Výsledky 14. ročníku studentské soutěže Xella

Letošního ročníku architektonické soutěže, kterou společnost Xella vypisuje pro srudenty českých a slovenských vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku i umění, se zúčastnilo 73 jednotlivců i týmů.Úkolem bylo navrhnout nový vstup do pražské Zoologické zahrady na západním okraji areálu pojatý jako pavilón člověka, objekt pro převozníka v místě tradičního přívozu do Podbaby a vyřešit přístupové komunikace.
Autoři návrhů se museli vypořádat s ideou a filosofickým rozměrem pavilónu člověka jako pomezí „Zahrady“ a „Světa“ a zároveň s praktickým řešením objektu u přívozu a komunikací.

O jednotlivých návrzích rozhodovala porota ve čtyřech kolech. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot. Dalšími členy poroty byli architekti: Vlado Milunić, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Jarek Veselák, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný, Oliver Frey a Tomáš Drdácký, který je zároveň starostou městské části Praha-Troja. Členem poroty byl i ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. Tajemníky soutěže byli Ľubica Selcová a Jan Paroubek.
Porotci hodnotili nejen architektonické řešení objektů, ale především filozofický podtext jednotlivých návrhů a urbanistické a krajinářské řešení zvolené lokality v kontextu celého území. Svou roli sehrály i takové aspekty soutěžních projektů, jakým je ekologická stopa navržených objektů.

Zadání soutěže bylo vypracováno v souladu se záměrem Městské části Praha-Troja, která plán revitalizace zhruba dvoukilometrového úseku vltavského nábřeží připravuje, a je možné, že některý z návrhů nebo jeho část se dočká realizace.
Tři nejlepší práce byly odměněny částkami 1500, 1000 a 500 eur, další tři práce byly oceněny věcným darem v hodnotě 150 eur.

1. místo: Kateřina Fryzelková (FA TU Liberec)
Z hodnocení poroty: „Lidský život je formován zdmi“ — autor jednou větou vystihuje podstatu svého řešení a vystačí s archetypálním stavebním prvkem, který ve formě zdi prostupuje celou soutěžní lokalitou. Přesvědčivé zapojení plynoucí hmoty pavilónu člověka do skalního hřbetu, které zároveň zpřístupňuje potřebné výškové úrovně v ZOO. Uvážlivá práce se světlem, hmotou i vnitřním prostorem. Návrh ponechává přírodě blízké vyznění krajinářských úprav, povyšuje plot na rovnocennou součást díla. Na úvahu je však větší míra prostupnosti této zdi pro pěšího návštěvníka. Dům převozníka jako vysunutý výhled — okno nad řekou — potvrzuje vhodně zvolené měřítko a vzájemné relace všech navržených staveb.
Projekt si můžete prohlédnout zde.


2. místo: Nina Holubová (FA ČVUT Praha)

Ideovým a inspiračním zdrojem návrhu je kniha knih — Bible. Návrh předkládá ucelený názor „trojjediného zadání“. Vyváženě pracuje s archetypálními symboly a znaky. Hlavním znakem je horizontální dynamický charakter terénních ramp, které vytvářejí střešní krajinu pavilónu člověka. Bere v úvahu plynutí a prolínání vnitřních a vnějších prostor s možností využití nejen pro návštevníky ZOO. Jednoduchý výběr materiálů (beton, sklo) v elegantním spojení patří k dalším kladům projektu. Diskutabilním zůstává propojení nábřežní pěší trasy s horní úrovní vstupu do ZOO. Celkově návrh působí konzistentně, profesionálně a je možné jej dále rozvíjet.
Projekt si můžete prohlédnout zde.


3. místo: Lukáš Jedlička (FS ČVUT Praha)
Porota velmi kladně hodnotila pojetí pavilónu člověka jako velmi abstraktní soustavy prostoru, ve které lze přirozeně nalézt téma určité osobní (lidské) reflexe. Pavilón clověka není domem v pravém slova smyslu, je objektem, který primárně umožňuje potkávání lidí, ale také nabízí zajímavý moment poloukrytí jednotlivců. Jde o velmi zajímavý pokus ztvárnění sociálního programově sdíleného prostoru. Převozníkův dům není formálně příliš podařený, ale v celkovém kontextu je přijatelný. Velmi slibně je naznačeno pojetí pobřežní promenády s několika tematizovanými zastaveními. Zcela konkretizované materiálové pojetí svědčí o komplexnosti myšlení autora.
Projekt si můžete prohlédnout zde.


Odměny
* Peter Richtárik, Adam Rožánek, Richard Šranko (FA STU Bratislava),
* Dušan Ševela (FA STU Bratislava), Michal Šmihula (FA VUT v Brně),
* Tomáš Toegel (FS ČVUT Praha).

Slavnostní vyhlášení vítěze se bude konat v rámci stavebních veletrhů IBF v Brně a CONECO v Bratislavě. Všechny projekty naleznete na zde.

Autor: Ondřej Mika

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*