchotechniku, rozvody požární vody, elektrické rozvaděče a vedení apod.. Tato etapa průzkumů byla náročná, protože nesmělo dojít k poškození rozvodů a sondážní vrty o průměru 12mm musely být ihned opraveny.

Další průzkumy byly rozsahem menší a byly zaměřeny na skladby a izolace jižních teras a plochých střech, doplnění průzkumu komínových průduchů v místech budoucích restaurátorských dílen a na doplnění průzkumů vlhkosti. Tyto práce probíhaly až do září 2003.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*