Výsledky architektonické soutěže o návrh nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Desátého února ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA vyhlásil výsledky dvoukolové architektonické soutěže na novou základní školu. Ze 61 návrhu do druhého kola postoupilo 5 návrhů. Porota udělila první cenu a dvě snížené druhé ceny. Veřejná architektonická soutěž na novou školu v České republice byla vyhlášena po více než pěti letech.

„Postavení školy je vždy velká investice, která se odehrává i např. jednou za 200-300let. Naše stávající škola je z roku 1693 a v minulosti došlo jen k její částečné nástavbě a drobným úpravám.“
Starosta obce Milan Vácha

Dvoukolová architektonická soutěž probíhala od 04. záři 2013. A z 61 přihlášených návrhů je 8 ze zahraničí.
Cílem bylo navrhnout devítiletou základní školu pro obec Psáry s 5000 obyvateli.
Hledala se forma základní školy pro 21. století, v sub-urbánním prostředí kolem hlavního města Prahy. Od stavby se neočekávalo jen splnění programu, ale v první řadě posílení obrazu obce. Ne jen z důvodu, že se nová škola bude nacházet na pomyslném vstupu do obce z Prahy, ale i s ohledem, že se jedná o stavbu, která na sebe nabere značnou část veřejného života obce. Ať se jedná o obecní knihovnu, která bude kombinovaná se školní knihovnou, ať se jedná o tělocvičnu, která na sebe přebírá místo pro setkávání celé obce anebo je pronajímána pro menší sportovní družstva. Kromě řešení školy a její role v obrazu obce, bylo nutné počítat s návazností na historické centrum, definovaní vztahu budovy školy k obci, návsi a kostelu.
Bylo nutné se zamýšlet nad obrazem města a školou coby veřejnou budovou.
Pracovat s existujícím veřejným prostorem, stávající návsí, a zároveň se zamýšlet nad podobu nových prostor, na které škola naváže. Škola by tak měla být také odpovědí na soudobou podobu a formu veřejného prostoru.
Porota, která hodnotila architektonické návrhy, byla ve složení Ing.arch. Oldřich Hájek – předseda poroty, Ing.arch. Pavel Joba a Ing.arch. Michal Kuzemenský, Milan Vácha – starosta obce a Ing. Antonín Rak – zastupitel obce. Náhradnici poroty byly Ing.arch. Martin Frei a Lucie Kubalošová – zastupitelka obce Psáry. O vítězi porota rozhodovala na přelomu ledna a února 2014.

Po ukončení soutěže jsme členům poroty položili dvě otázky.
Jaký máte pocit ze soutěže?
Co pro Vás byla nejcennější zkušenost ze soutěže?

„Při porotování soutěže na novou Školu pro Psáry a dolní Jirčany mě mile překvapil velký zájem architektonické veřejnost o tuto soutěž a také u řady návrhů velmi dobrá znalost problematiky školských staveb. To se pozitivně projevilo hlavně ve snaze o posun kvality prostředí pro výuku dětí. Zklamalo mě bohužel druhé kolo, kde u většiny vybraných účastníků nedošlo téměř k žádnému kvalitativnímu posunu proti kolu prvnímu.
Na této soutěži jsem si znova ověřil, že je správné vypisovat soutěže o nápad, nikoliv o prokázání schopnosti vypracovat projekt. Úspěšný v soutěži může být jen ten architekt, který umí svůj nápad jasně a čitelně sdělit a vhodným způsobem zaujmout pro svou ideu porotu.“

Ing.arch.Oldřich Hájek – předseda poroty

„První dojem: úžas a pokora, když jsem viděl, kolik architektů věnovalo tolik energie k vytvoření tolika návrhů. První kritický moment: když jsme vyřadili účastníka jen proto, že donesl soutěžní návrh 20 minut po termínu. To mi přišlo hrozně nespravedlivé, že to musíme dělat jen proto, že by nám hrozily protesty, že jsme porušili pravidla a někoho zvýhodnili. Strašná škoda. Druhý kritický moment: když jsme museli z posledních šesti jednoho vyřadit. Ten šestý se mi líbil řešením a podle mého do pěti patřil. Třetí kritický moment: Když jsme museli rozhodnout, kdo je první, kdo druhý a kdo třetí. Správně jsme si nechali noc na přemýšlení. I tak to bylo pro mě další těžké rozhodnutí, změnit svůj názor a hlasovat jinak.
Pocity ze soutěže? Dobře odvedená práce, od vyhlášení, organizace, průběhu hodnocení, do prezentace výsledků. Veliká zkušenost. Pokora, schopnost spolupráce, naslouchání, vyjadřování názorů, rozhodování. Spousta energie ode všech a závěrečný pocit, že v první trojici jsou ti nejlepší.
Nejcennější zkušenost? Architekti nejsou blázni a takovéto soutěže opravdu mohou fungovat.“

