Výsledky soutěže BRICK AWARD 2012—2013 Cihla v 21. století

Do 8. ročníku soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2012–2013 Cihla v 21. století bylo přihlášeno 40 staveb a rekonstrukcí, při nichž byly použity převážně cihly a cihlové systémy.

Cílem soutěžní přehlídky je snaha společnosti Wienerberger prezentovat architektonicky i realizačně kvalitní stavby z cihel a upozorňovat širokou veřejnost na jejich uživatelskou atraktivitu jak z hlediska ekonomicky výhodné výstavby, tak technologické přizpůsobivosti s ohledem na architektonickou invenci a požadavky uživatelů na komfortní, ekologické, energeticky, provozně i ekonomicky nenáročné užívání.
Odbornou porotu vedla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ing. arch. Alexandr Kroha, doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Ing. Petr Veleba, členy-náhradníky poroty doc. Ing. František Kulhánek, CSc. a Ing. Ladislav Brett.
 
Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2013 ve výši 100 000 Kč porota udělila stavbě Rodinný dům ve Zlíně-Nivách, jehož autorem je Ing. arch. Pavel Míček. Realizovala Navláčil stavební firma, s. r. o.
Porota ocenila, že autor velmi citlivě reaguje na terén pozemku, orientaci ke světovým stranám, vnímá atraktivitu výhledu. Konstrukce domu akcentuje dispoziční variabilitu vnitřního prostoru díky posuvným stěnám a závěsům. Základními atributy projektu a zároveň jeho největšími přednostmi jsou jednoduché výrazové prostředky a střídmost jak v architektonickém, tak konstrukčním i materiálovém řešení.
 
 
Zvláštní cena CSI a cena programu Porotherm dům Wienerberger ve výši 40 000 Kč za kvalitní provedení stavby byla udělena dvěma stavbám – Rodinnému domu ve Slavkově u Opavy a Domu ve Slaném, a to rovným dílem ve výši 20 000 Kč pro každou stavbu.
Rodinný dům ve Slavkově u Opavy
Autoři: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka
Realizace: Slezské stavby Opava, s. r. o., Ipos Opava, s. r. o.
Autoři se snaží konceptem domu odpovědět na otázku, jak má vypadat bydlení na vesnici ve třetím tisíciletí. Východiskem se jim stal dvůr a jeho historický význam jako neodmyslitelné součásti vesnického obydlí. Ze dvora byla odjakživa přístupná obydlí lidí, zvířat, stodoly i sýpky. Dvůr byl prodloužením vnitřních prostorů a zároveň byl spojnicí mezi soukromým obyvatel a veřejným životem vesnice.
Investor si přál rodinný dům výrazově, dispozičně i konstrukčně jednoduchý, s maximálním využitím potenciálu místa a s maximálním propojením s exteriérem.
Jednoduchá jednopodlažní dynamická hmota domu se s většinou vnitřních prostorů otevírá do dvora. Interiér si tak při dostatečném proslunění zachovává dostatek soukromí, je pohledově krytý z venku a naopak, přesto, zachovává výhledy do krajiny. Dvůr, exteriér, se stává součásti interiéru a naopak. Dvůr dělí dispozici na klidovou a společenskou, propojeny jsou venkovně vnitřním prostorem krytého stání a atria. Hmota se společenskou funkcí je zastřešená pultovou střechou, hmota s garáží a soukromou částí je krytá rovnou střechou.
 
 
Dům ve Slaném
Autoři: Ing. arch. Martin Beránek, Ing. arch. Jan Švestka
Realizace: Montis Plus, spol. s r. o.
Tvar dvougeneračního domu vychází z možností pozemku a dané lokality (uprostřed budoucí zástavby).
Autoři volí formu na sever a východ uzavřenou (severní část pozemku tvoří zeď domu a ochranná zeď, v severovýchodní části pozemku je garáž), dům s terasami a obytnými místnostmi je otevřen do zahrady, orientované mírně jihozápadně.
S ohledem na požadavek investora (dvougenerační RD) je 1. nadzemní podlaží navrženo pro investory a jejich děti, 2. nadzemní podlaží je určeno rodičům investorů. Obytné prostory jsou velkorysé, mezi pravou a levou částí domu se nachází nadstandardně prosklený prostor orientovaný do zahrady, vytvářející separátní odpočinkové místo v rámci prodlouženého obývacího pokoje.
 
 
Zvláštní cena vydavatelství Jaga Media ve výši 15 000 Kč byla udělena za zdařilou rekonstrukci rodinného domu v Hroněticích. Autory rekonstrukce byli akad. arch. Ing. Alena Bezpalcová a Ing. arch. Tomáš Bezpalec, realizovala firma Kouřík a Otta.
Porotu a vydavatelství Jaga Media zaujal především citlivý přístup k rekonstrukci vesnické usedlosti. Ocenění zaslouží celkový přínos architektů – počínaje správným posouzením kvality celé lokality a navrženými úpravami i rozsahem rekonstrukčních prací. Při vlastní záchraně původního stavení se soustředili na propojení starého s novým, kombinaci původních a nových materiálů, aniž připustili ztrátu toho nejcennějšího, co původní statek nabízel – svébytnou identitu a ducha „starých dobrých časů“.
 
