Vnitroblok v ulici Francouzská

Veřejnou architektonickou soutěž na novou podobu vnitrobloku při ulici Francouzská v Brně vyhrál návrh ateliéru Chybík+Krištof. Předmětem soutěže byl návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby bytových domů ve vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará. Na řešeném území vznikne dostupné městské bydlení, park, komunitní centrum a dům s pečovatelskou službou.


Brno, Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská postaví Chybík + Krištof
Brněnské studio Chybík + Krištof zvítězilo v architektonicko-urbanistické soutěži na řešení rozsáhlého území při ulici Francouzské, které je součástí sociálně vyloučené lokality tzv. brněnského Bronxu. V užší soutěži o návrh, kterou vypsalo Statutární město Brno v červenci loňského roku, se utkalo celkem sedm architektonických týmů. Uvnitř vnitrobloku má vzniknout dostupné městské bydlení, dům s pečovatelskou službou a komunitní centrum, to vše doplněné kvalitním městským prostorem. Projekt bude financován z Fondu bytové výstavby a jeho dokončení se předpokládá do roku 2021.

Charakteristika lokality
Oblast brněnského Bronxu leží jen několik minut chůze od historického centra města a z urbanistického hlediska je charakteristická poměrně hustou blokovou zástavbou s několika dopravně velmi zatíženými tepnami. Na mentální mapě města však dlouhodobě představuje jednu z nejproblémovějších lokalit, a to zejména z důvodu sociální skladby obyvatelstva, které se zde v průběhu minulého století vystřídalo třikrát a dnes je tvořeno pestrou směsicí národností s převahou Romů, jejichž společnými tématy jsou často vysoká míra nezaměstnanosti, nízká míra ekonomické aktivity a nízká úroveň vzdělanosti. Negativní obraz lokality je posílen značnou zanedbaností domů, nedostatkem občanské vybavenosti a absencí kvalitního veřejného prostoru či zeleně.

V posledním desetiletí dochází k postupné proměně čtvrti, která se díky své dostupnosti a relativně nízkým cenám nemovitostí stává atraktivní pro nové skupiny obyvatel. Přibývají nové domy soukromých vlastníků, pokračuje regenerace zdevastovaných bytových domů ve vlastnictví města, před třemi lety zde vznikl park Hvězdička s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež. Dalším z plánovaných projektů je právě zástavba rozsáhlého území uvnitř bloku vymezeného ulicemi Francouzskou, Hvězdovou, Bratislavskou a Starou, o rozloze přibližně 9 000 m2, přičemž vytvoření nové urbanistické koncepce může sehrát klíčovou roli při rozvoji celé oblasti.

Vize
Stávající blok svou velikostí vytváří pro své okolí nepropustný celek. Základem vítězného návrhu je vytvoření nového veřejného prostoru – „urbánní zahrady“ –, který je definován umístěním pěti objektů do stávající rostlé struktury vnitrobloku bez potřeby razantních demolic, tedy podobným způsobem, jakým se tato oblast v minulosti formovala. Zvolené řešení zachovává celistvost bloku jako kvalitu, se kterou je možné pracovat v čase, a ponechává možnost propojení novými vnitřními ulicemi i možnost využití objektů pro jiné účely. Veřejný prostor je rozdělen do tří ostrůvků a upraven podle funkcí – dětské hřiště, komunitní prostor a pobytový trávník – a má potenciál atraktivního prostředí jak pro samotné obyvatele, tak pro návštěvníky lokality. Předpokládá se jeho propojení s parkem Hvězdička.

Pětice objektů ohraničujících urbánní zahradu je navržena jako kompaktní hmoty s předsazenými pavlačemi, jejichž architektura vychází z lokálního kontextu a industriálního charakteru čtvrti. Tomu odpovídá racionální uspořádání a členění i zvolené materiály. Sjednocujícím prvkem je parter, koncipovaný jako souvislá hmota v jednotné barevnosti, který má v některých částech charakter otevřené pergoly a do něhož jsou logicky integrovány veřejně přístupné provozy – komunitní centrum, malá kavárna a společenské části domů. Ve vyšších podlažích, jež jsou vzájemně odlišeny barevností, jsou umístěny byty; čtyři objekty nabízejí celkem 48 startovacích bytů převážně 2+kk, dva objekty slouží jako dům s pečovatelskou službou a nabízejí 40 malometrážních jednotek, upravitelných pro potřeby vozíčkářů. Přidanou hodnotou jsou obytná pavlač či společné zahrady na střechách domů, které mohou přispívat k posilování sociálních vazeb mezi obyvateli. 