Ing. Antonín Rak – závislý porotce po soutěži

„Ze soutěže mám velmi dobrý pocit. Považuji ji za dobře organizovanou a to je na průběhu i výsledku znát. Ještě důležitější důvod k dobrému pocitu je chuť obou částí poroty, tedy závislé i nezávislé porozumět si, vzájemně si naslouchat. Pokud odborná část poroty nenaslouchá praktickým starostem vypisovatele, nesplní soutěž svůj účel. Účelem soutěže je realizace co nejlepší stavby, ne výběr co nejefektnějších obrázků.
Soutěž pro mne byla součástí přemýšlení, co to dnes je veřejná zakázka. Je to určitá míra skromnosti a pokory, která se nevylučuje s kreativitou. Stejně tak zkušenost, že nemálo architektů tuto míru neumí odhadnout.“

Ing.arch. Michal Kuzemenský – nezávislý porotce

Ze 61 návrhů do druhého kola dále postoupily účastnici: MEPRO s.r.o., Znamení čtyř – architekti s.r.o., AND, spols.r.o, RAP partners s.r.o. a tým arch. Vojtěcha Sosny.
V rámci hodnocení druhého kola porota zasedala ve dnech 24, 25 ledna a 03.února 2014 a udělila následující ceny:

I. cenu získal návrh s pořadovým číslem 43 RAP partners s.r.o. — autorský tým: Ing.arch. Ondřej Píhrt, Ing.arch. Mojmír Ranný, Ing.arch. Štefan Šulek, Ing.arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a Ing.arch. Pavel Směták

 • I. cenu získal návrh s pořadovým číslem 43
  RAP partners s.r.o. – autorský tým: Ing.arch. Ondřej Píhrt, Ing.arch. Mojmír Ranný, Ing.arch. Štefan Šulek, Ing.arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a Ing.arch. Pavel Směták
  Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kontextuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou na historické centrum obce.
  Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vhodné odlišení výukových prostor pro první a druhý stupeň.
  Jednoduchý čistý vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i příjemné řešení vnějších pobytových prostor společně vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.
 • Dvě snížené II.ceny ziskaly:
  návrh s pořadovým číslem 27
  Mepro s.r.o. –
  autorský tým: Ing.arch. Ivan Březina, Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. Václav Matějka a Ing.arch. Eva Šarochová
  Autor pracuje se skupinou 11 domů se sedlovou střechou, jež jsou vzájemně propojeny ve tvaru roštu. Kladem návrhu jsou: měřítková přiměřenost vůči obci – průměrná výška „pavilonu“ je daná přízemím a podkrovím, vnitřní prostředí školy s pobytovými atrii a podkrovní učebny se zvýšenou výškou. Zápory návrhu jsou přílišná schematičnost a rigidnost zvoleného skladebného systému hmot, dále malá šířka chodeb, nepřehlednost „labyrintu“ chodeb. Problémovým jsou malé rozptylové prostory před třídami a atria budu v naších klimatických podmínkách po většinu času uzavřena.
  návrh s pořadovým číslem 28
  Znamení Čtyř – Architekti s.r.o.–
  autorský tým:In.arch. Juraj Matula, Ing.arch. Richard Sidej a Ing.arch. Martin Tycar
  Škola jako archetyp. Největší budova v obci, s pravidelným rastrem oken, školním dvorem a rustikálním výrazem. Návrh v prvním i druhém kole těsně míjel hranici populistického kýče, ale zároveň vzbuzoval diskusi svojí tvrdostí. Tento protiklad může být dobrým signálem. Porota ocenila odvahu přijmout a navrhnout školu tak velkou jaká je, dát jí význam, jasný výraz, detail a urbanisticky učinit školu městotvorným prvkem. Návrh je po pečlivém zkoumání řadou neledabylých rozhodnutí. Nenápadné využití konfigurace terénu a tedy různost výšky školy z různých stran, samozřejmý způsob obsluhy školy – resp. jejího napojení na obec cestou s alejí, prázdný školní dvůr a důvěra v uživatele, že si prostor sami obydlí, centrální křídlo s jídelnou a chodbou – jako neformální společenský prostor s výhledem přes školní dvůr. Všechny tyto drobnosti mohou učinit ze školy u aleje přirozenou součást života dětí, jejich každodenního rituálu. Škola je první setkání dítěte s institucí. Není potřeba tuto skutečnost zastírat, je možné učinit jí samozřejmou a důstojnou.

Porota se rozhodla udělit dvě II. ceny a to vzhledem k tomu, že oba návrhy i přes drobné nedostatky považuje za rovnocenné a schopné realizace.

sníženou II.cenu ziskal návrh s pořadovým číslem 27 Mepro s.r.o. — autorský tým: Ing.arch. Ivan Březina, Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. Václav Matějka a Ing.arch. Eva Šarochová sníženou II. cenu získal návrh s pořadovým číslem 28 Znamení Čtyř — Architekti s.r.o.— autorský tým:In.arch. Juraj Matula, Ing.arch. Richard Sidej a Ing.arch. Martin Tycar

Soutěžní panely všech 61 návrhů jsou od 10.02.2014 zveřejněny na www.novaskolapsary.cz

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Obec Psáry ,
Sídlo: Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry
Zástupce: Milan Vácha, starosta obce
Tel./fax: 241 940 454
IČO: 00241580

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Center for Central European Architecture
proškolený organizátor soutěže:
Ing.arch.YvetteVašourková autorizace 50/R
Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222222521
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*