 
Cenu ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč získali stavbyvedoucí Luboš Červenka (Algon) a Ing. Karel Hes (Metrostav) za provedení rekonstrukce a dostavby Kulturního domu v Chebu.
Autor: Ing. arch. Adam Rujbr
Realizace: Algon, a. s., Divize Cheb a Metrostav, a. s., Divize 9
Cena ČKAIT je udělena za odborné vedení stavby složité, technicky náročné rekonstrukce a za kvalitně odvedenou práci včetně řemeslně dotažených detailů. V souladu se spokojeností investora i architekta díla.
Hlavním důvodem rekonstrukce a dostavby objektu postaveného na přelomu 19. a 20. Století, bylo pozvednutí kvality kulturního zázemí města, snížení energetické náročnosti a zefektivnění provozu, zvýšení kapacity, umožnění multifunkčnosti a ev. samostatnosti jednotlivých částí a v neposlední řadě zajistit, aby všechny prostory přístupné veřejnosti byly bezbariérové. Cihla je zde použita jako druhý rozhodující konstrukční materiál, nové obvodové stěny přístaveb jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm.
Přestože historický vzhled hlavního sálu zůstal zachován, přestavbou a dostavbou se klasický Kulturní dům proměnil v nejmodernější multifunkční společenské centrum v Karlovarském kraji. Působí elegantně a nadčasově jako moderní kulturní stánek.
 
 
Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000 Kč udělil generální ředitel Josef Kotek stavbě Bytový dům Sluneční terasy v Českých Budějovicích.
Autoři: Ing. Pavel Hraba, Ing. arch. Ondřej Meloun
Realizace: Stavcent, a. s., Jindřichův Hradec
Základním konceptem bytového domu je snaha o preferenci principů trvalé udržitelnosti. Dům je realizován v energeticky úsporném standardu, nejvíc prosklených ploch je na jižní fasádě, nejméně na ostatních stranách.
Všechny byty jsou hlavními obytnými prostory orientovány směrem k jihu. Okna na jižní straně zajišťují největší pasivní zisky energie mimo letní období a co nejnižší tepelné ztráty prostupem. Okna na ostatní světové strany jsou rozměrově menší a slouží pouze k dostatečnému osvětlení.
Tento princip, jemuž se přizpůsobuje jak výběr konstrukčních materiálů, tak dispoziční řešení, se také výrazně projevuje na vnějším architektonickém ztvárnění objektu. Severní, východní a západní fasády jsou pojednány jednoduše až stroze s minimem otvorů. Na částech fasády, jež jsou úplně bez oken, autor předpokládá porůstání popínavými rostlinami, které v budoucnu dále podtrhnou ekologický koncept stavby. Oproti tomu jižní průčelí vyniká bohatstvím tvarů, výrazným prosklením a sytými barevnými akcenty.
 
 
Mimo soutěž ocenila společnost Wienerberger Zvláštním uznáním ještě dvě stavby:
Atriový rodinný dům v Nemilanech u Olomouce
Autoři: Atelier Polách & Bravene, s. r. o. – Ing. Robert Bravenec, Ing. arch. Jan Polách
Realizace: svépomocí
Cílem autorů novostavby Atriového rodinného domu v Nemilanech u Olomouce bylo vytvoření komfortního jednopodlažního bydlení, pro v budoucnu čtyřčlennou rodinu, s důrazem na propojení maximální části interiéru domu se zahradou a atriem a využitím příznivé orientace pozemku ke světovým stranám.
Realizací stavby byl projekt proveden plně v souladu s požadavky aktivně žijící mladé rodiny na kvalitní bydlení. V neokoukaném kabátě je realizováno jednoduché a provozně čisté dispoziční řešení jednotlivých místností a otevřených obytných ploch jak na vnitřní komunikace, tak na venkovní zahradu a atria.
Použité technologie a materiály, stejně jako způsob vytápění domu kondenzačním plynovým kotlem s kombinací ohřevu teplé vody solárním systémem byly navrženy a realizovány se snahou o minimální negativní vliv užívání a provozování domu na životní prostředí.
 
 
Dostavba hotelu Arigone v Olomouci
Autoři: Ing. arch. Alice Michálková, Ing. arch. Pavel Pospíšil, Studio Prak, s. r. o.
Realizace: Gemo Olomouc, spol. s r. o.
Stavba řeší zástavbu proluky v historickém jádru města Olomouce a současně adaptaci stávajícího historického objektu. Proluku v historické zástavbě vyplňuje nenásilně, v jednoduchém až puristickém výrazu působí velmi skromně, nicméně s výraznou ambicí upoutat pozornost, odpovídající účelu budovy.
Obě stavby nacházející se v Městské památkové rezervaci Olomouc, obklopeny sousedními objekty, které jsou chráněnými památkami, důsledně respektují historickou parcelaci lokality Mahlerovy ulice. Jsou konstrukčně odděleny, avšak v minimální nutné míře provozně a technologicky propojeny. Jako součást několika dalších samostatných domů na blízkých historických parcelách společně tvoří komplex „Hotel & penzion Arigone“.
 
 
Záštitu nad soutěží převzal ministr průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Centrum stavebního inženýrství (CSI) a ČKAIT. Mediálními partnery jsou vydavatelství Business Media CZ, Jaga Media a časopis Stavebnictví.
tisková zpráva
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*