Vanda Štěpánová: Obnova lesoparku v Novém Lískovci v Brně

Lesopark byl založen před první světovou válkou jako součást ozdravovacího areálu. Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, většina objektů byla v průběhu dalších let zničena, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji.
Celá obnova vzešla z iniciativy Městské části Brno Nový Lískovec, projekt zpracoval Atelier Štěpán v letech 2008-2011.

Situace
Adresa: ul. Raisova, Brno – Nový Lískovec
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
spolufinancováno: Evropský fond pro regionální rozvoj
Projektant: Ateliér Štěpán
Autor: akad.arch. Vanda Štěpánová
Spolupráce: ing.arch. Marek Štěpán, ing. Jakub Staník
Autor obnovy zeleně: ing. Petr Förchgott
Statika: Stabil – ing. Petr Daniel,
Archcon atelier – Ing. Martin Truhlář (lávka) a Ing. Michal Schwáb (nová rozhledna)
Rozloha: 60 000 m2
Celkové investice: 9 mil. Kč
 

HISTORIE
Lesopark byl založen jako součást ozdravovacího areálu „Městské nemocenské pojišťovny – pokladny“ před první světovou válkou. U jeho zrodu stál senátor Josef Hybeš. K nejrozsáhlejším úpravám lesoparku a architektonickým zásahům pak došlo ve třicátých letech 20. století. Vytvářel prostředí pro umístění celé řady objektů (koupaliště, hřišť, kuželny, solária, vyhlídkové věže) a sloužil přímo pro rekonvalescenci pacientů. Areál obsahoval správní budovu s kuchyní a jídelnou, dále vlastní živočišné hospodářství, byty zaměstnanců, zahradnictví, ubytovací objekty rekonvalescentů (původně uvažované jako dělnické domy), ženský pavilon na stráni Kamenného vrchu, tamtéž koupaliště, kuželnu, hřiště pro míčové hry, vyhlídkovou věž, dřevěný objekt solaria a vzorně udržovaný lesopark.
Nový Lískovec byl v té době malou obcí na jihozápadním předměstí Brna, v zachovalém přírodním prostředí, což umožňovalo i výstavbu sanatoria v letech 1937-1939.
Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, ženský pavilon zbourán a rozkraden, další objekty však podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení, součást Fakultní nemocnice U sv. Anny, ale okolní prostředí není pacienty přímo využíváno.
Širší urbanistické vztahy prošly dramatickou proměnou po výstavbě panelových sídlišť v 70.-80. letech. V docházkové vzdálenosti tak nyní žije 50-60 tisíc obyvatel jihozápadního sektoru Brna; a pro značnou část z nich (Starý Lískovec, Bohunice) je tato lokalita v podstatě jedinou pěšky dosažitelnou rekreační oblastí lesního charakteru.

Rozhledna  - původní stav Pohled od rozhledny  - stav před obnovou

KONCEPCE
Vzhledem k současné situaci nelze původní koncepci důsledně zachovat. Pozemek lesoparku se výrazně zmenšil, stavební objekty jsou již demontovány, některé zůstaly v havarijním stavu. Lesopark, po přeměně ozdravovny v městskou nemocnici, už neslouží původnímu účelu – rehabilitaci pacientů.
Proto je koncepce lesoparku koncipována na současné potřeby obyvatel, a to nejen v dotčené městské části, ale i v širším kontextu možnosti rekreace v Brně.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení návrhu vychází z původní realizace ve 30.tých letech. Tvarosloví je však použito současné.
Lesopark fungoval jako systém pěších cest s konkrétními body – zastaveními či cíli.
Stejný princip je zachován, jen trasy některých cest jsou vzhledem k současným pozemkům pozměněny a funkce bodů obnovena dle nové strategie.

Rozhledna Rozhledna Rozhledna

Rozhledna Zábradlí na vyhlídkové plošiněPůvodní rozhledna byla v havarijním stavu. Tato železobetonová komorní stavba v roce 2011 prošla rekonstrukcí a od té doby nabízí prostor k odpočinku i možný výhled ze své plošiny.
Její rekonstrukce nebyla záměrně důsledná. Jako všechny realizované, či plánované stavby v lesoparku, její funkce, forma i použité materiály vychází ze současnosti. Dřevěné dveře a vnitřní schodiště byly nahrazeny ocelovými, zábradlí na plošině je z nerezi. Při sanaci bylo nutné objekt staticky zajistit, povrch celoplošně otryskat, nosný sloup nahradit novým. Doplnily se vysekané části do původního tvaru, povrch se dále reprofiloval,, vystěrkoval, natřel.
Vstup na vyhlídkovou plošinu je možný pouze po domluvě, rozhledna tedy funguje pro návštěvníky zejména jako altán, s novou lavicí a nikou s tekoucí vodou, přivedenou z nového vrtu. Rekonstrukcí prošla i nádrž pod rozhlednou, využívaná dále jako rezervoár pro vodu na cestě mezi vrtem a bazénem.

