XXII. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

Registrovala se na více jak dvoustovka jejích členů. Hlavním bodem sobotního dne byla diskuse nad ožehavými otázkami spojenými s výkonem profese architekta. Evergreenem každoročního setkání architektů je zejména téma zadávání veřejných zakázek, které v souvislosti s nedávno schválenou novelou zákona o veřejných zakázkách a chystaným zákonem novým nabírá ještě více na aktuálnosti. Neméně zásadní pozornost byla tradičně věnována i architektonickým soutěžím a Soutěžnímu řádu. Rovněž proběhly volby do orgánů ČKA.
Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejím úkolem je především zvolit nové členy do orgánů samosprávy, schválit vnitřní řády nebo jejich změny, odsouhlasit rozpočet a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání všech autorizovaných architektů je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Každoroční součástí valné hromady je i výstava Přehlídky diplomových prací. Prezentovány byly ty práce studentů, které v loňském jubilejním XV. ročníku postoupily do druhého kola. Další akcí, kde je bude Komora vystavovat, jsou již tradiční Architekti na jedné lodi, kteří proběhnou 16. června.

ČKA a její místo v legislativním procesu
Letošními hosty valné hromady byl například ředitel Odboru územního plánování MMR Tomáš Sklenář, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních surovin Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Pavel Křeček, prezident Českého svazu stavebních inženýrů Pavel Štěpán, prezident Rady výstavby (SIA) Jan Fibiger.

Tomáš Sklenář z Ministerstva pro místní rozvoj uvedl, že Komora byla u všech důležitých legislativních změn, která Vláda ČR v uplynulém roce řešila. Aktivní úloha ČKA se ukázala zejména při připomínkování Politiky architektury a stavební kultury ČR, která byla vládou schválena v polovině ledna 2015. Pozici Komory u partnerů z řad veřejné správy pak na konci loňského roku ještě více upevnila skutečnost, že se všechny profesní komory zřízené zákonem staly oficiálním připomínkovým místem pro dotčené zákony. ČKA se tak nově účastní přímo projednávání všech zákonů a jejich novelizací, které spadají pod její působnost.

Aktuální otázka, již ČKA ve spolupráci s ČKAIT a MMR řeší, je problematika nejnižší ceny, zejména ve vztahu k novému zákonu o veřejných zakázkách. Prioritu společné práce na honorářích, které by investorům poskytly vodítko k výběru kvalitního zpracovatele zakázky, potvrdil na valné hromadě ČKA i předseda ČKAIT Pavel Křeček. Prvním reálným výsledkem spolupráce obou komor je program pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky – ceny projektových prací pozemní stavby a krajinářské stavby, který je uveřejněn na webu ČKA. „Kalkulačka“ podle kritérií sestavenými odborníky z oboru architektury a stavebnictví dokáže rozlišit kvalitně zpracovanou zakázku od zakázky podhodnocené a pomůže tak vyvarovat se vícenákladům během stavby. Program je nyní k dispozici členům ČKA na intranetu, Komora však předpokládá jeho další šíření především mezi veřejné zadavatele.

Architektonické soutěže zůstávají prioritou
Kromě stanovení honorářů se potvrdila i zásadní role architektonických soutěží. Počet soutěží se Komoře daří každoročně zvyšovat. S jejich nabývajícím množstvím však Komoru kontaktují jejich vyhlašovatelé s žádostmi o výjimku ze Soutěžního řádu týkající se v převážné většině výše cen a odměn. Architektonické soutěže, které přitom nerespektují Soutěžní řád, jsou označené za neregulérní a dle Profesního a etického řádu ČKA se jich nesmí účastnit autorizovaní architekti. Podnětná část diskuse se tak týkala možnosti jakési střední cesty, která by u vybraných soutěží umožnila účast autorizovaných architektů, a to i v případě, že by soutěž nebyla zcela v souladu s podmínkami ČKA.

Architekti ocenili nárůst soutěží, mnozí z nich však upozornili také na to, že Komora musí dbát na jejich kvalitu. Základem úspěšného výsledku architektonické soutěže, ze které bude těžit jak vyhlašovatel, tak veřejnost, je zejména dobře proškolená odborná porota. ČKA má na svých webových stránkách zveřejněný seznam doporučených porotců soutěží. Ti by zde nově měli mít také vyplněné reference v podobě absolvovaných školení či seznamu soutěží, v jejichž odborné porotě usedli. Jedná se o další pomocnou ruku veřejným zadavatelům. Připomínáme, že ČKA v současné době na svém portálu nabízí možnost umístění podobného profilu svým členům, kteří zde prezentují svoji architektonickou tvorbu. Profily jsou dostupné v sekci Svět architektury.