Návrh splňuje požadavek etapizace, a to ve dvou krocích. První etapa zahrnuje vybudování bytových domů se startovacími byty a podzemních garáží, ve druhé etapě budou realizovány domy s pečovatelskou službou.
www.chybik-kristof.cz


Hodnocení poroty:
Kvalita urbanistického řešení Prostorové řešení vychází ze stávající rostlé struktury vnitrobloku a prostým způsobem doplňování strukturu šetrně dotváří, bez potřeby razantních demolic využívá disponibilní plochy uvnitř vnitrobloku. Stavební program sestaven do pěti objektů bytových domů zčásti propojený podzemními objekty garáží svou vzájemnou konfigurací vytváří nový veřejný prostor uprostřed neuspořádaného vnitrobloku. Vymezený prostor je navržen jako urbánní zahrada, je současně veřejně přístupný, ale zároveň svým měřítkem a navrženou úpravou komunitním poloveřejným prostorem. Prostorové uspořádání objektů bytových domů umožňuje budoucí příčné propojení všech ulic po obvodu bloku s preferencí pěších. Takový způsob uspořádání odstraňuje prostorovou barieru neprostupného bloku a zároveň nabízí novou kvalitu nově vymezeného veřejně přístupného prostoru na křížení pěších propojení napříč vnitroblokem. Nově zformovaný prostor nad pozemními garážemi mezi bytovými domy se tak může stát cestou i cílem. Celková architektonická kvalita Architektonický koncept řešení je založen na principu opakování průběžných pavlačí po obvodu jednotlivých bytových domů. Konkrétní typologie a funkce různých kategorií bytů, důmyslná diferenciace na obytné, společenské a komunikační části pavlačí zdánlivou formální jednotvárnost pavlačí narušují. Prostorový princip pavlačí má jistě potenciál pro kvalitní výraznou architekturu uvnitř bloku v dalším stupni projektového zpracování. Kvalita bydlení a souvisejících provozů Navržené řešení bytových objektů vytváří možnosti kvalitního bytového prostředí. Dispozice bytů jsou racionálně uspořádány a využívají vhodným způsobem zvolený pavlačový princip pro bydlení rodin ve startovacích bytech i pro bydlení seniorů. Doplňující provozy zadaného stavebního programu jsou logicky umístěny v přízemí objektů a navazují na veřejný parter. Pozitivním prvkem návrhu jsou střešní zahrady na plochých střechách, které mohou podpořit vzájemné komunitní a sociální vztahy mezi obyvateli. Kvalita veřejného prostoru Návrh přináší zcela novou prostorovou situaci do stávajícího vnitrobloku. Navržené řešení prostorově i funkčně diferencuje nově vzniklý prostor, koncipuje jej jako urbánní zahradu s pobytovými funkcemi. Rozmístění funkcí komunitního centra, kavárny a společenských místností domů pro seniory po obvodu parteru veřejného prostoru propojené přístřešky, kolonádami a pergolami zvyšují jeho kvalitu pobytové funkce pro komunitu bydlících ale současně také atraktivnost pro ostatní obyvatele města. Koncept urbánní zahrady s diferencovaně užívaným parterem má potenciál atraktivního veřejného prostoru komorního měřítka pro komunitu bydlících v bytových domech i ostatní obyvatele. Realizace příčných propojení, přístupnost z ulic po obvodu stávajícího bloku zvýší atraktivnost prostoru jako cíle k pobytu a návštěvám programů komunitního centra. Naplnění stavebního programu Stavební program určený zadáním je v návrhu splněn a je logicky uspořádán. Navržená etapizace i způsob výstavby, včetně organizace dopravní obsluhy a garážování je realizovatelný. Prostorový koncept umožňuje flexibilní řešení naznačeného propojení napříč vnitroblokem. Ekonomické a ekologické řešení technických částí, udržitelnost a provozní šetrnost Navrhované řešení racionálně využívá disponibilní plochy vnitrobloku, bez demolic, využívá sklonu terénu k umístění technických místností a garáží v podzemí. Návrh koncepčně připravuje v dalším stupni použití energeticky efektivních principů a motivů udržitelnosti (solární energie, zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou). Doporučení: Ujasnění charakteru prostoru mezi objekty. Zvážit komunitní zahrádky v parteru, vyjasnit poloveřejné prostory. Řešit prostorové propojení s parkem Hvězdička a ulicí Hvězdovou. Minoritní vótum členů poroty 1. Návrh svým řešením neumožňuje další rozvoj lokality 2. Rozvolněný systém zástavby nikterak nereflektuje na dochovanou blokovou strukturu zástavby 3. Je zde riziko nerealizovatelnosti pěšího propojení k parku Hvězdička (soused nebude mít nadále žádnou motivaci propojení povolit, na rozdíl od návrhu na druhém místě), čímž se stane velký blok Bratiskavská, Francouzská, Hvězdová, Stará nadále neprostupný. 3. Upozornění na citaci z vyhlášky UPMB: PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ – slouží především bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %,ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení). – pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
Zdroj: ČKA

Související články:
Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská v Brně  14.8.2017

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*