 

Rozhledna - vstup Rozhledna - pítko Rozhledna - výstup na plošinu rozhledny

Bazén před rekonstrukcí Bazén
Pohled na bazén z budoucí plošiny Bazén

Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna, pravděpodobně s šatnami a zázemím. Voda byla čerpána ze studny, která se dnes nachází na soukromém pozemku.
Bazén byl v roce 2011 rekonstruován, jeho hloubka se snížila na 0,5m z důvodu bezpečnosti a funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká „potůčkem“ z nového vrtu, přebytečná voda se vsakuje v plochách pod bazénem.
Vzhledem k velkým prasklinám a jiné požadované hloubce bazénu, byla do původního půdorysu položena na hydroizolaci nová železobetonová vana. Plocha kolem bazénu je upravena pro posezení a „pozorování vážek“.
V budoucnu se počítá s dobudováním nové plošiny s posezením nad bazénem, včetně „studánky“ s výtvarným plastickým dílem na dně.
Průsek v lesoparku
V centru svažitého lesoparku je znatelná největší původní úprava terénu – zářez pro dnes chybějící ženský pavilon, kde byly ubytovány sestřičky z ozdravovny. Měl dřevěnou konstrukci a dvě nadzemní podlaží.
Terénní modulace i poloha vybízí k vybudování přírodního amfiteátru.. Lavice budou kopírovat vrstevnice, na ploše se mohou odehrávat menší kulturní akce.
Lesopark - místo pro amfiteatr

Stavba lehárny, která se vyznačovala zajímavou funkcí i dřevěnou konstrukcí ve svahu, se bohužel nezachovala.
Na jejím místě je plánovaná dřevěná plošina, na které je možné poležet, posedět i posilovat. Konstrukčně vychází z původní lehárny, jejíž dokumentace se zachovala. Půdorysně bude však menší, lavice a prvky budou se stavbou spojeny.

Nad nemocnicí se nachází růžové návrší, jehož původní funkci a rysy si můžeme domyslet jen podle názvu a stávajících terénních modulací. V plánu je místo nově upravit jako rosarium, s možností romantického posezení pod pergolou, nebo ve výtvarně pojatých lavicích.

Výhled z růžového návrší Cesty v lesoparku
Lavičky v lesoparku Nová výsadba

Vyrovnaná plocha nad vstupem od ulice Raisovy sloužila jako kuželna. Vzhledem k absenci možné obsluhy pro původní účel, se nabízí plochu využít na sporty a hry jako petanque a kuličky. Sportoviště se pojedná štěrkopískem na vymezeném půdorysu a doplní krytým posezením.

Přes rokli, probíhající napříč parkem, vedla pěší železobetonová lávka. Byla již v zoufalém stavu na dnes nepoužívané trase (vedoucí k soukromému pozemku), proto musela být demontována.
Na nové trase je navržena nová pěší lávka . Překlenutí strže o rozpětí 12m je řešeno jako příhradová konstrukce z dubového dřeva, která funguje i jako výtvarný prvek.
Nová rozhledna  - vizualizace
Vrcholem procházky lesoparkem bude nová rozhledna, na novém místě – v severozápadním cípu pozemku. Bude skýtat krásný výhled na Brno od Pisárek, přes Bohunice po Nový Lískovec. Vyhlídková plošina ve výšce 28 m převýší koruny dubového lesa. Je koncipována jako „šikmá věž“, nosná ocelová konstrukce s obvodovým pláštěm z dřevěných lamel.

Cesty v lesoparku jsou rozděleny do dvou kategorií:
– hlavní trasy – cesty na pohodlnou chůzi – se zpevněným povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, kudy může projet i menší vůz na údržbu lesoparku
– pěšinky – cesty strmé, často se schody – povrch bude upraven, místy zhutněný šťerk

Cestu lesoparkem budou zpestřovat umělecká díla, která by návštěvníky provázela jistým příběhem.


Původní schody Odvodňovací žlab

ZELEŇ
Stav zeleně v areálu lesoparku před jeho obnovou byl důsledkem takřka 70 let trvajícího zanedbávání. Během této doby nebyly prováděny téměř žádné zásahy – nastal masový rozvoj invazívních druhů dřevin (především trnovníku akátu), degradace bylinného patra a rozvrat uměle vysazených skupin jehličnanů.
Nejdříve bylo zapotřebí odstranit všechny havarijní stromy, nežádoucí souvislé porosty náletových dřevin v původně parkově upravených zónách i přehoustlé skupiny jehličnanů. Po celém lesoparku bylo nutné zlikvidovat invazivní druhy dřevin.
Na plochách uvolněných po odstranění dřevin byl založen trávník a prudší svahy pokryty protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru byla vysazeny doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Jedná se o červenolisté stromy – a to kultivary druhů, které se již v okolí přirozeně vyskytují. Druhým typem jsou liány, které zakryjí kmeny některých stávajících vzrostlých stromů, obnažené v rámci probírek. Růžové návrší doplňují samozřejmě růže; ovšem v podobě moderních, půdopokryvných a pnoucích kultivarů.
Současný projekt obnovy zeleně staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi, ponechávanými přirozenému vývoji. 

ETAPY OBNOVY
V roce 2008 byla zpracována firmou Ateliér Štěpán studie na obnovu lesoparku.
Díky Městské části Brno Nový Lískovec byla v roce 2009 provedena první etapa obnovy, spočívající v řádné probírce porostů, nových výsadbách a rekonstrukci páteřní cesty.
V roce 2010 byl proveden nový vrt, jako zdroj vody pro potřeby lesoparku.
Další etapa proběhla v roce 2011, kdy došlo k rekonstrukci stávajících železobetonových staveb – původní rozhledny a bazénu, k vybudování elektrické a vodovodní přípojky, vybavení lesoparku mobiliářem a informačním systémem.

Obnova lesoparku v Novém Lískovci se stala jedním z pilotních projektů mezinárodního projektu UrbSpace v programu „Střední Evropa“ – Central Europe, který je financován Evropským fondem regionálního rozvoje.
Vanda Štěpánová

Původní rozhledna

Původní rozhledna
Růžové návrší
Růžové návrší


Petangue
Petangue

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*