Dalšími diskutovanými body byla také cílená podpora mladých architektů a jejich motivace ke vstupu do Komory. ČKA přitom s vysokými školami vyučující architekturu a příbuzné obory dnes spolupracuje prostřednictvím pracovní skupiny pro vzdělávání a také v rámci Přehlídky diplomových prací, kterou pořádá již šestnáctým rokem. Valná hromada ČKA se shodla na tom, že by tato koordinace aktivit Komory a vysokých škol měla být ještě více prohloubena.

Valná hromada zároveň ocenila aktivitu ČKA coby poskytovatele platformy pro odbornou diskusi v otázkách aktuálních problémů týkajících se architektury, výstavby a plánování v oblasti urbanismu. Poslední takovouto akcí byl například Otevřený think tank architektů (OTTA) na téma nádraží v Brně, který proběhl minulý týden v Brně a setkal se s obrovským zájmem architektů, urbanistů, dopravních inženýrů a také veřejnosti. Akci sledovala více než stovka účastníků. Valná hromada v této souvislosti navrhla, aby Komora v nejbližších týdnech nabídla prostor pro obdobnou odbornou diskusi i v případě Pražských stavebních předpisů.

Zásadní roli přisoudili architekti i památkové péči. Ta by měla být posílena znovuzaložením specializované pracovní skupiny, která bude mít v gesci nejen památkový zákon, ale i prohloubenou spolupráci s Národním památkovým ústavem při ochraně objektů, které jsou v ohrožení a měly by být památkově chráněny. ČKA tak logicky navazuje na své předchozí aktivity, kdy vystoupila na ochranu několika významných staveb (obchodní dům Uran, nádraží v Havířově či Slezan ve Frýdku-Místku).

Volby do orgánů Komory
Na XXII. valné hromadě rovněž proběhly volby do orgánů ČKA. Stejně jako v loňském roce zvolení kandidáti zaujali své voliče především kontinuální spoluprací s Komorou, neboť řada z nich působila v různých orgánech ČKA či jejich pracovních skupinách. Představenstvo například posílili Milan Svoboda a Petr Velička, kteří na poli krajinářské architektury doplní v předchozím roce zvolenou Kláru Salzmann. Oba se navíc velmi aktivně věnují architektonickým soutěžím. Milan Svoboda působí přímo v pracovní skupině pro soutěže a Petr Velička má bohaté zkušenosti jako porotce i úspěšný účastník řady architektonických soutěží. Post za region Praha obhájil Pavel Hnilička a novou posilou moravskoslezské sekce je architekt Karel Cieślar.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:
Pavel Hnilička (119 hlasů, region Praha)
Milan Svoboda (137 hlasů, region Čechy)
Karel Cieślar (110 hlasů, region Morava a Slezsko)
Petr Velička (96 hlasů, region Morava a Slezsko)
V představenstvu dále setrvávají: Radek Kolařík, Milan Košař, Pavel Martinek, Ivan Plicka, Klára Salzmann, Radim Václavík, Michal Volf a Jaroslav Šafer.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:
Miroslav Holubec (107 hlasů, region Praha)
Josef Patrný (127 hlasů, region Čechy)
Pavel Rada (167 hlasů, region Morava a Slezsko)
V dozorčí radě dále setrvávají: Lucie Chytilová, Jana Kaštánková, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Martin Rusina a Václav Zůna.

Do Stavovského soudu byli zvoleni:
David Mateásko (176 hlasů)
Karel Doležel (133 hlasů)
Tomáš Vích (103 hlasů)
Ve Stavovském soudu setrvávají: Petr Krejčí, Marek Janatka, Luděk Jasiok, Milan Nytra, Josef Vrana, Václav Šebek. 

Předsedové a místopředsedové všech orgánů (představenstva ČKA, dozorčí rady a Stavovského soudu) budou dle Organizačního, volebního a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních.

Více informací o valné hromadě: https://www.cka.cz/cs/cka/o-komore/valna-hromada.
tisková zpráva ČKA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*